Lähidemokratiaa Vuosaareen -demokratiapilottihanke

0
540

Vuosaaren Asukastoimikunta on jättänyt Helsingin kaupungille alla olevan demokratiapilottihakemuksen. Kaupunginhallitus valitsee marraskuussa 2012 hakijoista 6 alueellista ja 3 teemaan liittyvää pilottihanketta, joiden toteuttamista kaupunki tukee. Hankehakemuksiin voi tutustua täällä: http://pilotti.forumvirium.fi/selaa-ehdotuksia/.

LÄHIDEMOKRATIAA VUOSAAREEN

Lähidemokratiaa Vuosaareen -pilottihankkeen tavoitteena on lisätä asukkaiden osallisuutta ja kokemusta siitä, että asioihin voi vaikuttaa. Tavoitteena on lisätä tietoa ja kiinnostusta yhteisiin asioihin, joista päätetään kaupungin päättävissä elimissä sekä voimistaa asukkaiden, paikallisten järjestöjen, luottamushenkilöiden ja virkamiesten yhteistyötä ja vuorovaikutusta.

Tavoitteena on myös saada vuosaarelaisten ääni julkiseen keskusteluun ja sitä kautta paremmin myös päätöksentekoon.

Hyötynä on mm. se, että kaupungin virkamiehet ja luottamusmiehet saavat perusteltua ja asiantuntevaa tietoa Vuosaaresta päätöstensä pohjaksi. Vuosaari tulee tutummaksi päättäjille. Pilottihankkeen hyöty taas koko kaupungille/metropolialueelle on siinä, että saadaan uutta kokemusta ja kokeilutietoa lähidemokratian/kaupunginosahallinnon kehittämisestä.

Konkreettisesti toteutetaan: Vuosaari-toimikunta ja asukasfoorumit

Vuosaaren asukastoimikunta käynnistää 1.1.2013 laajapohjaisen ja lähidemokratiaa nykyistä paremmin toteuttavan Vuosaari-toimikunnan perustamisen. Sen työskentelyä kehitetään (esim. Rovaniemen mallin mukaisen) aluelautakunnan suuntaan. Minkä mallin ja nimen lähidemokratian yksikkö lopulta saa, riippuu tietysti siitä, mitä koko kaupungissa tai metropolialueella asiasta aikanaan päätetään.

Vuosaari-toimikunta kokoontuu 4 – 8 kertaa (tai tarpeen mukaan) vuonna 2013. Paitsi toiminnan kehittämiseen liittyviä asioita se käsittelee vuoden aikana Vuosaarta koskevat hankkeet ja suunnitelmat, antaa lausuntoja ja priorisoi hankkeita. Se voi myös tehdä konkreettisia esityksiä kaupungin budjettiin Vuosaaren osalta.

Toisaalta myös yksittäisillä asukkailla, asukasyhteisöillä ja järjestöillä on oikeus tuoda asioita toimikunnan käsittelyyn, tehdä sille aloitteita ja tulla kuulluksi sen kokouksissa. Näin asukkaille luotaisiin uusia vaikuttamismahdollisuuksia. Toimikunta pitää huolta, että hyvät aloitteet saatetaan myös kaupungin päättäjien tietoon.

Vuosaari-toimikunta järjestää tärkeistä aiheista avoimia asukasfoorumeja.

Toimikunnan rakenne:

1. Asukasedustajat

Vuosaaren asukastoimikunnan pohjaa laajennetaan nykyistä paremman edustavuuden aikaansaamiseksi. Nykyisessä asukastoimikunnassa ovat Vuosaaren eri osa-alueet melko hyvin edustettuina, mutta siitä puuttuu kuitenkin joidenkin isojen asukasryhmien edustus.

Alkuvaiheissa demokraattista edustavuutta tuskin voidaan perustaa yleisiin vaaleihin; on lähdettävä liikkeelle kutsu-menettelyllä. Mukaan voitaisiin kutsua esim. edustajat suurimmista/tärkeimmistä vuosaarelaisyhteisöistä, samoin vuosaarelaiset valtuutetut ja ensi sijoilla olevat varavaltuutetut. Kutsumisen avulla voidaan myös varmistaa, että mikään iso asukasryhmä, esim. nuoriso tai suurimmat maahanmuuttajayhteisöt syrjäydy toimikunnan työstä. Jos kehitys kulkee kohti kaupunginosahallintoa, on syytä miettiä, otetaanko ja missä määrin ja millä tavoin asukkaiden poliittinen jakautuneisuus huomioon Vuosaari-toimikunnan kokoonpanossa. Pilottihankkeemme ensimmäisiä tehtäviä on päättää toimikunnan kokoamistavasta ja kokoonpanosta.

