Kannanotto Ramsinniementie 18:n asemakaavaehdotuksesta

0
366

Kaupunkiympäristölautakunnan 28.2.2023 kokouksen esityslistalla on Vuosaaren Meri-Rastilaan sijoittuva Ramsinniementie 18:n asemakaavaehdotus, jossa nykyiselle Oy Transmeri Group Ab:n omistamalle alueelle esitetään kerrostalokorttelia.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta katsovat kaavaehdotuksen olevan vahingollinen Meri-Rastilan eteläosan luontoarvojen säilymisen kannalta. Suunnitelma on myös maisemallisesti epäonnistunut ehdottaessaan huomattavasti ympäristöä korkeampaa rakentamista Ison Kallahden ja Ramsinniemen maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön.

Palauttaessaan kaavaehdotuksen uudelleen valmisteluun syksyllä 2021 kaupunkiympäristölautakunta edellytti alueen luontoarvojen selvittämistä. Kaava-alueen ympäristössä aiemmin tehdyt METSO-inventoinnit eivät ulottuneet paikan metsiin johtuen yksityisomistuksesta.

Kaavoittajan nyt tilaama uusi monimuotoisuusindeksiraportti arvottaa suunnittelualueen metsät samanarvoisiksi kuin viereisen suojelualuevalmistelussa olevan Meri-Rastilan metsän. Muuten raportti rajoittuu kiinnostavuudestaan huolimatta arvottamaan Vuosaaren eri metsäkuvioita suhteessa toisiinsa. Se ei siten sovellu maankäytön suunnittelun tarpeisiin kaupunkistrategiassa esitetyllä tavalla, koska mistään muusta helsinkiläisestä kaupunginosasta ei vastaavalla menetelmällä ja asteikolla tehtyä vertailukelpoista aineistoa ole saatavilla. Vuosaaren arvometsien erinomainen edustavuus koko kaupungin mittakaavassa on ollut asiantuntijoiden tiedossa hyvin jo ennestään.

Myös viheryhteyksien säilymisen kannalta paikan merkitys on tärkeä. Alueen läpi kulkee kaksi alueellista viheryhteyttä, joiden jatkuvuus lähialueilla on viime aikoina heikentynyt Ramsinrannan useiden rakentamissuunnitelmien edettyä osin jo toteutusvaiheeseen. Toinen kehitettävä viheryhteys kulkee Meri-Rastilan ulkoilualueelta sekä Ramsinniemeltä purouomaa mukaillen Ole Kandelinin puiston kautta kohti itää, ja toinen viheryhteys kapeaa rantavyöhykettä pitkin Ison Kallahden puistoon.

Asemakaavaehdotuksen kerrostalokorttelin maisemavaikutus mereltä katsoen tulisi olemaan haitallisen suuri Pikku Kortlahden maisemallisesti herkässä alavassa ympäristössä. Uusi rakentaminen poikkeaisi suuresti maaston topografiaan esimerkillisesti sopeutuvista Meri-Rastilan etelärannalla sijaitsevista Hotelli Rantapuiston ja entisen Vuorannan opiston rakennuksista. Kerrostalot alueella eivät ole kaupunkikuvallisesti perusteltuja, eivätkä edusta hyvää kaupunkisuunnittelua.

Maanomistajan toiveet omistamiensa tonttiensa arvon nostamisesta ehdottamalla niille asemakaavoitettavaksi suuret määrät kerrosneliöitä ovat liiketoiminnallisesti ymmärrettäviä. Onnistuneen kaupunkisuunnittelun tulee kuitenkin ensisijaisesti palvella kaupungin asukkaita, vaalia kulttuuriympäristöllisiä arvoja sekä edistää helsinkiläisen kaupunkiluonnon monimuotoisuuden parantamista.

Helsingissä 23.2.2023

Vuosaari-Seura
Nina Ruuttu
puheenjohtaja

Vuosaari-Säätiö
Heikki Hurtta
puheenjohtaja

Vuosaari-toimikunta
Liisa Winberg
puheenjohtaja

Edellinen artikkeliKannanotto Kallahdenniemen huviloiden myynti- ja kehittämissuunnitelmasta
Seuraava artikkeliMielipide Kallahden uudistuksen suunnitteluperiaatteiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta