Lausunto Porvarinlahden etelärannan luonnonsuojelualueen perustamisesityksestä sekä hoito- ja käyttö

0
547

Helsingin kaupungin ympäristölautakunnalle

 

Lausunto Porvarinlahden etelärannan luonnonsuojelualueen perustamisesityksestä sekä hoito- ja käyttösuunnitelmasta

 

Pyydettynä lausuntona Porvarinlahden etelärannan luonnonsuojelualueen perustamisesityksestä sekä hoito- ja käyttösuunnitelmasta Vuosaari-Seura esittää seuraavaa:

 

1.       Esitys luonnonsuojelualueen perustamisesta on periaatteessa hyvä. Se ei kuitenkaan kaikilta osin täytä alueen rauhoituksen tarkoitusta. Toimivan luonnonsuojelualueen tarkoituksenmukainen rajaus

 

– on pinta-alan suhteen mahdollisimman lyhyt, jolloin alueen muoto on ympyrämäinen ja tarjoaa suojelun kohteelle parhaan turvan

– noudattelee mahdollisimman hyvin elinympäristöjen luonnollisia rajoja, ja

– sisältää riittävän laajan suojavyöhykkeen suojeltavan kohteen ympärillä.

 

2.       Esityksen mukaan perustettavan luonnonsuojelualueen rauhoituksen tarkoituksena on linnuston ja kasvillisuuden suojelu. Luonnonmuistomerkkejä ja pienialaisia kasviesiintymiä voidaan suojella suppeilla rajauksilla. Tältä osin esitetty rajaus vaikuttaa onnistuneelta. Laajempien kasvillisuusalueiden ja etenkin selkärankaisten eläinten kuten lintujen suojelu vaatii kuitenkin tehokasta yhtenäisten elinympäristöjen suojelua. Suojelualueeseen tulisi myös liittyä riittävä suojavyöhyke rauhoituksen varsinaisen kohteen ympärillä.

 

3.      Koska Porvarinlahden etelärannan luonnonsuojelualue kuuluu laajempaan suojelualuekokonaisuuteen, Mustavuoren-Östersundomin Natura-alueeseen, sen rajausta ja hoitoa olisi käsiteltävä koko tämän laajemman alueen puitteissa. Myös Natura-alueen rajausta tulisi tarkastella edellä mainituin periaattein ja yhdenmukaisesti luonnonsuojelualueen rajauksen kanssa.

  

4.      Luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma sisältää alueen kattavan esittelyn ja hyvän luontoarvojen kuvauksen. Suunnitelman sisältö ja toteuttamisaikataulu kaipaavat kuitenkin päivitystä. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetyt hoitotoimet ovat pääpiirteissään perusteltuja, mutta niiden toteuttamisen tulisi olla maltillista. Myös alueen käytön ohjaukseen liittyvien toimenpiteiden toteuttamisessa tulisi edetä hienovaraisesti. Paranneltavat kulkureitit tulisi valita jo olemassa olevista tiepohjista ja polkuverkosta siten, että vaikutetaan mahdollisimman vähän suojeltaviin elinympäristöihin ja maisemakuvaan.

 

5.      Porvarinlahden etelärannalle perustettava luonnonsuojelualue on jäänne laajemmasta, Helsingin arvokkaimpiin kuuluneesta luontoalueesta, jonka Vuosaaren sataman rakentaminen on suurelta osin tuhonnut. Näin on menetetty paljon korvaamattomia luonnonarvoja ja mahdollisuus luonnonsuojelualueelle tarpeelliseen, riittävän laajaan suojavyöhykkeeseen. Myös nyt esitetyn luonnonsuojelualueen mutkitteleva eteläraja on epäonnistunut. Skillbergetin alueella sen ulkopuolelle on jätetty koko arvokas rantametsä. Esitettyä luonnonsuojelualueen etelärajaa tulisikin oikaista siten, että koko rakentamisen ulkopuolelle jäävä alue liitetään luonnonsuojelualueeseen tai ainakin varataan sen säilymistä parantavaksi suojavyöhykkeeksi.

 

 

Vuosaaressa 26.02.2007

 

 

Vuosaari-Seura   Vuosaaren asukastmk Vuosaari-Säätiö

 

 

Juha Helansuo    Seppo Tirkkonen        Matti Suomela

puheenjohtaja    puheenjohtaja                   puheenjohtaja

Edellinen artikkeliLausunto Mustavuoren-Porvarinlahden luonnonsuojelualueen laajennusesityksestä sekä hoito- ja käyttö
Seuraava artikkeliMielipide Ulappasaarentien ympäristön asemakaavan muutossuunnitelmasta