2. Virkamiehet

toimivat esittelijöinä ja asiantuntijoina, taustaselvitysten ja lausuntoehdotusten tekijöinä (eivät osallistu päätöksentekoon). Joka kerta paikalle kutsutaan sosiaali- ja terveysviraston Vuosaaren yhdyskuntatyöntekijät, joiden kanssa toimitaan tiiviissä yhteistyössä.

Virkamiehet esittelevät toimikunnalle Vuosaarta koskevat suunnitelmat, hankkeet ja budjetit mahdollisimman aikaisessa suunnitteluvaiheessa.

Kaupungin tuki:

1. Koordinaattori-sihteeri

Toimikunnan työtä tukemaan tarvitaan kaupungin palkkalistoilla oleva koordinaattori-sihteeri, joka yhteistyössä Vuosaari-toimikunnan puheenjohtajan ja sihteerin kanssa organisoi kokoukset, laatii esityslistat, kutsuu paikalle tarvittavat esittelijät, laatii kokouspöytäkirjat ja osallistuu lautakunnan työstä tiedottamiseen.

2. Demokratiatila

Demokratiaprosessille on tärkeää, että käytettävissä olisi asukasyhteisöille ilmaista monitoimitilaa (AV-laitteineen), josta asukastoimijoiden ei tarvitse maksaa vuokraa. Ihanne olisi Mellarin, Myllärin tai Kontu-talon tyyppinen kaupungin ylläpitämä monitoimitila. Vuosaaressa ei tällaista ole, vaikka asukkaita on enemmän kuin Kontulassa, Myllypurossa ja Mellunmäessä yhteensä. Yleisötilaisuuksia ja aluefoorumeita on järjestetty eri koulujen ruokaloissa ja auditorioissa, jotka ovat maksullisia. Olemassa olevat kaksi asukkaiden avointa olohuonetta ovat niin pieniä (noin 15 hlöä), että edes Vuosaaren asukastoimikunta mahdu niissä kokoontumaan.

Tilakysymystä on varmasti vaikea pysyvästi heti kokeiluvuonna järjestää. Koordinaattori voisi hankkia kokoontumistilat aluksi kaupungin eri kiinteistöistä. Myös virtuaalista kokoontumista ja neuvottelua netissä voidaan hyödyntää.

Vastuuyhteisö

Hankkeesta vastaa vuonna 2013 Vuosaaren asukastoimikunta. Asukastoimikunnan nettisivu ja nykyinen kokoonpano: http://vuosaari.fi/index.php/vuosaari-seura-mainmenu-147/asukastoimikunta-mainmenu-404

Yhteistyökumppaneita ovat toimikunnan jäsenten taustayhteisöt sekä kaikkien hallintokuntien Vuosaaresta vastaavat virkamiehet. Ja koska kysymys on lähidemokratian kehittämisestä, yhteistyökumppaneita ovat kaikki Vuosaaren aktiiviset asukkaat.

Vuosaaressa on ollut alusta alkaen (1960-luku) asukkaiden yhteistoimintaa ja pyrkimystä vaikuttaa kaupunginosan asioihin. Täällä on myös toiminut monta isoa ja merkittävää kansalaisliikettä. Demokratiaprosessia voidaan edistää joillakin perusrakenteilla, joita Vuosaaressa on jo valmiina, niitä edelleen kehittämällä ja laajentamalla. Vuosaaressa on siis pohja, jota ei kannata hukata vaan hyödyntää, kun kaupungissa ja pääkaupunkiseudulla mietitään ja kehitetään lähidemokratiaa/kaupunginosahallintoa.

Vuosaaren asukastoimikunta on perustettu 1976. Sillä on pitkä kokemus lausuntojen antamisesta ja erilaisesta vaikuttamisesta Vuosaarta koskevissa kaavoitus- ja muissa hankkeissa. Nykyisenmuotoisena se on toiminut vuodesta 1990 alkaen. Se on ollut kaupunkiin päin puolivirallinen neuvotteluelin, joka on pitänyt säännöllisesti yhteiskokouksia Kaupunkisuunnitteluviraston (KSV) Vuosaari-projektin sekä Talous- ja suunnittelukeskuksen (Taske) Vuosaari-projektin kanssa sekä järjestänyt avoimia asukasfoorumeja.

Tämä antaa hyvän pohjan Asukastoimikunnan työn laajentamiselle aluelautakunnan suuntaan siten että sen käsittelyyn tuodaan kaikkien hallintokuntien Vuosaarta koskevat asiat.

