Vuosaari-Seura Lausunnot ja kannanotot

Lausunto yleiskaavan toteuttamisohjelmasta Vuosaaressa

Helsingin uuden yleiskaavan käytännön toteuttamista jatkossa ohjaava yleiskaavan toteuttamisohjelma on nyt kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä. Ohjelmassa hahmotellaan yleiskaavan jatkosuunnittelun eli asemakaavoituksen ja muiden hankkeiden ajoittamista aina vuoteen 2050 asti.

Toteuttamisen aikataulutus on jaettu kolmeen aikakategoriaan: lähitulevaisuus (vaihe I), joka vastaa noin 15 ensimmäisen vuoden tarpeisiin ja käsittää vuosijaksot 2018–2035, keskipitkä aikajakso (vaihe II) vuosille 2030–2040 ja kaukaisempi tulevaisuus (vaihe III) vuodesta 2040 eteenpäin.

Käsitellessään ohjelman luonnosta joulukuussa 2016 lautakunta edellytti, että̈ hyväksyessään yleiskaavan toteuttamisohjelman luonnoksen, kaupunginvaltuuston yleiskaavakäsittelyssä hyväksymät ponnet tulee ottaa huomioon toteuttamisohjelman tarkentuessa. Lautakunta myös päätti, että̈ eri hankkeiden toteutusjärjestyksestä ja aikataulusta päätetään varsinaisesti vasta nyt ohjelman lopullisen päättämisen yhteydessä̈.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta keskittyvät tässä yhteisessä kannanotossaan nyt kommentoimaan ainoastaan ajankohtaisinta ja Vuosaaren osalta ongelmallista ensimmäisen vaiheen osuutta toteuttamisohjelmassa. Jatkossa kaupunginvaltuusto päivittää ohjelman sisältöä aina uuden valtuustokauden alkaessa.

Lausunto Retkeilijänkadun asemakaavahankkeesta

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala on käynnistänyt asemakaavan muutosprosessin Vuosaaren Rastilankallion alueella. Asia koskee osoitteen Retkeilijänkatu 11 toimitilarakennusta sekä sen vieressä olevaa nykyistä pysäköintialuetta osoitteessa Retkeilijänkatu 13. Voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 2007 molemmat tontit on merkitty toimitilarakennusten korttelialueeksi. Nyt toimistorakennusta ehdotetaan muutettavaksi opiskelija-asunnoiksi ja pysäköintipaikkojen alueelle esitetään vuokra-asuinrakentamista.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta pitävät epäsuotuisana Vuosaaressa jo pitkään jatkunutta kehityskulkua, jossa asemakaavassa toimitilaan osoitettuja tontteja muutetaan yksitellen asuinkäyttöön. Toimintatapa ei tue Vuosaaren kehittämistä eläväksi monipuoliseksi kaupunginosaksi, jossa olisi asumisen ja satamatoimintojen lisäksi myös toimistotyöpaikkoja sekä erilaisia toisen ja kolmannen asteen opiskelupaikkoja.

Muistutus Aromikujan asemakaavaehdotuksesta

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta pitävät hyvänä asiana, että pitkään tyhjillään olleen Delfiinikorttelin alueen suunnittelu aivan Vuosaaren kaupunginosan keskustassa on nyt vireillä. Kaavahanke on käynnistynyt Paulig Groupin ja Citycon Oyj:n aloitteesta. Yhtiöt omistavat pääosin maapohjan kaavan alueella.

Kaavahankkeen ongelmia

Allekirjoittajat pitävät kuitenkin erikoisena ja ongelmallisena sitä, että maisemallisesti ja sijainniltaan Vuosaaressa ehkä kaikkein keskeisintä asemakaavaa ei ole tuotu muodollisen vuorovaikutusprosessin mukaisesti kaavaluonnoksena lainkaan asukkaille tai kaupunkisuunnittelulautakunnalle nähtäville, vaan kaavahanke on edennyt osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta suoraan kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksentekoon kaavaehdotuksena. Hyvän vuorovaikutuksen mahdollisuudet ovat siten olleet riittämättömiä. Kaavahankkeen esittelyn Itä-Helsingin kaavapäivän yhteydessä Stoassa helmikuussa 2017 yhdessä lukuisten muiden suunnittelualueiden kanssa ei voida mitenkään katsoa korvaavan luonnoksen muodollista esilläoloa.

