Kiinteistö Oy RK-Asunnot, Koukkusaarentie 20

0
1328

                                                                              Huomautus 28.1.2010

Rakennusvalvontavirasto
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Lupatunnus: 54-4349-09-A
Huomautus koskee Kiinteistö Oy RK-Asuntojen rakennushanketta osoitteessa Koukkusaarentie 20.

Viitaten Helsingin kiinteistölautakunnan päätökseen 4.12.2007 esitämme rakennusluvan kieltämistä haetussa muodossa ja hankkeen rakennussuunnitelmien uudelleen valmistelua naapureita kuunnellen ja kunnioittaen.

   Jatkuu..                                                              Huomautus 28.1.2010

Ote pöytäkirjasta:
"Asukasyhdistyksiä informoidaan. Kehitysvammaisten asuntohankkeet ovat joskus herättäneet naapuriasukkaiden vastustusta, joten tonttiosasto tulee informoimaan alueiden asukasyhdistyksiä vireillä olevista varausesityksistä välittömästi lautakunnan käsittelyn jälkeen."

Pöytäkirjassa viitataan hyviin kokemuksiin etukäteisinformoinnista ja valitusten vähenemiseen erityishankkeissa. Etukäteisinformointi ei sujunut Vuosaaressa toivotulla tavalla. Asukkaat ovat mediasta saaneet tiedon hankkeesta ja odottaneet rakennuttajan ja/tai viranomaisten yhteydenottoa ja yhteisiä neuvotteluja hankkeen hyväksi lopputulemaksi. Itse hanketta ei ole naapurustossa vastustettu.
Nyt rakennuslupahakemus on vireillä ja ensimmäinen viesti lähiasukkaille tuli rakennusvalvonta-virastosta valmiine suunnitelmineen ja rakennuspiirustuksineen. Asukasdemokratia on käsittelyssä valitettavasti unohtunut.

Myös rakennuslain pykälät 60 ja 135 (kohdat 3 ja 6) on jätetty ottamatta huomioon. Kyseisen tontin asemakaava on vuodelta 1970. Näin vanhan kaavan ajanmukaisuuden arviointi on välttämätön ottaen huomioon ympäristön muu rakentaminen ja alueen muuttuminen entistä pientalovaltaisemmaksi. Kaavan ajanmukaisuuden arvioinnissa voidaan tarkistaa sallitut kerrosmäärät ja tontin rakennusteho alueen ympäristöön sopiviksi. Tontin y-merkintään ei mielestämme ole tarvetta puuttua.

60 §
Asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi
Kunnan tulee seurata asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi.
Sellaisen asemakaavan alueella, joka on ollut voimassa yli 13 vuotta ja joka merkittävältä osalta on edelleen toteuttamatta, rakennuslupaa ei saa myöntää sellaisen uuden rakennuksen rakentamiseen, jolla on alueiden käytön tai ympäristökuvan kannalta olennaista merkitystä, ennen kuin kunta on arvioinut asemakaavan ajanmukaisuuden. Arviointi ei kuitenkaan ole tarpeen, jos kaavan ajanmukaisuus on arvioitu viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana. Asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi voidaan samalla kertaa suorittaa alueella, joka muodostaa arvioinnin kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Kunnan päätökseen, jolla asemakaavan on todettu olevan ajanmukainen, ei saa valittamalla hakea muutosta.
Edellä 2 momentissa säädettyä 13 vuoden määräaikaa voidaan erityisestä syystä asemakaavassa lyhentää tai pidentää. Määräaika ei kuitenkaan saa olla lyhyempi kuin viisi vuotta eikä pitempi kuin 20 vuotta.

135 §
Rakennusluvan edellytykset asemakaava-alueella
Rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä asemakaava-alueella on, että:

3) rakennus soveltuu paikalle.

6) rakennusta ei sijoiteta tai rakenneta niin, että se tarpeettomasti haittaa naapuria tai vaikeuttaa naapurikiinteistön sopivaa rakentamista.

Eero Hildén                               Seppo Tirkkonen
puheenjohtaja                            puheenjohtaja
Vuosaari-Seura ry                     Vuosaaren asukastoimikunta                            

Edellinen artikkeliMetsäTaisto-tapahtuma Meri-Rastilan ulkoilualueella 7.11.
Seuraava artikkeliMeri-Rastilan länsiranta 26.04.2010