Artikkelit

Huvila Kallio huutokaupataan

Vuosaaren huvila Kallio myydään tarjouskilpailulla. Kellertävä huvila sijaitsee Aurinkolahdessa ja se on jäänyt uudisrakennuksen puristukseen. Asemakaavamuutos hyväksyttiin kaupunginhallituksessa ja se tähtää huvilan suojeluun.

Kaupungin hallituksen kokous 6.3

TONTIN VARAAMINEN ASUNTOTUOTANTOON VUOSAARESTA Khs 2006-273

54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelin nro 54276 suunniteltu tontti nro 3; Aurinkolahden puistotie 10

Kiinteistölautakunta toteaa (24.1.2006) mm. seuraavaa:

Tiivistelmä Vuosaaren Aurinkolahdessa on yleisten rakennusten tontilla 54276/2 vanha säilytettävä huvila Kallio. Tontille ei ole ollut käyttöä päiväkodin rakentamiseen. Asemakaavaa esitetään muutettavaksi niin, että tontti muutetaan asumis- ja palvelukäyttöön. Huvilalle muodostetaan oma tonttinsa, ja muu osa tontista muutetaan palvelurakennusten korttelialueeksi. Kiinteistölautakunta on puoltanut asemakaavan muuttamista ja esittää, että uusi rivitalotontti sekä huvila tontteineen myytäisiin tarjouskilpailulla.

Asemakaavan muutosehdotus

Asemakaavan muutosehdotuksen (nro 11474) mukaan julkisten lähipalvelujen korttelialue on jaettu kahdeksi tontiksi ja muutettu palvelurakennusten korttelialueeksi (uudisrakennusosa) ja asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (suojeltu huvila Kallio). Tavoitteena on saada tyhjilleen jäänyt huvila käyttöön sekä säilyttää Aurinkolahdessa varalla yksi tarvelaskelmiin nähden ylimääräinen palvelutontti. Palvelutontin rakennusoikeus kasvaa 250 k-m2.

Päiväkotia ei tarvittu

Tontti 54276/2 on nyt merkitty julkisten lähipalvelujen korttelialueeksi. Kaavaa laadittaessa ajateltiin, että tontille rakennettaisiin 750 k-m2:n suuruinen päiväkoti ja tontilla olevaa noin 200 k-m2:n suuruista vanhaa huvilaa voitaisiin käyttää päiväkodin osana. Päiväkodille ei kuitenkaan ole alueella ollut tarvetta, koska lasten lukumäärä alueen vapaarahoitteisessa omistusasuntokannassa osoittautui arvioitua pienemmäksi. Asemakaavan muutoksessa muodostettaisiin uusi palvelutontti, jonka rakennusoikeus olisi 1 000 k-m2. Tontille voidaan sijoittaa myös sosiaalitoimen tai terveydenhuollon palveluasumista.

Asemakaavan muutos mahdollistaa huvilan korjaamisen asuntokäyttöön

Aloite asemakaavan muuttamisesta on tullut kiinteistöviraston tilakeskukselta ja tilakeskuksen edustaja on osallistunut asemakaavan muutoksen valmisteluun.

Rakennus on nykykunnossaan käyttökelvoton. Tilakeskuksen esityksen taustalla oli huoli sr-2-merkinnällä suojellun rakennuksen turmeltumisesta korjauskelvottomaksi. Tontilla sijaitseva rakennus oli osa sosiaaliviraston päiväkotihanketta, josta kuitenkin luovuttiin muutama vuosi sitten.

Rakennuksen korjaustoimiin ei ole ollut mahdollista ryhtyä, koska uutta voimassa olevan asemakaavan mukaista lähipalveluhanketta ei ollut tiedossa. Myöskään ei ole ollut kysyntää rakennuksen ostamiseksi ja korjaamiseksi yksityisenä hankkeena lähipalvelutarkoituksiin.

Asemakaavan muutoksen tultua voimaan rakennus on tarkoitus ilmoittaa myyntiin peruskorjattavaksi ja muutettavaksi esim. asuin- ja toimitilakäyttöön ellei kaupungin omia, alueelle ja rakennukseen soveltuvia tarpeita ilmaannu. Viereistä uutta palvelurakennusten korttelialuetta tarvittaneen esim. kaupungin tai yksityisten palveluasuntojen rakentamiseen tai varatonttina johonkin muuhun palvelutarpeeseen.

Asemakaavan muutos mahdollistaa tontilla olevan rakennuksen säilyttämisen ja korjaamisen asuntokäyttöön sekä mahdollistaa myös esim. palveluasumiseen soveltuvan tontin muodostamisen.

Huvilatontti on syytä myydä

Alueen kaikki muut tontit on luovutettu myymällä ne vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon. Myös suunniteltu huvilatontti 54276/3 ja tontilla oleva huvila olisi perusteltua myydä tarjousten perusteella. Lautakunta järjestää tarjouskilpailun kaavan muutoksen saatua lainvoiman. Kauppahinnoista sitten riippuu, mikä toimielin tekee myyntipäätöksen.

KAJ Kaupunginhallitus päättänee, että Vuosaaren Aurinkolahden korttelin nro 54276 suunniteltu tontti nro 3 varataan luovutettavaksi tarjouskilpailulla vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista ja huvilarakennuksen peruskorjaamista varten ehdolla, että asemakaavan muutos saa lainvoiman.

Samalla kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan järjestämään tontista tarjouskilpailun.

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 169 2252