Vuosaari-Seura Lausunnot ja kannanotot

Kehä I ja Itäväylä liittymäsuunnitelma 4.10.2010

KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO
Kirjaamo
Pl 2100
00990 Helsingin kaupunki


MIELIPIDE KEHÄ I:N JA ITÄVÄYLÄN LIITTYMÄSUUNNITELMASTA
Liikennesuunnitelma 7.9.2010,  Oas 947 – 00/10

Olemme tutustuneet suunnitelmaan, jossa esitellään kaupunkisuunnitteluviraston ehdotus jatkosuunnittelun pohjaksi. Esityksessä vaikea liikenneristeys ehdotetaan ratkaistavaksi      2 + 2 –kaistaisella  900 metrin pituisella massiivisella sillalla Itäväylän yli. Sillan ajorata kulkisi paikoin 8 metrin korkeudella. Suunnitellut meluesteet nostaisivat sillan korkeutta 10,5 metriin.
Mielestämme ko. ehdotus ei ole hyvän kaupunkisuunnittelun periaatteiden ja tavoitteiden mukaista. Kaupunkikuvallisesti ja alueen imagon kannalta se ei myöskään ole hyväksyttävä ratkaisu. Muualla kaupungin alueella vastaavat liikenteelliset ongelmakohdat ratkaistaan rakentamalla huomattavasti pidempiä tunneleita kuin mitä Itäväylän risteyksen tunnelivaihtoehto edellyttää.

Ehdotetulla ratkaisulla Itäkeskus hajotetaan toiminnallisesti eri saarekkeisiin ja vaikeutetaan myös kevyen liikenteen sujuvuutta. Esitetty suunnitelma rajoittaa myös asuntorakentamista, minkä tunnelivaihtoehto mahdollistaa laajemmin. Vaikka tunnelivaihtoehto on kustannuksiltaan kallein, on otettava huomioon  investointikustannusten  pitkä kuoletusaika.

Viittaamme aikaisemmin 11.6.2010 ja 24.10.2008 antamiimme lausuntoihin.
Olemme edelleen sitä mieltä, että Itäkeskuksen alueen toimiva kokonaisuus ratkaistaan tunnelivaihtoehtona.

Helsinki 4.10.2010

Vuosaari-Seura             Vuosaari-Säätiö    Vuosaaren asukastoimikunta
Eero Hildén                   Matti Suomela      Seppo Tirkkonen

Kallahdenniemi-Kuningatar 2.10.2010 (18.7.2009)

Vuosaari- Kallahdenniemi – Kuningatar

Ei laituria – on mielipiteemme.

Allekirjoittaneet yhteisöt viittaavat aiemmin esittämäänsä lausuntoon Kuningattaren laiturinhankkeesta. Pidämme laiturihanketta koko alueen pilaavana hankkeena ottaen huomioon alueen tavoitteet.

Helsingin yleiskaava 2002 kyseessä oleva Kuningattaren ranta-alue on merkitty sekä virkistysalueeksi että kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi ja sitä ympäröivä vesialue Natura-alueeksi.

Noin 100 metriä pitkä laituri pilaisi sekä maiseman että aiheuttaisi Natura-alueen osalta merkittäviä ympäristöhaittoja.

Helsinki 2.10.2010

Vuosaari-Seura          Vuosaari-Säätiö           Vuosaaren asukastoimikunta

Meri-Rastilan länsiranta 26.04.2010

MIELIPIDE VUOSAAREN MERI-RASTILAN LÄNSIRANNASSA VIREILLÄ OLEVAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUPERIAATTEISTA
KSV:n kirje 6.4.2010


Me allekirjoittaneet yhteisöt vastustamme ko. alueen suunnitteluperiaatteissa ehdotettua raskasta rakentamista.

Perusteina esitämme seuraavaa:

Suunniteltu osayleiskaava ylittää runsaasti Yleiskaava 2002 rajauksen.
Kummeksumme, voidaanko oikeusvaikutteinen yleiskaava ohittaa näin rajusti osayleiskaavalla. Osayleiskaavasuunnitelmaan on merkittävä voimassaolevan yleiskaavan alue, jolloin raju poikkeaminen yleiskaava 2002:sta  käy selvästi ilmi ja poikkeamisen suuruutta voidaan kvantitatiivisesti arvioida. Esitetty poikkeaminen yleiskaavasta tulee käsitellä seuraavan yleiskaavan yhteydessä eikä pyrkiä murentamaan kaupunginvaltuuston hyväksymää yleiskaavaa 2002 suunnitelmassa esitetyllä tavalla.

