Lausunto Retkeilijänkadun asemakaavahankkeesta

0
660

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala on käynnistänyt asemakaavan muutosprosessin Vuosaaren Rastilankallion alueella. Asia koskee osoitteen Retkeilijänkatu 11 toimitilarakennusta sekä sen vieressä olevaa nykyistä pysäköintialuetta osoitteessa Retkeilijänkatu 13. Voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 2007 molemmat tontit on merkitty toimitilarakennusten korttelialueeksi. Nyt toimistorakennusta ehdotetaan muutettavaksi opiskelija-asunnoiksi ja pysäköintipaikkojen alueelle esitetään vuokra-asuinrakentamista.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta pitävät epäsuotuisana Vuosaaressa jo pitkään jatkunutta kehityskulkua, jossa asemakaavassa toimitilaan osoitettuja tontteja muutetaan yksitellen asuinkäyttöön. Toimintatapa ei tue Vuosaaren kehittämistä eläväksi monipuoliseksi kaupunginosaksi, jossa olisi asumisen ja satamatoimintojen lisäksi myös toimistotyöpaikkoja sekä erilaisia toisen ja kolmannen asteen opiskelupaikkoja.

Kyseiset tontit sijaitsevat aivan Rastilan metroaseman vieressä sekä lähellä runkolinja 560:n päätepysäkkiä eli harvinaisen hyvien julkisten liikenneyhteyksien päässä useasta eri ilmansuunnasta. Jos paikan toimitilatontit eivät syystä tai toisesta ole houkutelleet yksityisiä yrityksiä, tulisi kaupungin itse näyttää ennakkoluulotonta esimerkkiä ja selvittää omien virastotoimintojensa tai eri koulutushankkeiden sijoittamista alueelle.

Sosiaalisesti sopusuhtainen kaupunkirakenne ja viihtyisä asuinympäristö eivät synny itsestään tai pelkän suppean ja lyhytnäköisen tonttikohtaisen tarkastelun tuloksena, vaan niiden saavuttaminen edellyttää erityisesti täydennysrakentamisessa järkevää kaukonäköisyyttä.

Nyt 2010-luvulla on Rastilankallion täydennysrakentaminen Retkeilijänkadun ympäristössä ollut lähes pelkästään vuokratuotantoa ja samaa käytäntöä ollaan hämmästyttävästi esittämässä alueelle myös nähtävillä olevan asemakaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman mukaisen asuntojen hallintamuotojakauman tulee allekirjoittajien mielestä kuvata rakentamisen lopputuloksen kokonaistilannetta alueella. Aivan erityistä tarkkaavaisuutta tulee kiinnittää lisäksi myös vapaarahoitteisen asuntotuotannon sisällä mahdollisimman tasapainoiseen jakaumaan vuokra- ja omistusasuntojen välillä, ottaen huomioon nykyinen asuntokanta. Tämä kun ei ole johdettavissa AM-ohjelmasta. Samaan asiaan vuosaarelaisyhteisöt ovat kiinnittäneet huomiota myös viereisen Meri-Rastilan mittavan täydennysrakentamishankkeen yhteydessä.

Näiden samaa Rastilan metroasemaa vierustavien alueiden suunnittelun parempi koordinointi olisi muutenkin tärkeää ja tämä olisi myös uuden yleiskaavan Retkeilijänkadulle osoittaman lähikeskustan kaavamerkinnän (C3) mukaista. Rastilan lähikeskustaa esitetään yleiskaavassa toiminnallisesti sekoittuneena kaupan ja julkisten palvelujen, toimintojen, hallinnon, asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin alueena. Nyt esillä oleva asemakaavan muutos on siten ristiriidassa myös uuden yleiskaavan kanssa.

Helsingissä 12.10.2017

Vuosaari-Seura
Hanna-Kaisa Siimes
puheenjohtaja

Vuosaari-Säätiö
Heikki Hurtta
puheenjohtaja

Vuosaari-toimikunta
Liisa Winberg
puheenjohtaja

Edellinen artikkeliItä-Helsingin kulttuuriviikot huipentuvat
Seuraava artikkeliVuosaaren kirjasto on 50-vuotias