Lausunto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta

0
564

Uudenmaan liitto
Esterinportti 2 B
00240 Helsinki

LAUSUNTO UUDENMAAN 2. VAIHEMAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSESTA

Yleistä

Seuraavassa Vuosaari-Seura ry:n kommentteja Uudenmaan liiton nyt lausuntokierrokselle esittämän Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta Helsingin Vuosaaren osalta.

Koska kulttuuriympäristöjä käsitellään kokonaisuutena maakuntakaavan seuraavilla kaavakierroksilla, eikä niihin Vuosaaren osalta ole nyt ehdotettu mitään merkittäviä muutoksia, keskitytään lausunnossa taajamien rajauksiin sekä viheralueiden merkintöjen muutoksiin ehdotuksessa.

Vaikka Uudenmaan liitto ilmoittaa aikovansa palata viheralueiden tarkasteluun yksityiskohtaisemmin seuraavilla maakuntakaavakierroksilla, on ehdotuksessa kuitenkin jo nyt esitetty virkistysalueiden muutosmerkintöjä viheryhteysmerkinnöiksi.

Vuosaaren Mustavuori

Osa Niinisaarentien pohjoispuolisesta alueesta Vuosaaren Mustavuoressa on ehdotuksessa merkitty tiivistettäväksi taajamatoimintojen alueeksi.

Vuosaari-Seura esittää alueen säilymistä nykyisessä virkistysaluekäytössä Mustavuori-Östersundomin seudullisesti merkittävän luontoaluekokonaisuuden oleel¬lisena eteläisimpänä osana ja esittää tiivistettävän taajamatoimintojen alueen merkinnän rajaamista selvästi Niinisaarentiehen, joka toimii myös luontevana kaupunkikuvallisena rajana taajama-alueen ja viheralueen välissä.

Vuosaaren Meri-Rastilan ulkoilualue

Voimassa olevassa vuonna 2006 vahvistetussa maakuntakaavassa koko nykyinen Meri-Rastilan ulkoilualue on merkitty virkistysalueeksi. Alue on keskeinen osa laajempaa itähelsinkiläistä vihersormea, joka ulottuu Östersundomista Mustavuoren kautta Ramsinniemeen ja Vartiosaareen.

Ulkoilualue on nykyisessä Uudenmaan maakuntakaavassaavassa Virkistysaluekohde 289 Rastila-Ramsinniemi 87,1 ha. Maakuntakaavassa aluekokonaisuus sisältää osan metroradan pohjoispuolella olevaa luontoaluetta sekä koko Ramsinniemen lukuun ottamatta Ramsinniemen lehdon luonnonsuojelualuetta.

Nyt esillä olevassa kaavaehdotuksessa esitetään virkistysaluemerkinnän supistamista viheryhteystarvemerkinnäksi koko Broändan ja Kortlahden välisellä osuudella. Vielä viime vuonna esillä olleessa maakuntakaavan luonnoksessa virkitysaluetta pienentävä muutosmerkintä oli ratkaisevasti suppeampi; eli Vuosaaren sillan pohjoispuolella kokonaan, mutta vain pieneltä osin sillan eteläpuolella.

Meri-Rastilan ulkoilualueen merkittävistä luontoarvoista on kuitenkin saatu huomattavasti uutta tietoa juuri vuoden 2011 aikana. Helsingin ympäristökeskus on teettänyt alueella METSO-elinympäristöjen inventoinnin sekä kääpäselvityksen. Valtaosa yhtenäisestä metsäalueesta täyttää Etelä-Suomen metsäluonnon monimuotoisuusohjelmassa (METSO) määritellyt arvokkaiden metsien kriteerit.(1)

Erityistä merkitystä luontoalueella on vanhojen kallio- ja kangasmetsien suojelulle, lisäksi alueelta löytyy arvokasta lehtoa, korpea ja edustava muinaisranta. Alueen kokonaisarvoa lisää sen laajuus ja kytkeytyminen osin suojeltuun Ramsinniemeen. Kääpäselvityksessä havaittujen vaateliaiden lajien esiintymisen perusteella alue kuuluu Helsingin arvokkaimpiin kääpäalueisiin.

Meri-Rastilan metsäalue täyttää siten uusien  laji- ja elinympäristötietojen perusteella maakunnallisesti arvokkaan luontoalueen kriteerit, mikäli alueen merkittävyyttä arvioidaan Uudenmaan liiton kehittämien maakunnallisesti arvokkaan luontoalueen kriteerien perusteella.(2)

Luonto-Liitto ja Helsingin seudun lintutieteellinen yhdistys Tringa tekivät myös maaliskuussa 2012 Helsingin kaupungille aloitteen uuden suurehkon luonnonsuojelu¬alueen perustamiseksi Meri-Rastilan ulkoilualueelle.(3)

Vuosaari-Seura kannattaa uusimpaan luontotietoon pohjaten voimassa olevan maakuntakaavan virkistysaluemerkinnän säilyttämistä ja esittää sitä muuttavien merkintöjen poistamista maakuntakaavaehdotuksesta.

Helsingissä 11.6.2012

Vuosaari-Seura ry
Anja Hinkkanen
puheenjohtaja

(1) http://www.sll.fi/uusimaa/kannanotot/Ks-lautak-Meri-Rastilasta-070512
(2) http://www.uudenmaanliitto.fi/index.phtml?s=1484
(3) http://www.luontoliitto.fi/metsa/ajankohtaista/2012/03/suojeluesitys_meri-rastila/

Edellinen artikkeliKeski-Vuosaaren renessanssi hyväksyttiin lautakunnassa
Seuraava artikkeliKorttelitalo Kanava valmistui Aurinkolahteen