Kiinteistö Oy RK-Asunnot, Koukkusaarentie 20

                                                                              Huomautus 28.1.2010

Rakennusvalvontavirasto
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Lupatunnus: 54-4349-09-A
Huomautus koskee Kiinteistö Oy RK-Asuntojen rakennushanketta osoitteessa Koukkusaarentie 20.

Viitaten Helsingin kiinteistölautakunnan päätökseen 4.12.2007 esitämme rakennusluvan kieltämistä haetussa muodossa ja hankkeen rakennussuunnitelmien uudelleen valmistelua naapureita kuunnellen ja kunnioittaen.

Vuosaarenkeskusta asemakaavamuutos 13.10.09

Mielipide Vuosaaren keskustan asemakaavamuutos-luonnoksesta

Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan (Vuosaari, Keski-Vuosaari)
kortteleita 54090, 54095–54096, 54178-54179, tontteja 54176/2, 54177/5 ja 54175/23 sekä katu- ja puistoalueita (muodostuu uudet korttelit 54157 ja 54158)
 
Ksslk 2002-2234
 
Yleistä
 
Allekirjoittaneet yhteisöt ovat antaneet keskustan kaavoitusta koskevat lausunnot 5.5.2004 ja 10.12.2008 ja niissä esitetyt yleiset näkökohdat ovat edelleen voimassa. Muutosalue on  Vuosaaren ja sen keskustatoimintojen kannalta olennainen osa Vuosaaresta ja sen imagosta annettavaa kuvaa. Suunnitellut rakennuspaikat ja korkeudet tulee sovittaa ja mitoittaa siten, että keskustan väljyys säilyy ja arkkitehtoninen ilme kohentuu. Kaavaan tuleekin merkitä vaatimus korkeatasoisesta rakentamisesta. Keskustan kaava on merkittävä myös Vuosaaren työpaikkaomavaraisuuden kannalta. Vaikka tällä hetkellä liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien tonttien kysyntä on taloudellisen laman takia vähäistä, olisi kaavoituksessa otettava huomioon edellä mainittujen toimintojen tulevaisuuden tarpeet siitä huolimatta, ettei tarvetta nyt olisikaan välittömästi näköpiirissä.
 
Keskustan kaavan laadinta on tarpeellista, koska se selkiyttää nyt vallinnutta tilannetta ja mahdollistaa rakennusprojektien käynnistymisen. Alueesta tulee entistä kiinnostavampi, kun sataman toiminta laman jälkeen taas elpyy, mahdollinen metrolinjan jatkuminen Vuosaaren kautta Östersundomiin toteutuu ja Vuosaaren yhteismarkkinointihanke alkaa tuottaa suunniteltua tulosta. Hyvin laadittuna kaava antaa mahdollisuuden täydentää jo rakennettua keskusta-aluetta niin, että siitä tulee entistä elinvoimaisempi.

Kallahdenniemi asemakaava 5.10.09

MIELIPIDE KALLAHDENNIEMIEN ASEMAKAAVASTA JA SEN  ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA

Allekirjoittaneet yhteisöt toteavat, että kaavan laatiminen alueelle on tärkeää, koska siinä  pyritään säilyttämään ja selkeyttämään nykyisten ulkoilu- ja viheralueiden rajat ja niillä sallittavat toiminnot. Koko Kallahdenniemi ja sitä ympäröivät vesialueet ovat Natura-aluetta, johon sisältyvät Kallahdenniemen harjun ja rantaniityn luonnonsuojelualueet.  Lisäksi kaavassa on määritelty eräitä linnusto- ja kasvillisuussyistä rauhoitettavia alueita.
 
Kaavassa on esitetty olemassa oleville ja rakennetuille tonteille lisärakennusoikeutta 40 m2. Lisärakennuksen tulee sopia arkkitehtonisesti ympäristöönsä. Ennen rakennusluvan myöntämistä tulee viranomaisten siitä varmistua.

