Lausunto Meri-Rastilan kaupunkiuudistushankkeesta

0
550

Keväällä 2015 käynnistynyt Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksen nimellä kulkeva asemakaavahanke on edennyt kaupunkisuunnitteluvirastossa alustaviin luonnoksiin. Toukokuussa Meri-Rastilan Kyläjuhlilla suunnittelijat esittelivät hahmotelmia Rastilan liikekeskuksesta, asuntojen täydennysrakentamisesta ja liikennesuunnitelmista. Niihin on kesäkuun loppuun asti voinut lausua mielipiteensä Kerro kantasi -sivustolla. Alueella on myös järjestetty kaksi alustavaa kävelyä liikennesuunnitelmista. Lisäksi on tehty etnografinen asukastutkimus sekä tutkimus yrittämisen edellytyksistä alueella.

Lähtökohdat ja vuorovaikutus

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta kiittävät kaupunkisuunnitteluvirastoa etnografisen asukastutkimuksen ja yrittämisen edellytyksiä koskeneen tutkimuksen teettämisestä sekä avoimuudesta ja yhteydenpidosta alustavien luonnosten suhteen.

Allekirjoittajat ovat lausuneet toukokuussa 2015 sekä saman vuoden lokakuussa mielipiteensä kaavahankkeen alkutilanteesta ja ensimmäisistä hahmotelmista. Mielipiteet ovat suurelta osin edelleen ajankohtaisia ja ne ovat luettavissa Vuosaari.fi-sivustolla: Vuosaari.fi > Vuosaari-Seura > Lausunnot ja kannanotot.

Vuosaarelaisyhteisöt pitävät edelleen erityisen tärkeänä, että täydennysrakentamisessa säilytetään Meri-Rastilan parhaimmat ominaispiirteet: kylämäisyys, luonnonläheisyys ja yhteisöllisyys. Ne ovat osoittautuneet myös nyt tehtyjen uusien tutkimusten mukaan asuinalueen oleellisiksi viihtyvyys- ja vetovoimatekijöiksi. Tämän vuoksi allekirjoittajayhteisöt edellyttävät luontoalueiden säästämistä liialliselta rakentamiselta sekä yhteisten tilojen parantamista ja lisäämistä. Nämä voidaan toteuttaa, jos jo rakennetulle alueelle helsinkiläisittäin poikkeuksellisen suurta noin 80 prosentin asukasmäärän kasvutavoitetta pienennetään. Koko hankkeen perustava ja vakava ongelma on ollut ylimitoitetun kasvutavoitteen muodostaminen jo ennen kuin alueen perusteellinen tutkiminen on tehty. Juuri Meri-Rastilan kylämäisyys on myös tuoreen etnografisen tutkimuksen mukaan ollut keskeinen syy, minkä vuoksi maahanmuuttajat ovat kotoutuneet alueella suhteellisen hyvin.

Rastilan liikekeskus

Rastilan Liikekeskus Oy:n hakeman asemakaavanmuutoksen myötä laadittu uuden liikekeskuksen suunnitelma etenee hyvään, kiinnostavaan suuntaan allekirjoittajien mielestä. Uusi aukio ja Meri-Rastilan tien linjauksen muuttaminen kohentavat alueen ilmettä, kuten on toivottu. Liikekeskuksen houkuttelevuutta ja sen tilojen sopivuutta pienyrittäjille on syytä edistää.

Asuinrakennukset

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta pitävät erittäin harkitsemattomina suunnitelmia rakentaa kerrostaloja Ison Kallahden puistoon Harbonkadun itäpuoleiselle niittyalueelle. Ison Kallahden puisto on ainutlaatuinen yhdistelmä arvokasta kallioista luontoaluetta sekä vanhaa kulttuuriympäristöä lähteineen, niittyineen ja entisine puutarha- ja viljelymaineen. Puiston komeat kalliot Kallahden koulun vieressä tulee myös säästää mahdollisimman eheinä rakentamiselta.

