Lausunto Ramsinniemen pohjoisosan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

0
418

Helsingin kaupunki on laatimassa uutta asemakaavaa Vuosaaren Meri-Rastilan Ramsinniemen alueelle ja kaavahankkeen aineistoa ollut nähtävillä. Kaavoituksen päämääränä on esillä olevan materiaalin mukaan vanhentuneen asemakaavan tarkistaminen rakennussuojelun ja uudisrakentamistarpeiden osalta, luonnonsuojelualueen laajentaminen sekä jalankulkureittien parantaminen.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta kannattavat alueen asemakaavan päivittämistä, mutta pitävät nyt esilläolevan asemakaavahankkeen suunnittelualueen rajausta liian suppeana Ramsinniemen arvokkaan luonto- ja kulttuuriympäristöalueen kokonaisvaltaisen turvaamisen ja kehittämisen kannalta.

Ramsinniemi luontoalueena on osa Itä-Helsingin kulttuuripuiston vihersormea sekä Helsingin metsä- ja puustoisen verkoston ekologista runkoyhteyttä Vartiosaaresta Östersundomiin. Kulttuuriympäristönä se kuuluu Uudenmaan maakuntaliiton määrittämään maakunnallisesti arvokkaaseen Helsingin höyrylaivareittien kesähuvilavyöhykkeeseen.

Ramsinniemen asemaakaavoituksen päämääränä tuleekin olla alueen runsaiden metsä- ja rantaluontoarvojen sekä vanhan rakennetun ympäristön vaaliminen. Vuonna 2014 julkaistussa Ramsinniemen maisemaselvityksessä todetaan, että Ramsinniemen kapea harjumainen niemi suurine korkeuseroineen on haastava suunnittelualue, jonka tulevaa maankäyttöä on suunniteltava tarkkaan. Allekirjoittajayhteisöt ovat asiasta samaa mieltä.

Kortvikin eli Ramsinniementie 31:n alueella on useita eri-ikäisiä taloja ja ne ovat olleet pitkään helluntaiseurakuntien kotimaanjärjestö Hyvä Sanoma ry:n lasten ja nuorten kesäleiritoiminnan käytössä. Nyt rakennukset ovat olleet noin kaksi vuotta tyhjillään. Kaupungin vuonna 2007 tekemän Ramsinniemen rakennettua ympäristöä koskevan selvityksen mukaan entiselle Enso-Gutzeitin vierastalolle, kalliolla sijaitsevalle kahdeksankulmaiselle paviljongille, huvilalle ja saunalle ehdotetaan toimenpidesuosituksena suojelua asemakaavassa. Äskettäin järjestetyllä asemakaavatyöhön liittyvällä kaavakävelyllä kerrottiin, että suunnittelun jatkotyön yhteydessä on tarkoitus teettää myös uusi suppea rakennushistoriallinen selvitys paikan rakennuksista.

Allekirjoittajat pitävät tärkeänä tämän Ramsinniemen kulttuuuriympäristöön oleellisesti kuuluvan miljöön säilyttämistä ja rakennusten kunnostamista. Parhaiten paikka palvelisi vuosaarelaisia ja kaikkia helsinkiläisiä yleisessä avoimessa käytössä. Mikäli rakennuksille aiotaan osoittaa omat tontit tulevaa myyntiä varten, tulee asemakaavassa olla kielto aitaamiselle maisemallisesti vahingollisena. Rakennusten suojelua määritettäessä koko Ramsinniemellä tulee suojella myös niitä ympäröivä alue riittävän laajasti, sillä rakennukset on suunniteltu juuri alkuperäiseen ympäristöönsä.

