Vuosaari-Seura Lausunnot ja kannanotot

Lausunto Vuosaaren keskustan suunnitelmista

Vuosaari-Seura, Vuosaari-toimikunta ja Vuosaari-Säätiö pitävät erinomaisen hyvänä asiana, että Vuosaaren keskustan pitkään keskeneräisenä olleen alueen suunnittelu nyt etenee. Albatrossin palvelukeskuksen laajentaminen ja Vuosaaren lukion uusi koulurakennus ovat myös toivottuja ja pitkään odotettuja hankkeita. Ohessa allekirjoittajayhteisöjen huomioita nyt esillä olleista keskustan suunnitelmista.

Lähtökohdat ja vuorovaikutus

Suunnitteluaineistossa ovat valitettavan usein Vuosaaren kokonaisuus, nimistö, asukkaiden liikkuminen palveluiden suhteen ja aluekokonaisuudet hieman kadoksissa. Vuosaaren kaupunginosan muodostavat Keski-Vuosaaren, Rastilan, Meri-Rastilan, Kallahden ja Aurinkolahden osa-alueet. Vuosaaren keskusta toimii kaikkien viiden osa-alueen tärkeimpänä palvelujen keskuksena. Ostoskeskusten palvelut Meri-Rastilassa ja Keski-Vuosaaressa rajoittuvat vain päivittäistavarakaupan palveluihin. Muutkin asiavirheet suunnitteluaineistossa ovat hieman noloja erityisesti kun kyseessä on poikkeuksellisen mittava ja koko Vuosaaren keskustan uudelleenmuokkausta tavoitteleva hankekokonaisuus.

Mielipide Lohiniemenrannan asemakaavahankkeen uudesta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Meri-Rastilan Lohiniemenrantaan valmistellaan asemakaavan muutosta. Suunnitelmissa on rakentaa alueelle Planmeca Oy:n koulutuskeskus sekä majoitustiloja yrityksen koulutustilaisuuksiin osallistuville. Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti kaavan uudelleen valmisteluun viime vuoden lopulla. Uudistetussa suunnitelmassa Harbo Academyn sijaintia on muutettu Harbo Lounge -saunarakennuksen länsipuolelta sen itäpuolelle.

Mielipide Neitsytsaarentie 2–8 asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Kallvikintien varteen Vuosaaressa suunnitellaan täydennysrakentamista ja kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut asemakaavahankkeesta osallistumis- ja arviointisuunnitelman, joka on ollut nähtävillä mielipiteitä varten. Asemakaavan muutosta on hakenut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (taloyhtiöt: Asunto Oy Helsingin Neitsytsaarentie ja Kiinteistö Oy Helsingin Mustalahdentie 3).

Muistutus yleiskaavaehdotuksesta

Kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut Helsingille uuden yleiskaavaehdotuksen, jonka kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi vuoden 2015 marraskuussa.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-toimikunta ja Vuosaari-Säätiö antoivat viime vuoden helmikuussa yhteisen lausunnon yleiskaavaluonnoksesta. Mielipiteessä kiinnitettiin viraston ja lautakunnan huomiota muutamiin luonnoksessa esiintyviin kaupunginosaa koskeviin epäkohtiin.

Mielipide Meri-Rastilan kaupunkiuudistus -hankkeesta

Keväällä 2015 käynnistynyt Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksen nimellä esitetty asemakaavahanke on edennyt kaupunkisuunnitteluvirastossa nyt niin, että kaavamuutoksesta on ollut lokakuussa verkkokysely. Alueella on myös järjestetty kaksi kaavakävelyä ja niiden yhteydessä pienimuotoiset keskustelutilaisuudet.

Mielipide yleiskaavaehdotuksesta koskien Uutelaa ja Rastilaa

Kaupunkisuunnitteluviraston valmistelema ehdotus Helsingin uudeksi yleiskaavaksi on nyt kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä. Viime vuoden lopulla esitettyyn luonnokseen verrattuna suurin yksittäinen muutos ehdotuksessa Vuosaaren osalta on Rastilan leirintäalueen siirtäminen Uutelaan ja Rastilan kartanon lähiympäristön osoittaminen mittavaksi kerrostaloalueeksi.

Vuosaari-Seura pitää kaavaluonnokseen tehtyä muutosta harvinaisen huonosti valmisteltuna. Muutos perustuu yleiskaavaehdotuksen selostuksen mukaan kiinteistölautakunnan yleiskaavalausunnossaan tekemään ehdotukseen, jossa esitettiin leirintäaluetta siirrettäväksi harhaanjohtavasti "Vuosaaren sataman läheisyyteen". Tosiasiallisesti laaja asuntovaunukenttä huoltorakennuksineen raivattaisiin useissa kaupungin omissakin selvityksissä arvokkaaksi todetulle Uutelan ulkoilualueelle.

