Lausunto Keski-Vuosaareen valmisteilla olevista asemakaavaluonnoksista

0
587

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan kolmea uutta asemakaavaa Punakiventien ja Lokkisaarentien ympäristöön. Kaava-alueet ovat toistensa välittömässä läheisyydessä, joten niitä on luontevaa tarkastella yhdessä.

YLEISTÄ: SOSIAALISEN KESTÄVYYDEN TARKASTELU

Kaavojen käynnistysvaiheessa tulee saada mukaan myös eri alueiden sosiaalisen kestävyyden tarkastelu. Jos asukasmäärää halutaan kasvattaa, on aina samalla syytä selvittää miten turvataan koulu-, päiväkoti-, terveys- ym. peruspalvelut.

Vuosaaressa palvelut – tällä hetkellä erityisesti Vuosaaren terveysaseman palvelut – eivät nyt riitä kunnolla edes nykyisille asukkaille. Kun tehdään ympäristön vaikutusten arvioinnit ja jatkossa myös yritysvaikutusten arvioinnit, olisi tärkeä tarkastella myös vaikutusta palvelujen tarpeiden lisääntymiseen.

PUNAKIVENTIE 1–11, ASEMAKAAVAN MUUTOS (HEL 2011-005442 T 10 03 03, Ksv 0592_2)

Kaavahanke esittää mittavaa täydennysrakentamista Punakiventien varteen. Aloitteentekijänä on taloyhtiö Asunto Oy Säästömasto. Rakentaminen sijoittuisi osin metsäiselle alueelle, jolla on komeita vanhoja mäntyjä, mutta joka ei kuitenkaan ole ollut aiemmin yleisesti käytettynä puistoalueena. Tontti on Säästömaston omistuksessa.

Allekirjoittajayhteisöt Vuosaari-Seura, Vuosaari-toimikunta ja Vuosaari-Säätiö pitävät paikkaan sovitettua täydennysrakentamista mahdollisena, vaikka uusi erityyppinen rakennus osittain rikkookin puistoalueen reunojen 1960-lukulaisen ilmeen. Rakennuksen tulisi kuitenkin noudattaa tyylillistä yhteensopivuutta Viljo Revellin ja Heikki Castrenin suunnitteleman korttelin muiden rakennusten kanssa. Kaavaan tulee myös sisällyttää määräys korkeatasoisesta rakentamisesta.

LOKKISAARENPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (HEL 2013-001621 T 10 03 03, Ksv 0592_9)

Puistoalue on hyvin keskeinen osa 1960-luvulla rakennetun Keski-Vuosaaren maisemakokonaisuutta. Pienellä kumpareelle oleva metsäinen saareke yhdistyy sitä ympäröivien entisten viljely- ja niittyalueiden sekä puiston läpi kulkevan puron kanssa muodostaen viihtyisän ja toiminnallisesti monikäyttöisen puiston, jota vuosaarelaiset eri vuodenaikoina aktiivisesti käyttävät.

Paikan merkitys asukkaille on suuri ja puisto liittyy myös laajempaan Vuosaaren keskuspuiston vihervyöhykkeeseen. Viereisen päiväkodin lapset retkeilevät paljon alueella ja puisto toimii myös läheisen Vuosaaren ala-asteen koulun suunnistus- ja hiihtoharjoitusalueena. Puisto nurmikkokenttineen onkin Vuosaaressa harvinainen toiminnallinen puistokokonaisuus, jossa mahdollistuvat sekä leppoisa oleilu että myös pienimuotoiset pallopelit.

Puisto tunnetaan Vuosaaressa yleisesti Punakivenpuiston osana. Myös puistoa hoitava rakennusvirasto kutsuu aluetta Punakivenpuistoksi. Lokkisaarenpuisto ei nimenä juurikaan ole alueen asukkaiden käytössä. Keskeisen osan alueesta muodostaa rakennusviraston arvoniittynä hoitama Punakivenpuiston uusniitty, joka on 1,22 hehtaarin kokoinen ja myös kaupungin luontotietojärjestelmässä oleva perinnemaisemakokonaisuus.

Lokkisaarenpuisto-nimestä voitaisiinkin selkeyden vuoksi nyt samalla luopua ja nimetä koko aluekokonaisuus myös virallisesti Punakivenpuistoksi. Nimenmuutosta tukee alueella olevan Y-tontin muuttaminen puistoksi, jolloin yhteys etelässä olevaan Punakivenpuistoon muodostuu myös kaavallisesti luontevaksi.

