Lausunto Ramsinranta IV asemakaavahankkeesta

0
1109

Kaupungin asemakaavapalvelu valmistelee uutta asemakaavaa Vuosaaren Meri-Rastilaan. Asemakaavan muutos koskee kahta aluetta Ramsinrannassa eli Nordentry Oy:n omistamaa entisen Alkon koulutuskeskuksen Vuorannan tonttia osoitteissa Vilsandinkuja 3 ja Vilsandinkuja 4 ja sen katu- ja pysäköintialueita, sekä Transmeri Oy:n korttelia osoitteessa Ramsinniementie 18 ja siihen liittyviä katualueita ja metsää, Pikku Kortlahden puistoa sekä Ramsinkannasta.

Vuorannan alue

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta pitävät hankkeen hyvänä puolena Helmer Stenrosin suunnitteleman ja aiemmin koulutuskeskuksena sekä hotellina toimineen, mutta nyt valitettavan pitkään tyhjänä olleen suojellun Vuorannan kiinteistön kunnostamista ja käyttöönottoa palveluasumiskäyttöön.

Vuorannan toteutunut puutarhasuunnitelma on Maj-Lis Rosenbröijerin laatima. Piha oli kukoistusaikanaan varsin näyttävä ja yksi näyttävimmistä Rosenbröijerin suunnittelemista julkisista kohteista. Puutarhan entisöiminen nykytilanteeseen päivitettynä sopisi hyvin tehtäväksi rakennuksen kunnostuksen ja uuden rantaraitin toteuttamisen yhteydessä.

Alueen länsipuolelle suunniteltu uudisrakentaminen sijoittuu merenrannan läheisyyteen nykyiselle metsäalueelle Villa Furuborgin ja entisen koulutuskeskusrakennuksen väliin. Myös Vuorannan pohjoispuolen pysäköintialuetta esitetään muutettavaksi asuinrakentamiseen.

Nyt esillä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman aineiston mukaan uusi rakentaminen tulisi kuitenkin olemaan mittakaavaltaan ja kerroskorkeudeltaan alueen muusta rakennuskannasta poikkeavaa. Meri-Rastilan eteläosan rannan alue on maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä ja paikan vanhin rakennuskanta koostuu yli satavuotiaista suojelluista kesähuviloista. Myös alueen koulutuskeskukset Vuoranta sekä Unitas-opisto eli nykyinen Hotelli Rantapuisto sulautuvat hienosti maaston topografiaan sekä maalta että erityisesti mereltä päin tarkasteltaessa.

Allekirjoittajat edellyttävät suunniteltujen uusien rakennusten kerroskorkeuksien pudottamista alaspäin paremmin lähiympäristöön soveltuvaksi, näin varsinkin Vuorannan ja Furuborgin väliin meren rannan läheisyyteen sijoittuvien talojen osalta.

Ramsinniementie 18

Alueelle on esillä olevassa kaavamateriaalissa merkitty suunniteltavan asuinrakentamista metsäalueelle Ramsinkannaksen puron ja meren väliin. Nykyinen luontoalue koostuu verrattain vanhasta metsästä, joka on keskeinen osa uuden ja nyt lainvoimaisen yleiskaavakartan viheryhteyttä Meri-Rastilan ulkoilualueelta sekä Ramsinniemeltä Ole Kandelinin puiston kautta Ison Kallahden puistoon. Yhteys löytyy myös yleiskaavan Virkistys- ja viherverkosto 2050 -teemakartalta.

Ramsinkannaksen kapeuden vuoksi viheryhteyden heikentäminen paikassa on epäviisasta. Myös Ramsinkannaksen puron luontoympäristö vaatii säilyäkseen kunnollisen suojavyöhykkeen. Koska myös rannassa on yleiskaavan Kaupunkiluonto-teemakartan mukainen kehitettävä metsäverkostoyhteys, on rakentamiseen soveltuva alue puron ja merenrannan välissä kovin hankalasti rakennettavaksi soveltuvaa ilman paikan luontoarvojen pilaamista.

Hanketta koskevassa asukastilaisuudessa 27.11.2018 esitettyjen alustavien hahmotelmien mukaan uudisrakentamisen huomattavat kerroskorkeudet Transmeri Oy:n tontilla vielä eroaisivat merkittävästi, paitsi pientalovaltaisen Ramsinrannan alueen muusta rakennuskannasta, niin myös Ramsinnimentien varren kolmesta uudehkosta kerrostalosta.

Allekirjoittajayhteisöt näkisivät Ramsinniementie 18 alueen mieluiten tulevaisuudessakin luontoalueena. Jos rakentamiseen alueella kuitenkin päädytään, tulee alueen molempien tärkeiden viheryhteyksien sekä myös Ramsinkannaksen puron ympäristön että merenrannan riittävän laajan luontovyöhykkeen turvaamisen olla keskeisin suunnittelua ohjaava periaate. Kerroskorkeudet on myös syytä sovittaa Ramsinkannaksen maisemallisesti hienoon kokonaisuuteen, jossa alava entinen merensalmi muuttuu Kortlahden jälkeen jyrkkänä kohoavaksi Ramsinniemeksi.

Rantaraitti

Kaavahankkeen yhtenä uutuutena on jo Ramsinranta III asemakaavassa esillä olleen rantaa myötäilevän virkistysreitin jatkaminen Pikku Kortlahteen asti. Näin muodostuisi yhtenäinen melko pitkä merellinen rantaraitti Ison Kallahden uimarannalta Ramsinniemen tyveen asti.

Uusi virkistysreitti olisi syytä toteuttaa mahdollisimman kevyesti ja maastoa sekä nykyisiä polkuja mukaillen. Rantavyöhykkeen nykyisen metsäisen ilmeen säilyttäminen varsinkin Ramsinniementie 18 tontilla on ensiarvoisen tärkeää, erityisesti koska muualla Ramsinrannassa rakennukset on usein sijoitettu hyvin lähelle ulkoilureittiä ilman väliin jäävää kunnollista vihervyöhykettä.

Lopuksi

Maanomistajina toimivien osakeyhtiöiden toiveet omistamiensa tonttien arvon maksimoimisesta ehdottamalla niille asemakaavoitettavaksi kerrosneliöitä yläkanttiin – tai vielä hieman sen yli – ovat liiketoiminnallisesti ymmärrettäviä. Mitä enemmän ja mitä korkeampia rakennuksia alueelle laadittavaan asemakaavaan saadaan mahdutettua, sitä suurempi tuotto on myös saatavissa tonttien myynnistä. Onnistuneen kaupunkisuunnittelun tulee kuitenkin ensisijaisesti palvella kaupungin nykyisiä sekä tulevia asukkaita ja edistää myös helsinkiläisen kaupunkiluonnon monimuotoisuutta sekä vaalia paikallisen kulttuurimaiseman arvoja.

Helsingissä 9.12.2018

Vuosaari-Seura
Hanna-Kaisa Siimes
puheenjohtaja

Vuosaari-Säätiö
Heikki Hurtta
puheenjohtaja

Vuosaari-toimikunta
Liisa Winberg
puheenjohtaja

Edellinen artikkeliPotkulautapilotti Vuosaaressa kesällä 2019
Seuraava artikkeliVuosaaren merimieskirkko 10 vuotta