Lausunto Broändan asemakaavaluonnoksesta

0
517

Vuosaaren Broändan alueelle esitetään uutta asuinrakentamista Kallvikintien varteen sekä täydennysrakentamisen mahdollisuuksia pientaloalueelle. Samalla alueen reitistöjen linjauksia päivitetään. Suunnittelualueen rajausta on muutettu aiemmasta vaiheesta poistamalla siitä Rantakiventien koulurakennuksen ympäristö sekä sen pohjoispuolinen jyrkkä rinnealue.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta kiittävät kaavoittajaa siitä, että kaavaluonnos on tuotu nähtäville vuorovaikutukseen. Nykyään kun on valitettavasti yleistynyt huono käytäntö viedä suunnitelmat osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta suoraan kaavaehdotusvaiheeseen, jolloin mitään muutoksia ei suunnittelijoiden toimesta enää yleisesti haluta tehdä.

Uudisrakennukset

Kallvikintien äärelle ehdotetut omaleimaiset uudisrakennukset sopeutuvat viitesuunnitelmien mukaan melko hyvin maastoon. Rakennusten porrastetut kerroskorkeudet alenevat Broändan purolaakson ja pientalotonttien suuntaan sekä myös Kallvikintiellä suhteessa naapurikortteliin ja Rantakiventien suuntaan. Risteyksen rakentamatta jäävä hiekkakuoppa tulisi kuitenkin merkitä asemakaavassa puistoksi tai lähivirkistysalueeksi. Paikka on maisemallisesti keskeinen ja Kuiskaajankujan kautta muodostuvan uuden ulkoilureitin kautta on luonteva yhteys Broändanlaakson ulkoilualueelle.

Jalankulku- ja pyöräilytiet

Asemakaavatyön yhteydessä ei ole huono idea tarkastella samalla myös laajemmin Broändan jalankulku- ja pyöräilyteiden linjauksia. Ainakin Kurkimoisio-nimisen tien pohjoisosan kääntöpaikalta tulisi merkitä uusi ulkoilureitti yhdistämään tie alhaalla virkistysalueella kulkevaan Mustavuoren ja Vartiokylänlahden yhdistävään jalankulku- ja pyörätiehen. Samoin Rantakivenpolun päädystä olisi hyvä osoittaa asemakaavatason polkuvaraus puron itäreunaa myötäilevään ulkoilureittiin. Nykyisessä vuoden 2004 asemakaavassa olevan Kallvikintien alittavan alikulkuväylän varauksen poistamista kaavakartalta on syytä vielä arvioida huolella uudelleen.

Yhdyskuntateknisen huollon alueet

Kaavaluonnoksen rajauksen sisällä sijaitsee kaksi verrattain laajaa aluevarausta yhdyskuntateknisen huollon rakennusten korttelialueiksi. Merkinnät liittyvät paikan arvokkaisiin lähteikkö- ja pohjavesialueisiin sekä Broändan pohjavesilaitokseen, mutta alueiden rajaukset perustuvat vanhaan vuoden 1973 asemakaavaan. Nyt molempien aluevarausten tilanne olisi hyvä samalla päivittää yhteistyössä HSY:n kanssa, ja osoittaa mahdollisuuksien mukaan osa luontoalueista lähivirkistysalueiksi.

Helsingissä 6.6.2021

Vuosaari-Seura
Nina Ruuttu
puheenjohtaja

Vuosaari-Säätiö
Heikki Hurtta
puheenjohtaja

Vuosaari-toimikunta
Liisa Winberg
puheenjohtaja

Edellinen artikkeliVuosaaren vaalipaneeli tänään
Seuraava artikkeliMielipide Furumonkuja 1 ja 3 asemakaavahankkeesta