Alue: Vuosaari

Teema:

Alueen ja teeman kuvaus: Vuosaari on iso ja rajusti kasvanut monikulttuurinen kaupunginosa, jossa eri ikä- ja sosiaaliryhmät ovat hyvin edustettuina ja jossa on runsaasti sekä haasteita että mahdollisuuksia. Kaupunginosamme sopii erinomaisesti lähidemokratian kehittämispaikaksi.

Haasteena on myös koettu, että vuosaarelaisia ei kuunnella riittävästi kaupungin päättävissä elimissä, eritoten siksi, että valtuustossa ei ole viime valtuustokaudella ollut yhtään valtuutettua Vuosaaresta (nyt yksi loppuvuoden). Suhteessa asukasmäärään pitäisi olla 5 – 6 valtuutettua. Ymmärrämme kyllä, että esim. Töölössä asuvat valtuutetut eivät jaksa olla kiinnostuneita Vuosaaresta.

Siksi juuri Vuosaari.

Asukkaiden osallisuus

Asukkaiden osallisuutta edistävät kaikille avoimet aluefoorumit ja asukastilaisuudet, joissa kerätään asukkaiden mielipiteitä po. teemoista. Vuosaaressa on kokemusta aluefoorumeiden järjestämisestä 7 vuoden ajalta, asukastilaisuuksia on toki aina ollut. Niitä on ahkerasti järjestänyt muun muassa Vuosaari-Seura.

Asukastilaisuuksissa on käsitelty päivänpolttavia ongelmia tai merkittäviä kaavoitushankkeita. Vuosaari-foorumissa on käsitelty koko kaupunginosan asioita ja lisäksi on ollut alueellisia kysymyksiä käsitteleviä Meri-Rastilan aluefoorumeita ja Keski-Vuosaaren aluefoorumeita. Myös Aurinkolahti-Seura järjestää alueellisia asukastilaisuuksia. Foorumeihin kutsutaan asiantuntijoiksi ko. asiaa hoitavia virkamiehiä ja luottamushenkilöitä ja ne järjestetään yhteistyössä sosiaalikeskuksen yhdyskuntatyön kanssa.

Aluefoorumeiden/asukastilaisuuksien järjestämistä jatketaan entisin voimin. Vuosaari-foorumin ideointi ja toteutus on asukastoimikunnan vastuulla ja jatkossa se olisi em. Vuosaari-toimikunnan vastuulla. Jos pilottihanke toteutuu, siitä on syytä järjestää foorumi jo alkuvuonna sekä arviointifoorumi joskus loppuvuodesta. Kun nykyistä asukastoimikuntaa kehitetään Vuosaari-toimikunnaksi edellä kuvatulla tavalla, se on omiaan lisäämään asukkaiden osallistumista myös foorumeihin ja muuhunkin asukasvaikuttamiseen

Tiedonkulku

Kaikille avoimeen Vuosaari-Seuran ylläpitämään vuosaari.fi -nettiportaaliin perustetaan oma sivusto Lähidemokratiaa Vuosaareen -hankkeelle. Vuosaari-toimikunnassa käsiteltävistä asioista tiedotetaan siellä. Sivustolla on myös keskustelumahdollisuus.
Internetin ulkopuolella oleville asukkaille tiedotetaan kerran viikossa ilmestyvässä, jokaiseen vuosaarelaistalouteen jaettavassa Vuosaarilehdessä.
Lisäksi hankkeesta laaditaan esite laajaan jakeluun asukkaiden tietoisuuden nostamiseksi..

Tulevaisuudesta

Tammikuussa 2014 työtä jatketaan ja Vuosaarella on valmius pilottina kehittää toimintaa edelleen Vuosaaren aluelautakunnaksi (yksi nimiehdotus) eli yhä enemmän kohti osallistuvaa budjetointia ja todellista kaupunginosahallintoa, mikäli kaupungin päättävät elimet niin tahtovat ja sen sallivat. Myös kaupunginosakohtaisen kansanäänestyksen järjestäminen kiinnostaa yhtenä lähidemokratian keinona.

Vuoden 2013 pilottihanke toteutuessaan, jos se saa kaupungin tuen, tulee pysyvästi parantamaan lähidemokratiaa Vuosaaressa. Näin uskomme.

Hankkeen toteuttaja: Vuosaaren Asukastoimikunta

Edellinen artikkeliVuosaari-Seura tiedottaa 9/2012
Seuraava artikkeliVapaaehtoistoiminnan minimessut