Lausunto Keski-Vuosaareen valmisteilla olevista asemakaavahankkeista

0
622

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan kolmea asemakaavan muutosta Punakiventien ympäristöön. Kaava-alueet ovat toistensa välittömässä läheisyydessä, joten niitä on luontevaa tarkastella yhdessä.

Vuosaari-Seura ry ja Vuosaari-Säätiö rs toteavat asemakaavahankkeista seuraavaa.

PUNAKIVENTIE 1–11, ASEMAKAAVAN MUUTOS (HEL 2011-005442, Ksv 0592_2)

Kaavahanke esittää mittavaa täydennysrakentamista Punakiventien varteen. Aloitteentekijänä on taloyhtiö Asunto Oy Säästömasto. Rakentaminen sijoittuisi osin metsäiselle alueelle, jolla on komeita vanhoja mäntyjä, mutta joka ei kuitenkaan ole ollut aiemmin yleisesti käytettynä puistoalueena. Tontti on Säästömaston omistuksessa.

Allekirjoittajayhteisöt eivät näe ongelmaa paikkaan maltillisesti sovitetussa täydennysrakentamisessa, mutta odottaa uuden 4-kerroksisen nauhamaisen lamellitalon jatkosuunnittelussa noudatettavan tyylillistä yhteensopivuutta Viljo Rewellin ja Heikki Castrenin suunnitteleman korttelin muiden rakennusten kanssa. Kaavaan tulee kuitenkin sisällyttää määräys korkeatasoisesta rakentamisesta.

LOKKISAARENPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (HEL 2013-001621, Ksv 0592_9)

Alue on hyvin keskeinen osa 1960-luvulla rakennetun Keski-Vuosaaren maisemakokonaisuutta. Pienellä kumpareelle oleva metsäinen saareke yhdistyy sitä ympäröivien entisten viljely- ja niittyalueiden ja puiston läpi kulkevan puron kanssa muodostaen viihtyisän ja toiminnallisesti monikäyttöisen puiston, jota vuosaarelaiset eri vuodenaikoina aktiivisesti käyttävät. Puiston merkitys asukkaille on suuri ja paikka liittyy myös laajempaan Vuosaaren keskuspuiston vihervyöhykkeeseen.

Puisto tunnetaan Vuosaaressa yleisesti Punakivenpuiston osana. Lokkisaarenpuisto ei nimenä ole alueen asukkaiden käytössä. Myös puistoa hoitava rakennusvirasto kutsuu aluetta Punakivenpuistoksi. Keskeisen osan alueesta muodostaa rakennusviraston arvoniittynä hoitama Punakivenpuiston uusniitty, joka on 1.22 hehtaarin kokoinen ja myös kaupungin luontotietojärjestelmässä oleva perinnemaisemakokonaisuus. Puistoon tehtiin myös paikan kulttuurimaisemasta muistuttava vanhantyylinen puuaita, joka on nyttemmin kaupungin toimesta poistettu.

Lokkisaarenpuisto-nimestä voitaisiinkin selkeyden vuoksi nyt samalla luopua ja nimetä koko aluekokonaisuus myös virallisesti Punakivenpuistoksi. Nimenmuutosta tukee alueella olevan Y-tontin muuttaminen puistoksi, jolloin yhteys etelässä olevaan Punakivenpuistoon muodostuu myös kaavassa luontevaksi.

Kaavahankkeessa ehdotetaan alueella nykyään olevan julkisen rakennuksen tontin muuttamista puistoalueeksi. Muutos on kannatettava ja se vahvistaa alueen nykyisen käytön jatkumisen ja alueen luonnonhoidon suunnittelun koko puistoalueen kokonaisuuden huomioon ottaen. Nykyinen pienellä mäellä oleva metsäalue tulisi kuitenkin myös jatkossa säilyttää metsäisenä, samoin sen länsipuolinen kasvillisuudeltaan arvokas kostea lehto.

Punakiventien länsi- ja luoteispuolelle kaavahankkeessa ehdotetaan rivitalonauhaa, joka olisi vastapäätä pihakaduksi muutettavan Punakiventien toiselle puolelle esitettyä mittavaa uutta lamellitaloa.

Viitesuunnitelmassa on jätetty tarkastelematta rivitalovyöhykkeen soveltumista ympäröivään Punakivenpuistoon. Punakivenpolulta ja Punakiventieltä avautuva avara puistonäkymä kaventuisi merkittävästi ja puroalueen lehtomainen ympäristö tuhoutuisi. Viereisen Päiväkoti Korallin lapset retkeilevät paljon alueella ja puisto toimii myös läheisen Vuosaaren ala-asteen koulun suunnistus- ja hiihtoharjoitusalueena.

Rivitalot tulisivat myös Vuosaaren metroasemalta ja palvelukeskittymästä pohjoiseen vievän keskeisen ja suositun kävely- ja polkupyöräväylän kohdalle. Rivitalovyöhyke veisikin merkittävän osan nykyisestä puistosta ja pilaisi yhden alueen viihtyisimmistä läpikulkumaisemista. Tässäkin Punakiventie toimii luontevana asuintalot puistoalueesta erottavana rajana.

Päiväkoti Korallin itäpuolelle ehdotettu uudisrakennus sopinee ehdotetulle paikalle edellyttäen, että se on matala rivitalo ja että rakennuksen ja puron väliin jää riittävä puistoalue. Sen sijaan Lokkisaarentien eteläpuolelle nykyiselle puistoalueelle ehdotetut rakennukset eivät sovi alueelle. Lokkisaarentie toimii nykyään hyvänä rajauksena alueen puistolle ja uudet rakennukset pienentäisivät avaraa puistoa merkittävästi. Niiden alle jäisi myös koko puistolle ominainen hieno koivikko. Talot myös sijoittuisivat osin Punakivenpuiston perinneniityn päälle.

Hahmotettujen Lokkisaarentien eteläpuolisten rakennuksien sekä Punakiventien luoteispuolen rivitalojen jatkosuunnittelusta tuleekin luopua.

VUOSAARENTIE 10, ASEMAKAAVAN MUUTOS (HEL 2012-017027, Ksv 0592_6)

Asemakaavan muutos ehdottaa yksittäistä 8-kerroksista taloa sekä pysäköintilaitosta Punakiventien ja Vuosaarentien kulmaan. Aloite rakennukseen on tullut Asunto Oy Säästöpoijulta, joka omistaa tontin.

Esitys täydennysrakentamisesta on perusteltavissa alueen Vuosaaren palvelukeskustaa ja metroasemaa lähellä olevan sijainnin vuoksi. Myös täällä tulee rakennuksen suunnittelussa kuitenkin ottaa perusteellisesti huomioon alueen ajallisesti kerroksellinen rakennettu ympäristö. Rakennuksen korkeutta tulisi kuitenkin alentaa niin, että se on paremmin sopusoinnussa Punakiventien länsipuolella olevan palvelutalon kanssa.

Helsingissä 25.3.2013

Vuosaari-Seura ry                 Vuosaari-Säätiö rs
Anja Hinkkanen                     Matti Kanerva
puheenjohtaja                       asiamies

Edellinen artikkeliSitra vertaili Meri-Rastilan kaavavaihtoehtoja
Seuraava artikkeliToimintakertomus 2012