Lausunto Helsingin uudesta yleiskaavahankkeesta

0
674

Kaupunkisuunnitteluvirasto valmistelee parhaillaan uutta yleiskaavaa. Kaavahankkeen alustavat visioaineistot hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa syksyllä 2013 ja kaavaluonnos valmistunee marraskuussa 2014. Vuosaaren kaupunginosa on visioaineistossa esitetty yhtenä kymmenestä Helsingin kehitettävistä kaupunginosakokonaisuuksista.

Yleiskaavan vaikutuksia Vuosaaressa esiteltiin Vuosaari-toimikunnan kokouksessa 15.5.2014. Paikalla oli suunnittelijoita sekä kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaavaosastolta sekä viraston asemakaavaosaston itäisestä toimistosta.

Vuosaaren osalta täydennysrakentamista esitetään lähes koko Vuosaareen: eniten Keski-Vuosaareen ja Meri-Rastilaan. Tiivistettävän rakentamisen painopistealueet ovat Vuotien, asemanseutujen ja metroradan sekä tulevan Jokeri 2 -pikaraitiotien varrella eli Kallvikintien reunustat. Suunnittelussa on ollut esillä myös uusi saaristoraitiotie Vuosaaren metroasemalta Ramsinniemeä pitkin Vartiosaareen ja edelleen Laajasalosta keskustaan. Meri-Rastilan ulkoilualueelle on luonnosteltu rakentamista viime joulukuussa valtuustossa hyväksytyn osayleiskaavan alueen lisäksi. Myös Mustavuoren eteläosaan ja nyt lisäksi Ramsinniemelle ollaan ehdottamassa asuinrakentamista.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-toimikunta ja Vuosaari-Säätiö toteavat kaavahankkeen esillä olleissa aineistoissa olevan monia koko Helsingin tasolla kehittämiskelpoisia hyviä ideoita tiiviin kantakaupungin laajentamisen suhteen sekä esikaupunkiverkon urbaanin rakenteen parantamiseksi. Vuosaaren osalta visioaineistossa oli kuitenkin muutamia huomattavia epäkohtia, joiden korjaamiseen luonnosvaiheeseen nyt edettäessä tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Allekirjoittajayhteisöt eivät nyt tässä puutu visioaineistojen tai tulevan luonnoksen esitystavan ongelmiin tai muutamiin tärkeisiinkin mutta kokonaismerkitykseltään pienempiin Vuosaarta koskeviin kysymyksiin visioissa, vaan haluavat nostaa esille kolme keskeisintä kaupunginosan myönteisen kehityksen kannalta tuhoisaa ongelmakohtaa, joiden korjaamista ne edellyttävät kaupunkisuunnitteluvirastolta.

Mustavuoren eteläosa

Mustavuoren eteläosan nykyinen luontoalue on merkitty visioissa taajama-alueeksi. Merkintä pohjautuu edelliseen yleiskaavaan, mutta se tulisi nyt poistaa. Niinisaarentie muodostaa luontevan kaupunkikuvallisen rajan Keski-Vuosaaren asuinalueen ja Mustavuoren ulkoilualueen välille ja Mustavuoren luontokokonaisuuden merkitys ulkoilualueena Vuosaaren, Mellunkylän ja Vartiokylän asukkaille on erittäin tärkeä. Täydennysrakentamisen myötä myös virkistysalueiden merkitys kasvaa, kun käyttäjiä on entistä enemmän. Alueen luontoarvot ovat tunnustettuja laajalti myös kaupungin itse teettämissä verrattain tuoreissa METSO-inventoinneissa.

Allekirjoittajayhteisöt esittävät Niinisaarentietä viheraluemerkinnän ja taajamamerkinnän rajaksi yleiskaavaan.

Meri-Rastilan ulkoilualue

Meri-Rastilan ulkoilualueelle on yleiskaavan visioissa luonnosteltu asuinrakentamista. Vartiokylänlahden rantaan on visioissa esitetty vain kapeaa viheryhteysmerkintää kun nykyisessä yleiskaavassa alueen pääosa on virkistysaluetta.

Vuoden 2013 joulukuussa Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Meri-Rastilan osayleiskaavan pitkän keskustelun ja tiukan äänestyksen jälkeen. Hyväksytyssä kaavaehdotuksessa alueelle esitettiin 2000 asukkaan kerrostaloaluetta. Sekä suunnittelijoiden, kaupungin johtavien virkamiesten että rakentamista puoltaneiden kaupunginvaltuutettujen yleisimpänä argumenttina luontoalueen rakentamisen puolesta oli viitata nyt rakentamatta jääneeseen alueeseen eli että loppuosa ulkoilualueesta jää edelleen viheralueeksi ja virkistyskäyttöön.

Onkin hyvin outoa ja huolestuttavaa, että alueelle ollaan nyt esittämässä rakentamista vain runsaat puoli vuotta julkisen virkamies- ja valtuustotason keskustelun jälkeen; erityisesti valtuuston hyväksyttyä ponnen, jossa edellytetään alueen jatkosuunnittelussa selvitettävän jäljelle jääneen rantametsäalueen merkitsemistä tulevassa yleiskaavassa niin, että vielä asuinkäyttöön kaavoittamaton osa viheralueesta jää helsinkiläisten virkistys- ja ulkoilukäyttöön. Valtuuston tahtoa tulee noudattaa ja rakentamisen perusteena esitetystä raitiotielinjasta tulee luopua, mikäli sen katsotaan vaativan jäljelle jäävän ulkoilualueen muuttamista asuinalueeksi.