Stora Enso Oyj:n eli Ramsinniementie 24:n laajalla alueella sijaitsevat Alvar Aallon suunnittelema vapaa-ajanrakennus ”Country Club” ja niin ikään Aallon piirtämä rantasauna. Nämä rakennukset samoin kuin yli satavuotias Villa Iltala tulee suojella asemakaavassa. Stora Enson alueelleen toivoma lisärakentaminen olisi hyvä sijoittaa esimerkiksi nykyisen huvilavahdin asunnon paikalle, jolloin sen maisemallisesti haitallinen vaikutus olisi verrattain vähäinen. Pikku Kortlahden ja Koivulahden alava ympäristö on maisemallisesti herkkää ja tämä tulee huomioida kaiken uuden rakennusoikeuden sijoittelussa asemakaavassa yrityksen tontille.

Vuosaarelaisyhteisöt kannattavat myös Merihiekan eli Villa Procopén eli Ramsinniementie 32:n alueella sijaitsevan huvilarakennuksen ja siihen harvinaisen hienosti liittyvän saunarakennuksen suojelua. Helsingin seurakuntayhtymän omistama Merihiekka on ollut useita vuosia ilman toimintaa. Nyt seurakuntayhtymä haluaisi aloittaa kesäleiritoiminnan paikalla uudelleen ja laajentaa sitä myös kaupungin omistamalle metsäiselle luontoalueelle Merihiekan vieressä. Seurakuntayhtymän toiminnan ja rakennusten tulee kuitenkin myös jatkossa pysyä nykyisen tonttinsa rajojen sisällä, mutta kaupunki voisi tutkia mahdollisuuksia vuokrata tai myydä seurakuntayhtymälle aiemmin mainitulta Kortvikin eli Ramsinniementie 31:n alueelta sopivia tyhjiä ja aiemmin pitkään leirikäytössä olleita rakennuksia erilaisia kesäleiritoimintoja varten.

Ramsinniemen luonnonsuojelualueen laajentamisen toteuttaminen on etenemässä voimassa olevan Helsingin luonnonsuojelualueohjelman mukaisesti ilmeisesti jo tänä vuonna. Nyt valmisteilla olevassa asemakaavassa on hyvä huomioida muuttuva tilanne sekä päivittää kaavamerkinnät suojelualueella ja sen lähiympäristössä.

Valitettavasti asemakaavahankkeen epäonnistunut rajaus Ramsinniemellä ei mahdollista muiden viheralueiden kaavamerkintöjen tarkistamista, koska virkistysalueet on rajattu melkein kaikki kaavan ulkopuolelle. Ainakin Merihiekan ja Stora Enson alueen välinen Koivunokan alue kuuluisi itsestään selvästi mukaan suunnittelualueeseen. Metsäalue on vuoden 2011 METSO-inventoinnin mukaan pääosin METSO I ja II -luokan arvometsää, vaikka siellä on paikoin edelleen ikäviä jälkiä takavuosina tehdyistä liian intensiivisistä hakkuutoimenpiteistä. Koivunokan metsäalueen kaavoittaminen luonnonsuojelullisia arvoja omaavaksi virkistysalueeksi mahdollistaisi sen suojelun tulevaisuudessa.

Myös Ramsinniemen virkistyskäyttöyhteyksien tilanteen päivittäminen vaatisi Koivunokan sisällyttämistä aluerajaukseen. Koivunokan rantametsän läpi kulkevat kaikki niemen Ison Kallahden puolen maastopolut Stora Enson tontin ja Merihiekan välillä. Polkuja on nykyään useita rinnakkaisia ja joku niistä olisi liiallisen maaperän ja kasvillisuuden kulumisen ehkäisemiseksi hyvä merkitä sopivalla tavalla ulkoilijoille suositelluksi reitiksi. Kaikki suunnitellut virkistyspolut koko suunnittelualueella tulisi toteuttaa mahdollisimman kapeina maastopohjaisina metsäpolkuina.

Helsingissä 30.3.2023

Vuosaari-Seura
Nina Ruuttu
puheenjohtaja

Vuosaari-Säätiö
Heikki Hurtta
puheenjohtaja

Vuosaari-toimikunta
Liisa Winberg
puheenjohtaja

Edellinen artikkeliMielipide Puotilanrannan asemakaavaluonnoksesta
Seuraava artikkeliMuistutus Nordsjön kartanon ympäristön asemakaavaehdotuksesta