Lausunto Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015–2024 ja metsäverkostoselvityksen ehdotuksesta

0
582

Vuosaari-Seura, Vuosaari-toimikunta ja Vuosaari-Säätiö kiittävät ympäristökeskuksen laatimaa ehdotusta siitä, että aiempien usein hyvin pienien ja ahtaasti rajattujen luonnonsuojelualueiden lisäksi nyt on ehdotuksessa mukana myös selvästi useampia yhtenäisiä laajahkoja alueita. Tämä parantaa tulevaisuudessa Helsingin arvokkaiden luontoalueiden hahmottamista ja edistää niiden säilymistä muuttuvan kaupunkiympäristön keskellä.

Luonnonsuojeluehdotuksen ja uuden metsäverkostoselvityksen välinen suhde on esillä olleessa materiaalissa tosin hieman vaikeasti avautuva ja osin epäjohdonmukainen. Osa uusista suojelualueiksi ehdotettavista metsäisistä luonnonsuojelualueista kun on rajattu pois metsäverkostosta, vaikka niiden kaikkein arvokkaimpina metsäkohteina kuuluisi olla nimenomaan myös uuden Helsingin metsäverkoston keskiössä.

Vuosaaren Meri-Rastilan metsäalueelle esitetyn uuden luonnonsuojelualueen rajausta on syytä tarkentaa sisällyttämään arvokas Rastilan rinnekorpi (luontotietojärjestelmässä kohde 18/91). Näin sekä Meri-Rastilanpuro (P85) että puron alkulähteenä oleva pieni suo tulisivat suojelluksi. Ehdotuksessa osa rinnekorpea ja puron loppupää soineen jäävät hieman yllättävästi aluerajauksen ulkopuolelle. Olisi syytä vakavasti harkita myös koko ehdotetun alueen itäpuolisen metsäaluekokonaisuuden palauttamista mukaan nyt ehdotettuun luonnonsuojelualueeseen. Syksyllä 2014 esillä olleessa luonnonsuojelualueiden laajemmassa luonnosvaihtoehdossa rajaus itään oli selkeämpi. Valtaosa itäisestä metsästä kuuluu METSO-kriteeriluokituksissa (M7 Meri-Rastila) kahteen ylimpään luokkaan ja alue on hyvin arvokas kääpäalue (Meri-Rastilan metsä 6) sekä myös linnustollisesti arvokas kohde (274/99). Supistamiseen ehkä vaikuttanutta mahdollista ristiriitaa uuden yleiskaavaluonnoksen suhteenkaan ei alueen osalta enää ole, koska kaupunkisuunnittelulautakunta poisti alkuvuodesta alueelle yleiskaavan ensimmäisessä luonnosversiossa ehdotetun rakentamismerkinnän.

Allekirjoittajayhteisöt kannattavat Uutelan metsäalueelle ehdotetun uuden luonnonsuojelualueen suhteen esitetyistä vaihtoehdoista laajempaa suojelualuevaihtoehtoa.

Uusien suojelualueiden perustamisen yhteydessä on myös syytä kiinnittää erityistä huomiota edelleen lisääntyvän virkistyskäytön ennakoimiseen luonnonsuojelualueiden ulkoilupolkujen suunnittelussa. Suojelualueiden säilymisen kannalta on tärkeää myös alueista ja niiden luontoarvoista tiedottaminen paikallisille asukkaille sekä muualta saapuneille retkeilijöille havainnollisten ja perusteellisten esitteiden, nettisivustojen sekä hyvien paikalla sijaitsevien opasteiden avulla.

Helsingissä 19.8.2015

Vuosaari-Seura ry
Anja Hinkkanen
puheenjohtaja

Vuosaari-toimikunta
Liisa Winberg
puheenjohtaja

Vuosaari-Säätiö rs
Matti Luopajärvi
puheenjohtaja

Edellinen artikkeliLentopallokoulu Vuosaaren peruskoululla
Seuraava artikkeliVuosaaresta kehitetään kaupunkimatkailukohdetta