Lausunto Lohiniemenrannan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Kaupunkisuunnitteluvirasto valmistelee asemakaavan muutosta Meri-Rastilan Lohiniemenrantaan. Suunnitelmissa on rakentaa alueelle Planmeca Oy:n koulutuskeskus sekä majoitustiloja yrityksen koulutustilaisuuksiin osallistuville.

Allekirjoittajat Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta näkevät koulutuskeskustoiminnan periaatteessa hyvänä ja sopivana Vuosaaren kaupunginosan monipuoliselle kehittämiselle, mutta katsovat nyt esillä olevaan alustavaan suunnitelmaan liittyvän useita merkittäviä rakennusten hahmoteltuun sijaintiin liittyviä ongelmia.

Lausunto Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015–2024 ja metsäverkostoselvityksen ehdotuksesta

Vuosaari-Seura, Vuosaari-toimikunta ja Vuosaari-Säätiö kiittävät ympäristökeskuksen laatimaa ehdotusta siitä, että aiempien usein hyvin pienien ja ahtaasti rajattujen luonnonsuojelualueiden lisäksi nyt on ehdotuksessa mukana myös selvästi useampia yhtenäisiä laajahkoja alueita. Tämä parantaa tulevaisuudessa Helsingin arvokkaiden luontoalueiden hahmottamista ja edistää niiden säilymistä muuttuvan kaupunkiympäristön keskellä.

Luonnonsuojeluehdotuksen ja uuden metsäverkostoselvityksen välinen suhde on esillä olleessa materiaalissa tosin hieman vaikeasti avautuva ja osin epäjohdonmukainen. Osa uusista suojelualueiksi ehdotettavista metsäisistä luonnonsuojelualueista kun on rajattu pois metsäverkostosta, vaikka niiden kaikkein arvokkaimpina metsäkohteina kuuluisi olla nimenomaan myös uuden Helsingin metsäverkoston keskiössä.

Postia ei saa lakkauttaa 40 000 asukkaan Vuosaaresta

Julkisuudessa on liikkunut toistaiseksi vahvistamattomia tietoja Vuosaaren postitoimiston lopettamisesta. Vuosaari-Seura, Aurinkolahti-Seura, Vuosaari-toimikunta ja Vuosaari-Säätiö ovat pöyristyneitä Posti Group Oyj:n suunnitelmista. Vuosaari on pinta-alaltaan Helsingin suurin kaupunginosa ja sen asukasmäärä on jo lähes 40 000. Kaupunkisuunnitteluvirasto pitää Vuosaarta yhtenä Helsingin kaupungin painopistealueena.

Vuosaaren postitoimisto sijaitsee metroaseman välittömässä läheisyydessä, aivan asuinalueen keskipisteessä. Sen palvelut ovat asukkaiden helposti saatavilla. Lisäksi postitoimistolla on suuri merkitys lukuisille kaupunginosassa toimiville yhdistyksille ja pienyrityksille. Ne eivät voi käyttää Postin suurille yrityksille tarkoitettuja palveluja.

Lausunto Meri-Rastilan täydennysrakentamishankkeesta

Taustaa

Kaupunkisuunnitteluviraston laatiman osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan Vuosaaren Meri-Rastilan asemakaavan muutoksen tavoitteena on tiivistää olemassa olevaa kaupunkirakennetta huomattavasti ja kehittää metroaseman ympäristöä. Asemakaavahankkeen yhteydessä on tarkoitus parantaa alueen julkisia kaupunkitiloja yhteistyössä Helsingin kaupungin lähiöprojektin kanssa.

Meri-Rastilan asemakaavan muutoksella kerrotaan pyrittävän saamaan kaavan alueelle 170000–250000 kerrosneliömetriä lisärakentamista, mikä tarkoittaisi noin 3300–4600 uutta asukasta. Täydennysrakentamista tutkitaan olemassa oleville tonteille sekä viheralueille. Pysäköinnin kehittämistä ja piha-alueiden toimivuutta pyritään edistämään täydennysrakentamisen suunnittelun yhteydessä.

Kaavahankkeen lähtötilanne

Allekirjoittajayhteisöt Vuosaari-Seura, Vuosaari-toimikunta ja Vuosaari-Säätiö eivät näe periaatteellista ongelmaa Meri-Rastilan maltillisessa ja huolella suunnitellussa täydennysrakentamisessa, mutta ihmettelevät suuresti osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa hahmoteltua poikkeuksellisen suurta mittakaavaa kun puhutaan jo valmiiksi rakennetusta ja hyvin vakiintuneesta asuinalueesta.