Hankesuunnitelma-2013

0
582

LÄHIDEMOKRATIAA VUOSAAREEN -HANKESUUNNITELMA
Julkaistu 23.1.2013

Tavoite

Lähidemokratiaa Vuosaareen -pilottihankkeen tavoitteena on koota laaja
edustus vuosaarelaisia vaikuttamaan oman kaupunginosan asioiden hoitoon.
Tarkoitus on lisätä asukkaiden osallisuutta ja kokemusta siitä, että
asioihin voi vaikuttaa. Tavoitteena on lisätä tietoa ja kiinnostusta
yhteisiin asioihin sekä voimistaa asukkaiden, paikallisten järjestöjen,
luottamushenkilöiden ja virkamiesten yhteistyötä ja vuorovaikutusta.
Tavoitteena on myös saada vuosaarelaisten ääni julkiseen keskusteluun
ja sitä kautta paremmin myös päätöksentekoon.

Hyödyt        

Hyötynä on mm. se, että kaupungin virkamiehet, luottamusmiehet ja
tiedotusvälineet saavat perusteltua, oikeaa ja asiantuntevaa tietoa
Vuosaaresta päätöstensä pohjaksi ja että Vuosaari tulee tutummaksi
päättäjille ja tiedotusvälineille. Pilottihankkeen hyöty taas on koko
kaupungille/metropolialueelle siinä, että saadaan uutta kokemusta ja
tietoa lähidemokratian/kaupunginosahallinnon kehittämisestä.

Vuosaari-toimikunta

Vuosaaren asukastoimikunta käynnisti 1.1.2013 laajapohjaisen ja
lähidemokratiaa nykyistä paremmin toteuttavan Vuosaari-toimikunnan
perustamisen. Sen työskentelyä kehitetään pilotin aikana.
Asukastoimikunnalle esiteltiin mahdollisia toimia, menettelytapoja ja
toimikunnan kokoon kutsumenettelyä sen kokouksessa 16.1.2013.
Kannatusta sai ehdotus, jossa toimikunnan kooksi arvioitiin 30
edustajaa turvaamaan riittävän osallistujamäärän kokouksiin.

Kokouksessa katsottiin kutsumenettelyn olevan paras ja demokraattisin tapa tällä hetkellä, kun aikaa ei ole erillisiin vaaleihin.
Tarkoitus on kartoittaa vuosaarelaisyhteisöt ja yhdistykset, joiden
puheenjohtajille lähetetään sähköpostilla tiedote perustettavasta
Vuosaari-toimikunnasta ja ehdokkaan asettamisesta.
Yhteisöt ja yhdistykset kategorioidaan ryhmittäin, joille määritellään
paikkaluku sen mukaan kuinka paljon ryhmässä on yhdistyksiä ja heillä
jäseniä, huomioiden kuitenkin maahanmuuttotaustaiset, nuoret,
erityisryhmät jne. Jos paikkamäärää ei saada täyteen suoritetaan
täydennystä henkilökohtaisilla kutsuilla. Poliittisille puolueille
tulisi kuitenkin edellisten kunnallisvaalien tuloksiin suhteutettu paikkamäärä.
Toivomus on, että Vuosaaresta valitut kaupunginvaltuuston jäsenet ja varavaltuutetut osallistuisivat toimikunnan työhön. Jos Vuosaari-toimikunta tulee jatkamaan pilotin jälkeen toimintaansa tulee mietittäväksi vaalit esim. kunnallisvaalien yhteyteen.

Perustettava toimikunta valitsee joukostaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja tarvittaessa sihteerin. Käytännön järjestelyjä, lausuntoluonnoksia ja nopeita päätöksiä varten valittaisi myös 5 hengen johtoryhmä.

Vuosaari-toimikunta kokoontuu 4 – 8 kertaa (tai tarpeen mukaan) vuonna
2013. Paitsi toiminnan kehittämiseen liittyviä asioita se käsittelee
vuoden aikana Vuosaarta koskevat hankkeet ja suunnitelmat, antaa
lausuntoja ja priorisoi hankkeita. Se voisi myös tehdä konkreettisia
esityksiä kaupungin budjettiin Vuosaaren osalta.

