Lausunto Mustavuoren-Porvarinlahden luonnonsuojelualueen laajennusesityksestä sekä hoito- ja käyttö

0
742

Pyydettynä lausuntona Mustavuoren-Porvarinlahden luonnonsuojelualueen laajennusesityksestä sekä hoito- ja käyttösuunnitelmasta Vuosaari-Seura esittää seuraavaa:

 

1.  Esitys luonnonsuojelualueen laajentamisesta on periaatteessa hyvä, mutta ei täytä kaikilta osin alueen rauhoituksen tarkoitusta. Toimivan luonnonsuojelualueen tarkoituksenmukainen rajaus

 

– on pinta-alan suhteen mahdollisimman lyhyt, jolloin alue on muodoltaan ympyrämäinen ja tarjoaa suojelun kohteelle parhaan turvan

– noudattelee mahdollisimman hyvin elinympäristöjen luonnollisia rajoja, ja

– sisältää riittävän laajan suoja/puskurivyöhykkeen suojeltavan kohteen ympärillä.

 

2.  Esityksen mukaan laajennettavan luonnonsuojelualueen rauhoituksen tarkoituksena on linnuston ja kasvillisuuden suojelu. Luonnonmuistomerkkejä ja pienialaisia kasviesiintymiä voidaan suojella suppeilla rajauksilla. Tältä osin esitetty rajaus vaikuttaa onnistuneelta. Laajempien kasvillisuusalueiden ja etenkin selkärankaisten eläinten suojelu kuitenkin vaatii tehokasta elinympäristöjen suojelua, missä vältetään ympäristön pilkkomista pieniksi ja rikkonaisiksi sirpaleiksi ja suikaleiksi. Suojelualueen tulisi muodostaa mahdollisimman yhtenäinen ja toimiva kokonaisuus. Tällaisen kokonaisuuden tulisi sisältää myös riittävä suojavyöhyke rauhoituksen varsinaisena kohteena olevan arimman alueen, kasviesiintymän tai eläinpopulaation osan välittömimmät elinedellytykset turvaavan alueen ympärillä.

 

3. Luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelman mukaan Mustavuoren-Porvarinlahden luonnonsuojelualueen perustamisen tärkein tavoite oli alueen monipuolisen eläin- ja kasvilajiston suojelu. Koska Mustavuoren-Porvarinlahden luonnonsuojelualue liittyy kiinteänä osana laajempaan suojelualuekokonaisuuteen, Mustavuoren-Östersundomin Natura-alueeseen,  sen rajausta ja hoitoa olisi käsiteltävä koko tämän laajemman alueen puitteissa. Myös Natura-alueen rajausta tulisi tarkastella edellä mainituin periaattein ja yhdenmukaisesti luonnonsuojelualueen rajauksen kanssa.  

 

 

4. Luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma sisältää alueen kattavan esittelyn ja hyvän luontoarvojen yleiskuvauksen. Eräät kohdat sen sisällössä kaipaavat kuitenkin täsmennystä, ovat ristiriidassa esitetyn luonnonsuojelualueen rajauksen kanssa tai edellyttävät esitetystä poikkeavia toimenpiteitä. Suunnitelman sisältö ja toteuttamisaikataulu kaipaavat päivitystä.

 

5.  Suunnitelmassa mainitaan (s. 30), että eri hankkeita käsitelleissä, erillisissä Natura-arvioissa ”ei yhdenkään hankkeen ole yksinään todettu todennäköisesti merkittävästi heikentävän” Natura-alueen suojelun perusteina olevia luontoarvoja. Mustavuoren-Porvarinlahden pienialaisen luonnonsuojelualueen puitteissa alueen suojavyöhykkeen tuhoava tai sitä heikentävä rakentaminen seurausvaikutuksineen kuitenkin mitä todennäköisimmin jo yksinään uhkaisi alueen luontoarvoja ja johtaisi vähitellen niiden heikkenemiseen, ja on siten luonnonsuojelualueen tavoitteiden vastaista. Tällaisessa tapauksessa tulisi kuitenkin ennen kaikkea arvioida eri hankkeiden yhteisvaikutus.

 

 

6.  Hankkeiden yhteisvaikutuksia käsitelleestä Natura-arvioinnista suunnitelmassa todetaan (s. 30), etteivät yleiskaavanmukaiset rakentamistoimet (satamaa lukuun ottamatta) suoraan vaikuta alueen lintulajeihin. Vaikutusten arvioinnin tulisi kuitenkin ulottua suorien vaikutusten lisäksi myös välillisiin ja myöhemmin ilmeneviin vaikutuksiin, joten tehtyjä arviointeja ei voi pitää tältä osin riittävinä Natura-alueen, eikä etenkään sitä suppeamman ja haavoittuvamman Mustavuoren-Porvarinlahden luonnonsuojelualueen suhteen. Hankkeille myötämielisillä ympäristövaikutusten arvioinneilla näyttääkin olevan tapana uusien hankkeiden putkahtaessa esiin siirtää vertailukohtana olevaa lähtötilannetta hankkeiden etenemisen mukaan lähemmäs nykyhetkeä, jolloin hankkeiden vaikutuksista ja muutosten merkityksestä saadaan harhaanjohtavan harmiton kuva.

