Lausunto Uutelan koira-aitauksen suunnitelmaluonnoksesta

0
595

Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto suunnittelee Vuosaaren Uutelan ulkoilualueelle uutta koira-aitausta. Alue on tällä hetkellä vanhaa umpeen kasvanutta pihapiiriä ja ympärillä kasvaa arvokasta lehtomaista kangasmetsää.

Suunniteltavan koira-aitauksen pinta-ala on noin 4160 m² ja sitä varten rakennettavan puistokäytävän pituus on noin 200 m. Koira-aitaukselle rakennettaisiin puistokäytävä Hellekujan pohjoispäästä nykyistä Länsireimarintien linjausta noudattaen. Käytävän koira-aitauksen puoleiseen päähän rakennettaisiin kääntöpaikka huoltotoimintaa varten. Käytävä toimisi luonnoksen mukaan huoltoreittinä siihen asti, kunnes uusi Tuonilmaisentie rakennettaisiin.

Uudelle koira-aitaukselle ei suunnitelmaluonnoksen mukaan siten tulisi lainkaan autotieyhteyttä eikä siten myöskään pysäköintipaikkoja. Näin on määrätty myös Uutelan asemakaavassa, jota suunnitelmaluonnos tässä noudattaa.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-toimikunta ja Vuosaari-Säätiö haluavat kiinnittää rakennusviraston huomiota muutamiin keskeisiin kysymyksiin suunnitelmaluonnoksen jatkovalmisteluun liittyen.

Tarvitseeko Uutela koira-aitausta?

Uusi koira-aitaus on merkitty lainvoimaiseen Uutelan asemakaavaan, mutta on kuitenkin aiheellista kysyä kuinka tarpeellinen sen toteuttaminen lopulta kuitenkaan on. Koira-aitaukset sopivat huomattavasti paremmin varsinaisen rakennetun ympäristön välittömään läheisyyteen tai perinteisille pienille puistoalueille kuin Uutelan kaltaisille luonto- ja kulttuurimaisemien vaihteluun perustuville arvokkaille ulkoilualueille.

Keskiaikaisen kylätontin läheisyys

Esitetty koira-aitaus sijaitsee välittömästi museoviraston rekisteröimän keskiaikaisen Noringsböle Gammelbyn kylätontin lounaispuolella (muinaisjäännösrekisteritunnus 1000010726, Helsingin keskiaikaiset ja uuden ajan alun kylänpaikat 2011, inventointiraportti, V.-P. Suhonen & Janne Heinonen, Museovirasto, arkeologiset kenttäpalvelut, 2011, Kohde 45, Rauhoitusluokka 2). Kylätontin inventointi on tehty vasta asemakaavan hyväksymisen jälkeen eli asemakaava on tältä osin vanhentunut.

Vaikka tieyhteys ja aitaus sijaitsevat suojeltavan tonttimaan ulkopuolella, tulee alueen sijainti ottaa huomioon puistokäytävien suunnittelussa koska suunnitelman selostuksessa mainittu Tuonilmaisentie kulkee muinaisjäännösalueen läpi eikä siten ole lainkaan toteuttavissa. Myös muut uudet asemakaavassa esitetyt tiemuutokset Itäreimarintien ja Vuotien risteyksen vaiheilla tulisivat keskiaikaisen tonttimaan päälle.

Uuden koira-aitauksen huoltoajo olisikin siksi jo alkuaan välttämättä suunniteltava kulkemaan nyt esitettyä entistä Länsireimarintietä pitkin, jolloin Tuonilmaisentien rakentamisesta luopuminen ei toisi ongelmia huoltoajolle.

Koira-aitauksen potentiaalisen ajoneuvoliikenteen eliminointi

Allekirjoittajayhteisöt pitävät tärkeänä, että suunniteltu uusi puistokäytävä toteutetaan niin, että sen käyttäminen koira-aitaukselle suuntautuvaan kiellettyyn ajoneuvoliikenteeseen ja pysäköintiin tehdään mahdollisimman vaikeaksi. Uusi aitaus ei myöskään saa johtaa siihen, että autoja pysäköidään jatkossa Uutelan alueelle metsän reunalle.

Uusi ja vanha koira-aitaus

Uutelan nykyisessä asemakaavassa vanha Skatan tilan vieressä oleva koira-aitaus on merkitty poistettavaksi ja uusi korvaava aitaus on merkitty nyt luonnoksessa esitettyyn paikkaan. Skatan läheisyydessä oleva aitaus aiheuttaa tilan toiminnalle haitallista läpiajoliikennettä pihan läpi ja lisää muutenkin Uutelan ulkoilukäytölle ongelmallista autoliikennettä Uutelantiellä.

Nyt esillä olevan luonnoksen selostustekstissä ei ole mitään mainintaa vanhan purkamisesta. Nämä asiat tulisi kuitenkin toteuttaa toisiinsa liittyen asemakaavan ajatuksen mukaisesti. Kahta koira-aitausta Uutelan ulkoilualueelle ei tarvita.

Helsingissä 9.3.2014

Vuosaari-Seura ry        Vuosaari-toimikunta        Vuosaari-Säätiö rs
Anja Hinkkanen            Liisa Winberg                 Matti Suomela
puheenjohtaja              puheenjohtaja                puheenjohtaja

Edellinen artikkeliMeri-Rastilan aluefoorumi Sjökullassa
Seuraava artikkeliVuosaaren Sarjakuvapiste avautuu