Meri-Rastilan länsiranta 4.10.09

Vuosaaren Meri-Rastilan länsirannassa vireillä oleva osayleiskaava (kslk 2007 – 588)

Mielipide kaavasuunnitelmasta

Me allekirjoittaneet yhteisöt vastustamme ko. alueen rakentamista.

Osayleiskaavassa on tarkoituksena tutkia vuoden 2002 yleiskaavassa esitetty rakentamisen rajaus. Uusi osayleiskaava ylittää runsaasti Yleiskaava 2002 rajauksen ja poikkeaa myös voimassa olevasta maakuntakaavasta. Kummeksumme, voidaanko oikeusvaikutteinen yleiskaava ohittaa näin rajusti osayleiskaavalla.

Ymmärrämme, että metron läheisyys luo paineita alueen rakentamiseen, mutta ainakin osittaisena vaihtoehtona voisi olla jo rakennetun alueen täydennysrakentaminen (mm. ostoskeskuksen alue ja laajat pysäköintialueet). Retkeilijäntiellä aivan Meri-Rastilan metroaseman läheisyydessä on rakentamattomia asuinkerrostalotontteja. Toisaalta on huomattava, että jo alun perin Meri-Rastilan aseman paikkaa valittaessa on ollut selvää, että sen käyttäjämäärä ei voi olla kovin suuri, koska puolet aseman lähivaikutusalueesta on Vartiokylän lahtea.

Muistutus Pohjoisostari ja sen ympäristö 7.9.09

MUISTUTUS VUOSAAREN POHJOISEN  OSTOSKESKUKSEN JA SEN YMPÄRISTÖN (KIVISAARENTIE 1) ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA

Muutosehdotus nro 11894, Kslk 2009-0738

Allekirjoittaneet yhteisöt esittävät muistutuksena muutosehdotuksesta ja sen perusteluista seuraavaa:
 
Yleistä
Muutosalue on keskeinen osa Vanhan Vuosaaren pohjoisosan 1960-luvulla rakennettua asuntoaluetta, joka on luokiteltu kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaaksi. Allekirjoittaneet ovat suunnittelun eri vaiheissa esittäneet näkökohtia kulloinkin esillä olleisiin suunnitelmiin. Viimeisin lausunto on annettu 24.3.2009. Siinä esitetyt kannanotot ovat edelleen relevantteja.

Kallahden Kunigattaren laituri 18.7.09

Vuosaaren Kallvikinniemen Kuningattaren laiturin poikkeamislupahakemuksen vaikutukset Natura-alueeseen ja ympäristön maisemaan ja veden virtausolosuhteisiin
 
Allekirjoittaneet yhteisöt esittävät poikkeamisluvassa esitetyistä muutoksista seuraavaa:

Alkuperäisestä suunnitelmasta ei ole pyydetty vuosaarelaisten yhteisöjen lausuntoa. Tällainen menettely on KSV:n Vuosaariprojektin kanssa tehtävässä yhteistyössä vakiintunut käytäntö. Vuosaari-lehdessä ja kunnan ilmoitustaululla on ollut ilmoitus suunnitelman nähtävillä olosta, mutta sitä ei ole tavanomaiseen tapaan tuotu Vuosaaren kirjaston tätä varten varatuille infotauluille nähtäväksi.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa kyseessä oleva Kuningattaren ranta-alue on merkitty sekä virkistysalueeksi että kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi ja sitä ympäröivä vesialue Natura-alueeksi. Kallahdenniemen ja Natura-alueen kaavaluonnos valmistuu KSV:n ilmoituksen mukaan syksyn 2009 aikana.

Kallvikintien SHELL-liikenneaseman ympäristö 16.6.09

Mielipide Kallvikintien Shell-huoltoaseman ympäristön asemakaavan muutosluonnoksesta

Allekirjoittaneet yhteisöt hyväksyvät asemakaavan muutosluonnoksen  kaavaselostus­luonnoksen mukaisena, mutta haluamme kuitenkin korostaa seuraavia asioita:

Alueella olevat puusto ja kalliopinnat häviävät pysäköintialueiden rakentamisen johdosta ja muuttavat ympäristöä. Pidämme siksi ensiarvoisen tärkeänä, että muutosta lievennetään suunnitelma­luonnoksen mukaisilla puuistutuksilla rakentamisen yhteydessä.