 

Täsmentäviä huomautuksia

 

1.  Hoito- ja käyttösuunnitelmassa mainittujen vaateliaiden lintulajien tehokas suojelu edellyttää elinympäristökokonaisuuksien suojelua, joten keinotekoinen, luonnonmukaisia rajoja rikkova ja liian suppea rajaus ei vastaa esitettyä suojelun tarkoitusta. Esimerkiksi uhanalaisuutensa vuoksi silmälläpidettävien ja EU:n lintudirektiiviin kuuluvien lajien kuten ruisrääkän ja pikkulepinkäisen tärkeimmät paikalliset elinympäristöt tulevat nykyisellä ja esitetyllä rajauksella vain osittain huomioiduiksi. 

 

2.  Luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa Mellunmäen luhta todetaan luokitelluksi Helsingissä arvokkaaksi kasvillisuusalueeksi sekä linnustollisesti arvokkaaksi kohteeksi (s. 8). Suuri osa luhdasta on kuitenkin jäänyt esitetyn luonnonsuojelualueen rajauksen ulkopuolelle. Arvokas alue olisi liitettävä kokonaisuudessaan luonnonsuojelualueeseen. Mahdollisimman laaja-alainen suojelu Mellunmäen luhdan alueella olisi erityisen merkittävää muun muassa alueella esiintyvän luhtahuitin, eräitä muita vähemmälle huomiolle jääneen lintudirektiivilajin kannalta.

 

 

3.  Suunnitelmassa esitetyt hoitotoimet ovat pääpiirteissään perusteltuja, mutta niiden toteuttamisessa tulisi noudattaa luonnonsuojelun hengen mukaisia, maltillisia periaatteita. Avomaiden pensaikkojen raivauksessa tulisi ottaa riittävästi huomioon avomaakasvillisuuden ja avointa ympäristöä suosivien lintulajien lisäksi myös pensaikkomaiden linnuston tarpeet. Porvarinlahden alueen lajistossa pensaikkolinnustoa ovat edustaneet muun muassa lintudirektiivilajit kirjokerttu ja pikkulepinkäinen. Tällaisten lajien elinympäristöjen raivauksen tulee olla pienipiirteistä ja tarkoin harkittua.

 

4.  Suunnitelmassa esitettyjen, alueen käytön ohjaukseen liittyvien toimenpiteiden toteuttamisessa tulisi edetä hienovaraisesti. Mellunmäen luhdan reunassa kulkevalle polulle on kannatettavaa rakentaa pitkospuuosuuksia, mutta niitä tulisi sijoittaa maastoon vain kaikkein vaikeakulkuisimpiin kohtiin ja mahdollisimman luonnonmukaisesti. Varsinaista siltaa polkuosuudella ei tarvita – kevyt, pitkospuutyyppinen ratkaisu riittää myös puron ylityksessä. Aitojen rakentaminen polun päihin vaikuttaa tarpeettomalta ja maisemakuvaa rikkovalta, eikä rajoittaisi kulkuohjeita rikkovien maastopyöräilyn harrastajien liikkumista toivotulla tavalla. 

Johtopäätökset

                     

Esitetty luonnonsuojelualueen laajennus parantaa aikaisempaa rajausta, mutta ei täytä kaikkia edellä mainittuja tehokkaan luonnonsuojelualueen rajauksen ehtoja, eikä siten vastaa parhaalla mahdollisella tavalla luonnonsuojelualueen tarkoitusta. Luonnonsuojelualueen hoitotoimet edistävät luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja käyttösuunnitelman ohjaustoimet vähentävät virkistyskäytön aiheuttamia häiriöitä ja kulumista, mutta ne eivät sellaisenaan takaa luonnonsuojelualueen tavoitteiden toteutumista. Vuosaari-Seura ehdottaakin, että

 

– esitettyä rajausehdotusta tarkistetaan edellä esitetyn mukaisesti mahdollisimman luonnonmukaisen rajauksen löytämiseksi länsiosan luhtaympäristössä ja eteläreunan kallioalueella, ja että

 

  luonnonsuojelualueen lähiympäristö sen länsi- ja eteläpuolella varataan nykyisin käytössä oleviin liikenneväyliin saakka ulottuvaksi suoja-alueeksi ja hallittuun virkistyskäyttöön. 

 

Vuosaaressa 26.02.2007

 

Vuosaari-Seura   Vuosaaren asukastmk  Vuosaari-Säätiö

 

Juha Helansuo    Seppo Tirkkonen        Matti Suomela

puheenjohtaja    puheenjohtaja              puheenjohtaja

Edellinen artikkeliMIELIPIDE VUOSAAREN SATAMAN JA SEN YMPÄRISTÖN JA ASEMAKAAVASTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA
Seuraava artikkeliLausunto Porvarinlahden etelärannan luonnonsuojelualueen perustamisesityksestä sekä hoito- ja käyttö