Lausunto Meri-Rastilan täydennysrakentamishankkeesta

0
579

Taustaa

Kaupunkisuunnitteluviraston laatiman osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan Vuosaaren Meri-Rastilan asemakaavan muutoksen tavoitteena on tiivistää olemassa olevaa kaupunkirakennetta huomattavasti ja kehittää metroaseman ympäristöä. Asemakaavahankkeen yhteydessä on tarkoitus parantaa alueen julkisia kaupunkitiloja yhteistyössä Helsingin kaupungin lähiöprojektin kanssa.

Meri-Rastilan asemakaavan muutoksella kerrotaan pyrittävän saamaan kaavan alueelle 170000–250000 kerrosneliömetriä lisärakentamista, mikä tarkoittaisi noin 3300–4600 uutta asukasta. Täydennysrakentamista tutkitaan olemassa oleville tonteille sekä viheralueille. Pysäköinnin kehittämistä ja piha-alueiden toimivuutta pyritään edistämään täydennysrakentamisen suunnittelun yhteydessä.

Kaavahankkeen lähtötilanne

Allekirjoittajayhteisöt Vuosaari-Seura, Vuosaari-toimikunta ja Vuosaari-Säätiö eivät näe periaatteellista ongelmaa Meri-Rastilan maltillisessa ja huolella suunnitellussa täydennysrakentamisessa, mutta ihmettelevät suuresti osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa hahmoteltua poikkeuksellisen suurta mittakaavaa kun puhutaan jo valmiiksi rakennetusta ja hyvin vakiintuneesta asuinalueesta.

Vuoden 2014 alussa koko Meri-Rastilan osa-alueella oli kaupungin tietokeskuksen mukaan 5277 asukasta. Luku sisältää uuden kaavan ulkopuolelle nyt jäävän Ramsinrannan. Nykyinen asukasmäärä ei käy missään ilmi osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, mikä hämärtää aluetta tuntemattomalle esillä olevan hankkeen esittämää harvinaisen suurta mittakaavaa ja sen toteutuessaan tuottamaa kolossaalista muutosta kaavan alueella.

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetaan, että kaava-alueella ei ole tapahtunut mitään muutoksia sitten alueen rakentamisen 1990-luvun alkupuolella. Väite on harhaanjohtava, koska vaikka viraston uuteen kaavaan nyt rajaamalla alueella ei uutta rakentamista ole tehty, on Meri-Rastilan etelärannalla toteutettu viime vuosina ja tehdään parhaillaan huomattavaa lisärakentamista. Ramsinrannan monessa eri vaiheessa 2000-luvulta alkaen noussut ja nyt 2010-luvulla edelleen täydentyvä pientalovaltainen alue on muuttanut Meri-Rastilan etelärannan ympäristöä huomattavasti ja samalla monipuolistanut alueen asuntokantaa pientaloin ja rivitaloin.

Meri-Rastilan välittömään läheisyyteen metroradan pohjoispuolella Rastilankalliossa on myös viime vuoden aikana käynnistynyt mittava ja hyvin tiivis täydennysrakentaminen, joka jatkuu edelleen Rastilan metroaseman lähiympäristössä.

Muiden kaavahankkeiden yhteisvaikutus

Toinen suuri ongelma Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksen nimellä esitetyssä hankkeessa on sen täydellinen piittaamattomuus muista Meri-Rastilan osa-alueeseen ja lähiympäristöön nyt kohdistuvista kaavasuunnitelmista.

Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaava on hyväksytty valtuustossa, mutta kaavaa koskevat valitukset ovat edelleen kesken. Osayleiskaava esittää noin 2000 uutta asukasta Meri-Rastilan ulkoilualueelle rakennettavalle kerrostalovaltaiselle asuinalueelle välittömästi nyt käynnistyvän kaavahankkeen läheisyyteen.