Lausunto Vuosaaren keskustan ja lukion tontin osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Vuosaaren keskustan suunnitteluperiaatteet marraskuussa 2016. Lautakunta teki monia hyviä muutoksia suunnitteluperiaatteisiin ja useita allekirjoittajayhteisöjen aiemmassa lausunnossa esitettyjä toiveita otettiin huomioon hankkeeseen lisäyksinä ja tarkennuksina.

Vuosaaren keskustan alueen asemakaavat laaditaan vaiheittain aloittaen Vuosaaren lukion tontista. Vuosaaren keskustaa ja metroaseman ympäristöä suunnitellaan monipuoliseksi ja kävelypainotteiseksi keskustamaiseksi alueeksi.

Keskusta-alueen kehittämisestä tullaan järjestämään arkkitehtikilpailu. Kilpailun valmistelut alkavat keväällä ja kilpailu on tarkoitus järjestää syksyn 2017 aikana. Kilpailun tuloksia tullaan soveltamaan alueen suunnittelun jatkuessa. Vuosaaren lukion tontin kaavaehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle arviolta syksyllä 2017.

Lausunto Halkullanniemen ja Nuottasaaren asemakaavahankkeesta

Kaupunkisuunnitteluvirasto laatii asemakaavaa Vuosaaren Uutelan Halkullanniemen länsiosaan ja Nuottasaareen ja kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä lausuntoja varten.

Helsinki liitti Uutelan ulkoilualueeseen Nuottasaaren ja Halkullanniemen länsiosan alueen vuonna 2013. Teknisesti kolmena eri kauppana Oy Grönblom Ab:n ja Notholmen Ab:n kanssa tehdyssä vaihdossa kaupunki luovutti rakentamattoman pientalotontin Munkkiniemestä̈ ja sai runsaan 5 hehtaarin suuruisen rantakokonaisuuden rakennuksineen Halkullanniemestä ja Nuottasaaresta sekä 100 000 euron välirahan. Uutelan aluekokonaisuudella on rantaviivaa noin 1 km, josta noin puolet mantereella ja puolet kävelysillalla varustetussa noin 2 hehtaarin suuruisessa Nuottasaaressa.

Lausunto Vuosaaren Meri-Rastilan asemakaavaluonnoksesta

Kaupunkisuunnitteluvirasto on valmistelemassa Vuosaaren Meri-Rastilan alueelle uutta asemakaavaa, jonka luonnos on nyt ollut nähtävillä. Luonnoksessa esitetään kaava-alueen nykyiseen kokonaiskerrosalaan mittavaa yli 160 % lisäystä.

Virasto perustelee poikkeuksellisen suurta täydennysrakentamista nykyisen Meri-Rastilan väljyydellä. Alue suunniteltiin ennen päätöstä metrolinjan jatkamisesta Itäkeskuksesta Vuosaareen. Myöhemmin toteutetut Kallahti ja Aurinkolahti ovat huomattavasti tiiviimpiä. Kaavan luonnoksessa nyt esitetty rakentaminen Pohjavedenpuistoon sekä Ullaksenpuistoon sijoittuu kuitenkin Kallahden osa-alueen puolelle.

Kaavaluonnoksesta on tarkoitus edetä varsinaiseen kaavaehdotukseen kahdessa vaiheessa eli jatkosuunnittelussa tarkastellaan alueen pohjoisosaa ja eteläosaa erikseen. Niistä myös tehdään lopulliset päätökset eri ajankohtina.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta ovat antaneet Meri-Rastilan kaavahankkeesta jo kolme aiempaa lausuntoa, jotka ovat kaikki luettavissa Vuosaari.fi-sivustolla: Vuosaari.fi > Vuosaari-Seura > Lausunnot ja kannanotot. Mielipiteet ovat edelleen ajankohtaisia eli tässä ei enää toisteta uudelleen kaikkia aiempien kannanottojen näkökohtia.

