Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

0
595

Vuosaari-Seura, Vuosaari-toimikunta ja Vuosaari-Säätiö pitävät Uudenmaan maakuntaliiton laatimaa Uudenmaan 4. maakuntakaavan luonnosta hyvänä täydennyksenä aiempiin vaihemaakuntakaavoihin, mutta ihmettelevät kaavaluonnoksen laatimisen ajoitusta suhteessa maakunnan suurimman kaupungin Helsingin uuden yleiskaavan valmistelun suhteen.

Maakuntakaavan ja yleiskaavan keskinäinen suhde on vaarassa hämärtyä vastoin maankäyttö- ja rakennuslain henkeä kun maakuntakaavaprosessi ja yleiskaavaprosessi ovat samanaikaisia ja maakuntakaavan asema yleiskaavaa ohjaavana kaavana ei pääkaupungissa käytännössä pääse toteutumaan. Näin voi syntyä mahdollisuus, että maakuntakaavaa yritetään saada reagoimaan Helsingin yleiskaavan linjauksiin, kun tilanteen pitäisi toimia nimenomaan toisin päin.

Ramsinniemi

Allekirjoittajat pitävät tärkeänä, että Helsingin Vuosaaren Ramsinniemen virkistysaluemerkintä (V3316) säilytetään, erityisesti koska viereisen Meri-Rastilan ulkoilualueen vastaava merkintä poistettiin kokonaan Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan yhteydessä ja korvattiin suppeammalla viheryhteystarvemerkinnällä.

Kulttuuriympäristöt

Kulttuuriympäristöjen suhteen allekirjoittajayhteisöt kiittävät Uutelan maisemallisesti arvokkaiden entisten viljely- ja niittyalueiden, Vuosaaren huvila-alueiden sekä 1960-luvun Keski-Vuosaaren ja Nordsjön kartanon ympäristön merkitsemistä maakunnallisesti arvokkaiksi kulttuuriympäristöiksi, mutta oudoksuvat Puotilan ja Rastilan kartanoiden kohdalla puuttuvaa vastaavaa merkintää. Molemmat ovat keskiaikaisten kylien lähiympäristöihin muodostuneita maisemallisesti merkittäviä kokonaisuuksia, jotka ilmentävät vielä nykyäänkin hienosti Uudenmaan rannikkokylien vanhinta asuttua historiaa.

Puotilan kartanon lähipiiri edustaa 1700-luvun lopun kulttuuriympäristöä ja Rastilan kartano taas 1800-luvun puolivälin uudentyyppistä näkemystä Rastilan purolaakson viereen muodostetusta päärakennuksesta puistoineen. Erityiseksi Puotilan ja Rastilan kartanoiden kokonaisuuden tekee myös niiden sijoittuminen toisiaan vastapäätä Vartiokylänlahden eri puolille. Vastaavia merellisiä säilyneitä kulttuurimaisemia ei Uudellamaalla ole kovin useita. Näiden osalta vaihemaakuntakaavaa tulisi täydentää.

Tuulivoimalat

Vuosaaren ja Östersundomin edustalle mutta hallinnollisesti Porvoon merialueelle avomerelle kaavaluonnoksessa merkitty mahdollisuus tuulivoimalapuistolle on allekirjoittajien mielestä kaikin puolin kannatettava ajatus.

Helsingissä 19.2.2015

Vuosaari-Seura ry
Anja Hinkkanen
puheenjohtaja

Vuosaari-toimikunta
Liisa Winberg
puheenjohtaja

Vuosaari-Säätiö rs
Matti Luopajärvi
puheenjohtaja

Edellinen artikkeliVuosaari-Seura tiedottaa 1/2015
Seuraava artikkeliLausunto Helsingin uuden yleiskaavan luonnoksesta