Kaavahankkeessa ehdotetaan alueella nykyään olevan julkisen rakennuksen tontin muuttamista puistoalueeksi. Muutos on kannatettava ja se vahvistaa alueen nykyisen käytön jatkumisen ja alueen luonnonhoidon suunnittelun koko puistoalueen kokonaisuuden huomioon ottaen. Nykyinen pienellä mäellä oleva metsäalue tulisi kuitenkin myös jatkossa säilyttää metsäisenä, samoin sen länsipuolinen kasvillisuudeltaan arvokas kostea lehto.

Punakiventien länsi- ja luoteispuolelle kaavahankkeessa ehdotetaan rivitalonauhaa, joka olisi vastapäätä pihakaduksi muutettavan Punakiventien toiselle puolelle esitettyä mittavaa uutta lamellitaloa. Luonnosteltu rivitalovyöhyke veisi merkittävän osan nykyisestä puistosta ja pilaisi yhden alueen viihtyisimmistä läpikulkumaisemista. Punakiventie toimii nykyään luontevana asuintalot tilallisesti puistoalueesta erottavana rajana.

Lokkisaarentien eteläpuolelle ehdotetut rakennukset eivät liioin sovellu alueelle. Läntisimmän rivitalon edellyttämä kevyen liikenteen väylän siirto tuhoaisi osan metsän puustoa ja jättäisi aikaisemmin metsän suojassa olleet kuuset alttiiksi tulevien vuosien myrskyille. Kahden muun talon alle jäisi koko puistolle ominainen hieno koivikko.

Rivitalot sijoittuisivat osin Punakivenpuiston perinneniityn päälle. Lisäksi rivitalojen myötä voisi syntyä vaikutelma, että puiston pohjoisosa on suljettua yksityisaluetta eikä tarkoitettu yleiseksi kulkuväyläksi ja puistoalueeksi.

Niilo Kokon suunnittelemat Lokkisaarentien pistetalot sekä Revellin kortteli ovat maisemallisesti tärkeitä puistoa reunustavia maamerkkejä. Uudet rivitalot rikkoisivat myös siten erästä Keski-Vuosaaren leimallisinta maisemakokonaisuutta.

Kaupunkisuunnitteluviraston julkaisemassa maisemaselvityksessä todetaan selkeästi alueen avonaisten näkymien tärkeys: ”Keski-Vuosaaren laaksomaisemat ovat alueen eteläisen avoimen maisematilan vihreä ydin. Keski-Vuosaaressa on tilallisesti avoimia alueita vähän, ja siksi niiden merkitys on kokonaismaiseman kannalta olennainen. Avoin tila on peruspinta, josta korttelikokonaisuudet ja metsäsaarekkeet nousevat. Avoimen tilan luoma tauko kaupunkirakenteessa ja sen mahdollistamat pitkät näkymät laaksojen yli ovat tärkeä Keski-Vuosaaren maiseman arvo.” (Keski-Vuosaari – maisema- ja kaupunkikuvallinen selvitys, Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2006:4).

Hahmotettujen Lokkisaarentien eteläpuolisten rakennuksien sekä Punakiventien luoteispuolen rivitalojen jatkosuunnittelusta tuleekin luopua.

VUOSAARENTIE 10, ASEMAKAAVAN MUUTOS (HEL 2012-017027 T 10 03 03, Ksv 0592_6)

Asemakaavan muutos ehdottaa Punakiventien ja Vuosaarentien kulmaan uutta asuinkerrostaloa ja pihakannen alla olevan pysäköintilaitoksen muuttamista kaksikerroksiseksi. Aloite rakennukseen on tullut Asunto Oy Säästöpoijulta, joka omistaa tontin.

Esitys täydennysrakentamisesta on perusteltavissa alueen Vuosaaren palvelukeskustaa ja metroasemaa lähellä olevan sijainnin vuoksi, vaikka uusi rakennus estääkin ikävästi perinteistä näkymää Säästömaston kortteliin Vuotorin suunnasta. Myös täällä tulee rakennuksen toteuttamisessa ottaa huomioon alueen ajallisesti kerroksellinen rakennettu ympäristö.

Helsingissä 30.12.2013

 

 

Vuosaari-Seura ry         Vuosaari-toimikunta         Vuosaari-Säätiö rs

Anja Hinkkanen             Liisa Winberg                  Matti Kanerva

puheenjohtaja               puheenjohtaja                 asiamies

 

Edellinen artikkeliVuosaari-Seura tiedottaa 11/2013
Seuraava artikkeliKamalat äidit -ryhmä aloittaa Meri-Rastilassa