Lausunto Ramsinniemen lehdon luonnonsuojelualueen laajentamisesta sekä hoito- ja käyttösuunnitelmasta

0
45

Kaupungin ympäristöpalvelut valmistelee rauhoitusesitystä Ramsinniemen lehdon luonnonsuojelualueen laajennukselle ja on teettänyt vanhalle ja uudelle alueelle yhteisen hoito- ja käyttösuunnitelman. Ympäristöpalvelut on pyytänyt Vuosaari-Seuralta kannanottoa luonnonsuojelualueen laajentamisesta sekä hoito- ja käyttösuunnitelmasta vuosille 2025–2034.

Vuosaari-Seura kannattaa lämpimästi Ramsinniemen lehdon luonnonsuojelualueen laajentamista ja pitää hyvänä ratkaisuna sisällyttää luonnonsuojeluohjelmassa aluerajauksen ulkopuolelle jäänyt rantakosteikkoalue mukaan suojelualueeseen. Nomaji maisema-arkkitehdit Oy:n kaupungille konsulttityönä laatima hoito- ja käyttösuunnitelma on myös laadukkaasti valmisteltu ja havainnollinen. Tehtyjen toimenpiteisiin liittyvien valintojen perusteet on pääsääntöisesti avattu huolellisesti. Ohessa kuitenkin muutamia suunnittelun taustatietoihin sekä hoito- ja käyttösuunnitelmaan liittyviä korjaus- ja tarkennusehdotuksia.

Suunnittelun taustoja käsittelevässä kappaleessa viitataan Itä-Helsingin kulttuuripuiston kehittämissuunnitelmassa ja VISTRA II -suunnitelmassa esitettyihin ehdotuksiin kevyen liikenteen sillasta Ramsinniemen ja Vartiosaaren välillä. Viime viikolla poliittiseen päätöksentekoon tulleessa Vartiosaaren osayleiskaavaehdotuksessa siltayhteyttä ehdotetaan kuitenkin vain Laajasalon ja Vartiosaaren välille. Tämä kohta taustatiedoissa olisi hyvä päivittää nykytilannetta vastaavaksi, vaikka kriittiset huomiot aiemmin ajatellun sillan vaikutuksista Ramsinniemen luonnolle ovat tietysti päteviä yhä edelleen.

Nyt valmisteilla olevan Ramsinniemen pohjoisosan asemakaavan mahdolliset haitalliset vaikutukset alueella sen sijaan ovat vielä epäselviä, koska kaavaehdotus valmistuu kaavoittajan antaman tiedon mukaan vasta ensi vuonna. Asemakaavatyössä luonnonsuojelualueiden ulkopuoliset metsäalueet on pääosin rajattu suunnittelualueen ulkopuolelle. Alueella voimassa olevassa ja asemakaavaa ohjaavassa Yleiskaava 2002:ssa ne on osoitettu virkistysalueeksi.

Luonnonsuojelualueiden suojeluarvojen säilymisen kannalta kulunohjauksen järjestäminen ja opastus ovat tärkeitä. Ramsinniemen lehdon luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa pyöräilyä poluilla ei kuitenkaan ole kielletty kuin osalla pienemmistä poluista. Problemaattisen ja valitettavan ratkaisun taustalla vaikuttaa ilmeisesti koko Ramsinniemen reittiverkoston suunnittelun keskeneräinen tilanne. Suojelualueen halki kulkevan pääreitin kerrotaan liittyvän tulevaisuudessa sekä lounaassa, että koillisessa laajempaan Ramsinniemen rantareittiin. Luonnonsuojelualueen ulkopuolisen reittiosuuden linjaus ja toteutustapa tarkentuvat kuitenkin vasta asemakaavaehdotuksen valmistuessa. Kuvion tekee hankalaksi se, että hyvin iso osa Ramsinniemeä on rajattu kokonaan pois asemakaavatyön suunnittelualueesta, joten järkevä kokonaisratkaisu koko niemen osalta jää joka tapauksessa edelleen suurelta osin auki. Vaikka tällä hetkellä pyöräily poluilla ei suojelualueella ole ollut ongelmallista, on asian seuranta jatkossa tärkeää suojeluarvojen säilymisen kannalta. Tilanteen niin vaatiessa, tulee pyöräilyn kieltämistä kokonaan luonnonsuojelualueen sisällä voitava tarkastella myöhemmin uudelleen.

Pyörätelineen lisääminen luonnonsuojelualueen nykyiselle pysäköintialueelle Ramsinniementien läheisyyteen on hyvä ajatus, mutta käytännössä enemmän hyötyä pyöräilyn ohjaamisen ja maastopoluilla pyöräilyn vähentämisen kannalta olisi telineen sijoittamisesta myös aiotun uuden läntisimmän pääopastetaulun yhteyteen aivan suojelualueen reunalle, jossa turvallisen runkolukittavan telineen käyttö olisi houkuttelevampaa myös suojelualueen länsipuolella sijaitsevalle virkistysalueelle suuntaaville ulkoilijoille ja uimareille, ja tarpeeton pyöräily kapeilla metsäpoluilla vähenisi.

Julkisuudessa esiintyneiden tietojen mukaan luonnonsuojeluohjelman toteuttaminen etenee Vuosaaressa seuraavaksi hoito- ja käyttösuunnitelmien laatimisella Mustavuoren eteläosan ja Porvarinlahden etelärannan uusille suojelualueille, ja toivottavasti pian myös Meri-Rastilan metsän ja muinaisrantakivikon alueelle. Näiden kaikkien kolmen kohdalla luonnonsuojeluohjelmassa esitettyjen alustavien aluerajausten laajentamiseen on olemassa hyviä perusteita päivittyneen luontotiedon ansiosta.

Helsingissä 19.11.2023

Nina Ruuttu
puheenjohtaja
Vuosaari-Seura ry

Elisa Lehtonen
sihteeri
Vuosaari-Seura ry

Edellinen artikkeliMuistutus Harbonkatu 8:n poikkeamispäätöshakemuksesta