Yksittäisillä asukkailla, asukasyhteisöillä ja järjestöillä on oikeus
tuoda asioita toimikunnan käsittelyyn, tehdä sille aloitteita ja tulla
kuulluksi sen kokouksissa tai muilla yhteydenpitovälineillä. Näin
asukkaille luotaisiin uusia vaikuttamismahdollisuuksia. Toimikunta pitää
huolta, että hyvät aloitteet saatetaan myös kaupungin päättäjien tietoon
ja toisinpäin.Vuosaari-toimikunta järjestää tärkeistä aiheista avoimia
asukasfoorumeja ja asukasiltoja.

Kaupungin virkamiesten osallistuminen toimikunnan työhön

Virkamiehet esittelevät toimikunnalle Vuosaarta koskevat suunnitelmat,
hankkeet ja budjetit mahdollisimman aikaisessa suunnitteluvaiheessa ja
toimivat esittelijöinä ja asiantuntijoina, taustaselvitysten ja
lausuntoehdotusten tekijöinä (eivät osallistu päätöksentekoon).
Kokouksiin kutsutaan myös sosiaali- ja terveysviraston Vuosaaren
yhdyskuntatyöntekijät, joiden kanssa toimitaan tiiviissä
vuorovaikutuksessa.

Toivottavaa olisi että työtä tukemaan saataisi kaupungin
palkkalistoilla olevat projektipäällikkö ja projektityöntekijä, jotka
yhteistyössä Vuosaari-toimikunnan puheenjohtajan ja sihteerin kanssa
organisoivat kokoukset, laativat esityslistat, kutsuvat paikalle
tarvittavat esittelijät, laativat kokouspöytäkirjat ja osallistuvat
toimikunnan työstä tiedottamiseen.

Demokratiaprosessille on tärkeää, että käytettävissä olisi
asukasyhteisöille ilmaista monitoimitilaa (AV-laitteineen), josta
toimikunnan ei tarvitsisi maksaa vuokraa. Yleisötilaisuuksia ja
aluefoorumeita on järjestetty eri koulujen ruokaloissa ja auditorioissa,
jotka ovat maksullisia. Olemassa olevat kaksi asukkaiden avointa
olohuonetta ovat niin pieniä (noin 15 henkilöä), ettei edes nykyinen
Vuosaaren asukastoimikunta mahdu niissä kokoontumaan. Kaupungin asettama projektihenkilö voisi kysellä kokoontumistilaa kaupungin eri
kiinteistöistä. Myös virtuaalista kokoontumista ja neuvottelua netissä
voidaan hyödyntää.

Asukastoimikunta toiminnan käynnistäjänä

Vuosaari-toimikunnan vastuutoimijana aloitusvaiheessa on Vuosaari-seura ry:n hallinnoima asukastoimikunta, joka nykymuotoisena lakkautetaan samassa yhteydessä kun Vuosaari-toimikunnan perustava kokous pidetään.
Yhteistyökumppaneita ovat toimikunnan jäsenten taustayhteisöt sekä
kaikkien hallintokuntien Vuosaaresta vastaavat virkamiehet. Koska
kysymys on lähidemokratian kehittämisestä, yhteistyökumppaneita ovat
kaikki Vuosaaren aktiiviset asukkaat.

Tiedotus     

Kaikille avoimeen Vuosaari-seuran ylläpitämään vuosaari.fi -nettiportaaliin on perustettu Lähidemokratiaa Vuosaareen -hankkeelle oman sivuston, jossa Vuosaari-toimikunnassa käsiteltävistä asioista tiedotetaan. Sivustolla on myös keskustelumahdollisuus.

Internetin ulkopuolella oleville asukkaille tiedotetaan kerran viikossa
ilmestyvässä, jokaiseen vuosaarelaistalouteen jaettavassa Vuosaarilehdessä.

Käytettävissä on myös sosiaalisen median Facebook -sivusto ja hankkeesta on tarkoitus laatia esite laajaan jakeluun asukkaiden tietoisuuden nostamiseksi.

Toiminta pilottikauden jälkeen

Tammikuussa 2014 työtä jatketaan ja Vuosaari-toimikunnalla on valmius pilottina kehittää toimintaa edelleen yhä enemmän kohti osallistuvaa budjetointia ja todellista kaupunginosahallintoa, mikäli kaupungin päättävät elimet niin tahtovat ja sen sallivat.  

Vuosaaren Asukastoimikunta

Edellinen artikkeliKallahdenniemen uutta hoito- ja kehittämissuunnitelmaa valmistellaan
Seuraava artikkeliVuosaari-Toimikunta