Ympäristökeskuksen tilaamat METSO-inventoinnit osoittavat alueen merkityksen arvokkaana luontoalueena. Viime kesäkuussa toimitettiin Helsingin kaupungille sekä Helsingin valtuutetuille myös viiden luontojärjestön yhteinen Helsingin arvometsät -aloite Helsingin metsien suojelu- ja turvaamistoimenpiteistä. Meri-Rastilan ulkoilualuetta (Kohde 16: 48 hehtaaria) järjestöt esittävät luonnonsuojelualueeksi. Aloitteessa ovat mukana Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa, Luonto-Liitto, Luonto-Liiton Uudenmaan piiri sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri.

Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitos on tehnyt kaupunkisuunnitteluviraston tilauksesta uuden ja kattavan Helsingin kestävä viherrakenne -selvityksen. Selvitystä ei ole vielä julkaistu, mutta sen taittoversio on jo esillä kaupungin yleiskaavasivuilla: Helsingin kestävä viherrakenne – Miten turvata kestävä viherrakenne ja kaupunkiluonnon monimuotoisuus tiivistyvässä kaupunkirakenteessa. Selvityksessä todetaan Helsingin ekologisen kestävyyden vaativan riittävän suuria yhtenäisiä luontoalueita: ”Helsingin vielä yli 40 hehtaarin metsäkohteet ovat erityisen arvokkaita ekologisen kestävyyden säilyttämisessä.”

Lisäksi selvitys painottaa viheryhteyksien asemaa: ”Yleiskaavan tavoitteeksi tulee asettaa nykyisten karttakuvassa 1a tunnistettujen ekologisten yhteyksien säilyttäminen ja kytkeytyneisyyden kannalta tärkeiden alueiden ekologisen laadun parantaminen.” Meri-Rastilan ulkoilualue osana Itä-Helsingin kulttuuripuistoa on yksi selvityksessä mainituista erityistä säilyttämistä ja vaalimista vaativista luontokokonaisuuksista (Kartta 1 a sivu 73).

Vuosaari-Seura, Vuosaari-toimikunta ja Vuosaari-Säätiö edellyttävät, että uudessa yleiskaavassa säilytetään nykyisen yleiskaavan viheraluemerkintä koko Meri-Rastilan jäljelle jäävän ulkoilualueen osalta.

Ramsinniemi

Ramsinniemen osalta sekä nykyisessä Helsingin yleiskaavassa että vallitsevassa Uudenmaan maakuntakaavassa alue on merkitty kokonaan virkistyskäyttöön Ramsinniemen lehdon luonnonsuojelualuetta lukuun ottamatta (maakuntakaavassa: Virkistysaluekohde 289 Rastila-Ramsinniemi 87,1 ha). Myös uudessa vielä vahvistamattomassa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa on virkistysaluemerkintä säilytetty Ramsinniemen osalta.

Kuten Mustavuori ja Meri-Rastilan ulkoilualue (johon Ramsinniemi olennaisesti liittyy) myös Ramsinniemi on luonnoltaan arvokas ja asukkaille hyvin tärkeä viheralue. Luontojärjestöjen Helsingin arvometsät -aloitteessa alueelle on esitetty kaksi uutta luonnonsuojelualuetta (Kohde 15: Ramsinniemen laajennukset). METSO-inventoinneissa alue liittyy Meri-Rastilan luontokokonaisuuteen (Kohde: M7 Meri-Rastila) ja pääosa alueesta kuuluu Meri-Rastilan ulkoilualueen tapaan kahteen korkeimpaan METSO-kriteeriluokkaan.

Ramsinniemen alueen tekee arvokkaaksi myös sen merkitys vanhana kesäasutusalueena. Huviloista valtaosa on yli satavuotiaita suojeluarvoa omaavia rakennuksia ja pihaympäristöjä. Suunnittelijoina Lars Sonck, Selim A. Lindqvist, Magnus Schjerfbeck ja Alvar Aalto.

Jos luonnosteltu uusi raitiolinja tarkoittaa Ramsinniemen rakentamista asuinalueeksi, tulee siitä luopua. Ramsinniemessä suuret luontoarvot kohtaavat tärkeät kulttuuriympäristölliset arvot Helsingissä harvinaisella tavalla ja allekirjoittajayhteisöt pitävät edes alustavia suunnitelmia alueen rakentamisesta harvinaisen huonosti harkittuina.

 

Helsingissä 16.9.2014

 

Vuosaari-Seura ry       
Anja Hinkkanen        
puheenjohtaja

Vuosaari-toimikunta
Liisa Winberg
puheenjohtaja

Vuosaari-Säätiö rs
Matti Suomela
puheenjohtaja

Edellinen artikkeliKallahden nuorisotalolla zumbataan
Seuraava artikkeliVuosaari-Seura tiedottaa 6/2014