Alustavissa luonnoksissa on osoitettu rakentamista myös Kallahden osa-alueen puolelle Ullaksenpuistoon. Allekirjoittajat eivät kannata rakentamista Kallvikinniementien varteen Ullaksenpuistoon. Pieni metsäinen alue on osa Pikku-Kallahden huvilaympäristön ja läheisen Kallahdenharjun luonnonsuojelualueen maisemallisesti tärkeää reunavyöhykettä. Kallahdessa asuvien vuosaarelaisten lähiviheralueet supistuvat muutenkin jo huomattavasti, kun suunnitelmissa esitetään massiivista rakentamista Pohjavedenpuistoon, joka siis on myös kokonaan Kallahden osa-alueen puolella.

Luonnosten mukaan vanhojen ja uusien asuinrakennusten korkeuserot olisivat huomattavat. Monessa kohdin viereen rakennettava talo olisi yli kaksi kertaa korkeampi kuin nykyinen rakennus. Kontrasti uusien ja vanhojen talojen välillä tulisi olemaan merkittävä ja maisemavaikutukseltaan levoton. Vuosaarelaisyhteisöt edellyttävät lisäksi, että kaikissa kohteissa, joissa rakennetaan lähelle nykyisiä taloja, tutkitaan myös suunniteltujen rakennusten varjostamisvaikutukset ja kunnioitetaan siten myös alueella nyt asuvien vuosaarelaisten asuinoloja.

Uusien talojen sijoittelua mutkittelevaa muotokieltä noudattaen ja pihojen avautumista puistoihin päin kuten nytkin pidetään toivottuina ja oikeanlaisina ratkaisuina. Myös reittien kehittämisessä nähdään paljon hyvää.

Liikennesuunnitelma

Meri-Rastilan tien autoliikenteen ajonopeudet ovat usein korkeita. On hyvä, että ajorataa nyt esitetyssä liikennesuunnitelmassa hieman kavennetaan vauhdin hiljentämiseksi.

Vuosi sitten poistettu bussipysäkki Meri-Rastilan ostoskeskuksen vierestä on vaikeuttanut monien kaupassa asioivien asukkaiden matkaa kotiin. Allekirjoittajat pitävät tärkeänä, että ostoskeskuksen bussipysäkin palauttamista liikennesuunnittelussa vielä selvitetään.

Liikennesuunnitelmassa esitettyä Ramsinniementien bussipysäkin siirtämistä risteyksen kohdalle on myös syytä vielä vakavasti harkita. Meri-Rastilan tien ja Ramsinniementien risteyksen kohdalla on nykyisinkin ongelmia näkyvyydessä ja luonnosteltu bussipysäkki toisi risteykseen vielä yhden vaikuttavan muuttujan lisää.

Lopuksi

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta eivät edelleenkään vastusta Meri-Rastilan täydennysrakentamista, mikäli se on maltillista ja huolella harkittua. Jotta asukkaat voivat viihtyä, elää rauhallisessa ympäristössä ja nauttia luontoalueista, on esitettyä noin 4000 uuden asukkaan kohtuutonta lisäystä Meri-Rastilaan kuitenkin pienennettävä, varsinkin kun otetaan huomioon suuret rakentamissuunnitelmat myös muilla lähellä olevilla Vuosaaren alueilla.

Allekirjoittajat edellyttävät lisäksi suunnittelun nyt edetessä varsinaiseen luonnokseen, että ainakin esitetyistä kerrostalorakentamissuunnitelmista Ison Kallahden puiston länsiosaan ja Ullaksenpuistoon luovutaan kokonaan ja tarkistetaan muidenkin alueiden mittakaavaa pienemmäksi. Erityistä huomiota tulee kiinnittää Haruspuistoon esitetyn mittavan asuinrakentamisen kohtuullistamiseen.

Asemakaavahankkeen jatkovaiheessa on myös syytä suunnitella ja toteuttaa asukkaille yhteisiä monitoimitiloja, joita näinkin suuren ja monikulttuurisen alueen eri ryhmät voisivat käyttää kokouksiin, tapahtumiin ja harrastuksiin.

Helsingissä 29.7.2016

Vuosaari-Seura
Anja Hinkkanen
puheenjohtaja

Vuosaari-toimikunta
Liisa Winberg
puheenjohtaja

Vuosaari-Säätiö
Matti Luopajärvi
puheenjohtaja

Edellinen artikkeliLausunto Vuosaaren keskustan suunnitelmista
Seuraava artikkeliMetroliikenteen vuoroväli ja metrojunat lyhenevät