Osayleiskaavahankkeen käsittelyn aikana Helsinki Design Capital 2012 OURCity -hanke laati vaihtoehtokaavan Meri-Rastilaan, jossa luontoalue olisi säästetty, mutta nykyistä asuinaluetta olisi tiivistetty 1800 uuden asukkaan edellyttämällä täydennysrakentamisella. Kaupunkisuunnitteluviraston alueesta vastaava arkkitehti totesi tuolloin ettei vaihtoehtokaava ole toteutettavissa. Nyt OURCity-vaihtoehtokaavan aineisto on kuitenkin keskeisesti esillä uuden suunnitelman selvityksissä.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-toimikunta ja Vuosaari-Säätiö tulkitsevat viraston muuttuneen kannan loogisesti niin, että kaupunkisuunnitteluvirasto on valinnut sittenkin vaihtoehtokaavan toteuttamisen tutkimisen ja samalla johdonmukaisesti vaihtoehtokaavan hengen mukaisesti päättänyt olla jatkamatta epäonnistunutta Meri-Rastilan länsirannan hanketta mahdolliseen asemakaavavaiheeseen.

Myös uuden Helsingin yleiskaavan luonnoksessa Meri-Rastilan eteläosaan Ramsinniemeen esitetään raitiovaunuliikenteeseen tukeutuvaa uutta noin 3000 asukkaan kerrostalovaltaista asuinaluetta.

Yhteensä Meri-Rastilan osa-alueeseen kohdistuu siis eri vaiheessa olevissa kaavasuunnitelmissa asukasmäärän kasvattaminen nykyisestä noin 5200 asukkaasta noin 14000 asukkaaseen.

Tämän lisäksi on uusimpien tietojen mukaan yleiskaavaluonnokseen nyt tehty myös muutos noin 3500 asukkaan asuinalueen merkitsemisestä Rastilan kartanon ympäristöön aivan Meri-Rastilan pohjoispuolelle. Rastilan leirintäaluetta oltaisiin siirtämässä rakentamisen tieltä Uutelaan.

Muutos Meri-Rastilassa ja lähiympäristössä olisi siis skaalaltaan helsinkiläisittäinkin poikkeuksellisen suuri jos edellä mainitut kaavahankkeet toteutuvat edes osittain kaupunkisuunnitteluviraston nyt hahmottelemassa muodossa.

Onkin syytä vakavasti kysyä: Tuleeko Meri-Rastilasta todellakin kaiken esitetyn rakentamisen tuloksena aidosti nykyistä viihtyisämpi asuinalue? Vai onko hankkeen taustalla vain kyseenalainen hypoteesi massiivisen tiivistämisen suotuisasta vaikutuksesta myös hyvin kaukana varsinaisen kantakaupungin ulkopuolella sijaitsevassa Vuosaaressa?

Lopuksi

Koska uutta kaavaa on nyt esitetty Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksen nimellä tulisi sen jatkossa ottaa ratkaisevasti paremmin huomioon koko Meri-Rastilan ja lähiympäristön suunnittelun kokonaisuus vaikka itse suunnittelualue säilyisikin esitetyssä rajauksessa. Kaavahankkeen yhteydessä olisi syytä tehdä myös sosiaalisten vaikutusten arviointi ja varmistaa riittävä tonttivaranto myös palveluiden osalta.

Allekirjoittajayhteisöt esittävät, että kaavahankkeen nyt edetessä luonnosvaiheeseen sen Meri-Rastilan täydelliseen uudelleenmuokkaukseen tähtäävää uuden rakentamisen kohtuutonta mittakaavaa korjattaisiin kunnioittamaan paremmin alueella nyt asuvien vuosaarelaisten asuinympäristön kokonaisuutta tärkeine lähiluontoalueineen (Haruspuisto, Ison Kallahden puisto, Rysäpuisto, Ole Kandelinin puisto, Ullaksenpuisto ja Pohjavedenpuisto) sekä vehreine korttelipihoineen.

Maltilliselle ja nykyiseen ympäristöön sovitetulle täydennysrakentamiselle luontevimmat ja ongelmattomimmat kohteet löytyvät Meri-Rastilan ostoskeskuksen ympäristössä, muutamilta tyhjiltä tonteilta sekä pysäköinnin uudelleenjärjestelyin.

Helsingissä 3.5.2015

Vuosaari-Seura
Anja Hinkkanen
puheenjohtaja

Vuosaari-toimikunta
Liisa Winberg
puheenjohtaja

Vuosaari-Säätiö
Matti Luopajärvi
puheenjohtaja

Edellinen artikkeliPalstatalkoot sujuivat hienosti
Seuraava artikkeliVuosaari-Seura tiedottaa 3/2015