Kannanotto Rantakiventien koulun purkamisasiasta

Rakennuslautakunnan esityslistalla on tiistain 1.11. 2016 kokouksessa Vuosaaressa osoitteessa Rantakiventie 13 sijaitsevalle entiselle 292 m² koulurakennukselle ja sen talousrakennukselle haettu purkamislupa. Kiinteistövirasto haluaa purkaa vuonna 1975 suojellun alueen vanhimman säilyneen koulurakennuksen.

Allekirjoittajayhteisöt Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö, Vuosaari-toimikunta ja Puotila-Seura eivät kannata purkamisluvan myöntämistä.

Nordsjö-Botby folkskolanin rakennus on alunperin nykyisten Vuosaaren ja Vartiokylän kaupunginosien yhteinen koulurakennus, joka toimi molempien kylien lasten kouluna lähes sata vuotta. Vuosaaressa aiempi koulu oli toiminut Porslaxin tilan entisen päärakennuksen osassa ja Vartiokylässä Puotinkylän kartanon päärakennuksen lähellä. Uusi yhteinen koulu toimi yksityisenä kouluna vuoden 1922 loppuun, sitten Helsingin maalaiskunnan kunnallisena kouluna ja viimeksi Helsingin kaupungin alaisuudessa vuodesta 1966 alkaen.

Ison Kallahden puistosta Syötävä puisto

Esitämme, että Ison Kallahden puisto säilytetään rakentamattomana ja että sen sijaan puisto herätetään eloon ja sitä uudistetaan puistoalueen kulttuurihistoriaa ja moninaista kasvistoa ja puustoa kunnioittaen.

Ison Kallahden puisto Vuosaaressa, Kallvikinniemen kupeessa, on vanhaa villiintynyttä yhä puistossa sijaitsevan 1800-luvun puolivälistä peräisin olevan kalastajatorpan ja entisen, puistosta jo kadonneen 1930-luvun lopulla rakennetun Strandellin huvilan piha- ja viljelysmaata. Puistossa kasvaa jykeviä tammia, harvinaiset mongolianvaahtera ja japaninmarjakuusi, talviomenapuu, viinimarja-, tyrni- ja vadelmapensaita sekä lukuisia puutarhakasveja sekä vanhaa luonnonkasvillisuutta. Tarkkasilmäinen löytää kesällä Harbonkadun varrelta myös entisen mansikkamaan mansikoita. Vanhin kasvillisuus on parhaiten säilynyt puiston matalilla kallioilla.

Itä-Helsingin metsät ja luonnonrannat on säilytettävä

Yleiskaavassa Keskuspuiston osiin kohdistettuja rakentamismerkintöjä on ansaitusti kritisoitu julkisuudessa. Itä-Helsingin luontoalueisiin kohdistuvat uhkat ovat jääneet vähemmälle huomiolle, vaikka meitä itähelsinkiläisiä on paljon. Lähiöidemme metsillä, luonnonrannoilla, niityillä ja 1500-luvulta saakka viljellyillä pelloilla on meille vastaava merkitys kuin Keskuspuistolla on sen tuntumassa asuville.

Itä-Helsingissä on useampia osittain päällekkäisiä vihersormia. Niistä yksi kulkee Laajasalosta Vartiosaaren, Ramsinniemen, Meri-Rastilan metsän, Rastilan kartanon ympäristön ja Mustavuoren kautta Östersundomiin. Toinen etenee Kivinokasta Viikin kautta Kivikkoon ja kolmas on Uutelasta Mustavuoreen suuntautuva vihersormi. Nämä kaikki ovat tärkeitä niin virkistyksellisesti kuin luonnonkin kannalta ja ne tulee säilyttää.

Lausunto Meri-Rastilan kaupunkiuudistushankkeesta

Keväällä 2015 käynnistynyt Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksen nimellä kulkeva asemakaavahanke on edennyt kaupunkisuunnitteluvirastossa alustaviin luonnoksiin. Toukokuussa Meri-Rastilan Kyläjuhlilla suunnittelijat esittelivät hahmotelmia Rastilan liikekeskuksesta, asuntojen täydennysrakentamisesta ja liikennesuunnitelmista. Niihin on kesäkuun loppuun asti voinut lausua mielipiteensä Kerro kantasi -sivustolla. Alueella on myös järjestetty kaksi alustavaa kävelyä liikennesuunnitelmista. Lisäksi on tehty etnografinen asukastutkimus sekä tutkimus yrittämisen edellytyksistä alueella.