Lausunto Lohiniemenrannan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

0
600

Kaupunkisuunnitteluvirasto valmistelee asemakaavan muutosta Meri-Rastilan Lohiniemenrantaan. Suunnitelmissa on rakentaa alueelle Planmeca Oy:n koulutuskeskus sekä majoitustiloja yrityksen koulutustilaisuuksiin osallistuville.

Allekirjoittajat Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta näkevät koulutuskeskustoiminnan periaatteessa hyvänä ja sopivana Vuosaaren kaupunginosan monipuoliselle kehittämiselle, mutta katsovat nyt esillä olevaan alustavaan suunnitelmaan liittyvän useita merkittäviä rakennusten hahmoteltuun sijaintiin liittyviä ongelmia.

Harbo Academy

Merenrantaan nykyisen Planmecan Harbo Lounge -saunarakennuksen lounaispuolelle sijoitettavaksi suunniteltu Harbo Lodge -koulutuskeskus sijoittuu suurelta osin kaupungin luontotietojärjestelmässä mainitun arvokkaan kasvillisuus- ja kasvistokohteen (Lohiniemi 9/94) päälle. Tämä Ison Kallahden pohjoisrannan rantaniitty- ja hietikkokohde on määritelty hyvin arvokkaaksi (arvoluokka I). On outoa, että kaupunkisuunnitteluvirastossa on käynnistetty kaavahanke alueelle, jonka merkittävät luontoarvot ovat olleet jo pitkään hyvin tiedossa. Alue on myös osa arvokasta lepakkoaluetta (Vuosaaren Kallahdenniemi 32/03).

Päättäessään koulutuskeskushankkeen tonttivarauksesta helmikuussa 2015 kaupunginhallitus vaati, että kaavaa valmistellessa tulee varmistaa se, että asukkailla on jatkossakin vapaa pääsy rantaan. Kaavasuunnitelman esittely- ja keskustelutilaisuudessa Villa Harbossa 15.9. kävi keskustelussa kuitenkin selkeästi ilmi, että kaupunginhallituksen edellyttämä ranta-alueen yleinen käyttö ei suunnitelmassa ole käytännössä toteutettavissa.

Helsinki on jo vuosia linjannut periaatteenaan pitää kaupungin merenrannat avoimina ja vapaina kaikille helsinkiläisille uusia ranta-alueiden läheisyyteen suunniteltuja asemakaavoja laadittaessa. Myös Lohiniemenrannassa on tästä hyvästä periaatteesta syytä edelleen pitää kiinni.

Harbo Lodge

Villa Harbon ja Villa Bergbackan väliin sijoitetuksi suunniteltu kaksikerroksinen majoitustilarakennus Harbo Lodge muuttaisi toteutuessaan huomattavasti alueen maisemakokonaisuutta, vaikka rakennuksen toisen kerroksen vetäminen taakse ja porrastaminen keventääkin näkymää rannasta ja mereltä käsin.

Voimassa olevassa yleiskaavassa alue on merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi. Uudessa Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksessa paikka on määritelty myös maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi.

Koska suojellut Villa Harbo ja Villa Bergbacka (molemmat sr-1) sijaitsevat suhteellisen lähellä toisiaan on syytä vakavasti kysyä, miten uusi iso kaksikerroksinen majoitusrakennus voidaan sijoittaa alueelle yli satavuotiasta vuosaarelaista huvilaympäristöä vahingoittamatta.

Liikenne Harbo Lodgeen on suunnitelmassa linjattu kulkemaan Hiidenmaankadun kautta hyvin jyrkkää mäkeä alas ja Villa Bergbackan takaa uuden majoitusrakennuksen pohjoispuolelle. Kapea Hiidenmaankatu sopii hyvin huonosti suuremmille ajoneuvoille tai vilkkaalle liikenteelle. Jos majoitusrakennus paikalle hyväksytään, tulisi kaupungin turvallisuussyistä selvittää jalkakäytävän toteuttamista Hiidenmaankadulle.

Lopuksi

Allekirjoittajayhteisöt haluavat lisäksi muistuttaa läheisen entisen Alkon koulutuskeskuksen Vuorannan olevan edelleen ilman käyttöä ja tyhjillään. Suojellun rakennuksen (sr-2) on suunnitellut Helmer Stenros ja puutarhan Maj-Lis Rosenbröijer. Nykyään paikka on yksityisomistuksessa, mutta tänä vuonna julkisuudessa olleiden tietojen mukaan omistajalla ei ole paikalle mitään omia suunnitelmia.

Vuoranta sijaitsee vain noin 400 metrin kävelymatkan päässä Villa Harbosta sekä Harbo Loungesta ja alueella on jo olemassa valmiit hyvät liikenneyhteydet ja pysäköintitilat. Vuorannan läheisyydessä sijaitseva Hotelli Rantapuisto (entinen Yhdyspankin Unitas-opisto) voisi myös tarjota mahdollisesti tarvittavia täydentäviä majoitus- ja ravintolapalveluja.

Vuorannan kunnostus- ja uudistushanke ei vaatisi asemakaavamuutosta ja Lohiniemenrannan alueen luonto- sekä kulttuuriympäristöarvot eivät vaarantuisi. Vuorannan palauttaminen alkuperäiseen koulutus- ja majoituskäyttöön olisi kulttuuriteko, jota myös vuosaarelaiset suuresti arvostaisivat.

Helsingissä 22.9.2015

Vuosaari-Seura ry
Anja Hinkkanen
puheenjohtaja

Vuosaari-toimikunta
Liisa Winberg
puheenjohtaja

Vuosaari-Säätiö rs
Matti Luopajärvi
puheenjohtaja

Edellinen artikkeliVP-RACE 2015
Seuraava artikkeliVuosaari-toimikunta aloitti syyskauden