Lausunto Vuosaaren keskustan ja lukion tontin osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

0
758

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Vuosaaren keskustan suunnitteluperiaatteet marraskuussa 2016. Lautakunta teki monia hyviä muutoksia suunnitteluperiaatteisiin ja useita allekirjoittajayhteisöjen aiemmassa lausunnossa esitettyjä toiveita otettiin huomioon hankkeeseen lisäyksinä ja tarkennuksina.

Vuosaaren keskustan alueen asemakaavat laaditaan vaiheittain aloittaen Vuosaaren lukion tontista. Vuosaaren keskustaa ja metroaseman ympäristöä suunnitellaan monipuoliseksi ja kävelypainotteiseksi keskustamaiseksi alueeksi.

Keskusta-alueen kehittämisestä tullaan järjestämään arkkitehtikilpailu. Kilpailun valmistelut alkavat keväällä ja kilpailu on tarkoitus järjestää syksyn 2017 aikana. Kilpailun tuloksia tullaan soveltamaan alueen suunnittelun jatkuessa. Vuosaaren lukion tontin kaavaehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle arviolta syksyllä 2017.

Muiden asemakaavaehdotusten arvioitu esittelyajankohta on keväällä 2018 ja keväällä 2019. Vuotien eteläpuolisen Aromikujan alueen asemakaavan muutoksen kaavaehdotus on kuitenkin tulossa lautakuntakäsittelyyn jo nyt keväällä.

Vuosaaren lukion suunnitelmia opetusvirasto laatii tähdäten rakennuksen valmistumiseen vuoden 2022 aikana. Lukiota suunnitellaan 900 opiskelijalle ja koulun opetustiloista suunnitellaan monikäyttöiset ja muunneltavat. Lasten sekä nuorten taiteen perusopetukselle varataan rakennuksesta tiloja ja uuden lukion tilojen ilta- ja viikonloppukäyttö tarjoaisi mahdollisuuksia myös alueen yhdistysten toiminnalle.

Arkkitehtuurikilpailu

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta pitävät arkkitehtuurikilpailun järjestämistä Vuosaaren keskustan suunnittelusta erinomaisena ajatuksena. Kilpailu tulisi alueen haastavuuden ja merkittävyyden vuoksi järjestää rajoitetun opiskelijoille suunnatun arkkitehtuurikilpailun sijasta kaikille avoimena kilpailuna. Sen tulosten arviointiin olisi hyvä saada mukaan myös vuosaarelaista paikallistuntemusta ja asukasnäkökulmaa.

Keskustassa asioi suuri osa vuosaarelaisia kauppakeskuksen, terveysaseman, uimahallin, kirjaston ym. vuoksi, minkä tähden liikennereiteillä joka suunnasta ja joka suuntaan on suuri merkitys. Vuosaaren keskustan tulee olla jäsennelty ja sen suunnittelua pitää ajatella kahdesta näkökulmasta: kaikkien vuosaarelaisten palvelukeskustana sekä myös keskustassa asuvien lähiympäristönä. Keskustassa asuvien kannalta on tärkeää, että myös heillä on lähivirkistysalue. Puistoja ei alustavassa hahmotelmassa näy alueella lainkaan.

Vuotien eteläpuolisen Aromikujan mittavan kaavahankkeen asemakaavaehdotus on tarkoitus viedä lautakuntakäsittelyyn jo keväällä 2017 eli iso ja tornitaloineen maisemavaikutukseltaan koko Vuosaarelle hyvin merkittävä – ja ehkä jopa dominoiva – osa keskustan alueesta tulee siten jäämään arkkitehtuurikilpailun kokonaisuustarkastelun ulkopuolelle. Tämä on hyvin valitettavaa. Aromikujan kaavan yhteydessä tehtävillä ratkaisuilla on myös iso vaikutus kulkureitteihin Aurinkolahden suunnasta keskustaan.

Vuosaaren lukio

Vuosaarelaisyhteisöjen jo pari vuotta aktiivisesti esittämä Vuosaaren Taiteiden talo -ajatus on nyt löytänyt kodin Vuosaaren lukion uudisrakennukseen yhdistettynä eli erillisen rakennuksen sijasta tulossa olisi toivottavasti useaan eri toimintaan soveltuva hybridilukiorakennus.

Allekirjoittaneet kiittävätkin opetusvirastoa sille esitetyn hankeidean esimerkillisen positiivisesta vastaanottamisesta. Taiteiden monipuolisen perusopetuksen (musiikki, kuvataiteet, elokuvataide, tanssi, sanataide, teatteri ym.) lisäksi myös paikallisten amatööritaidetoimijoiden esiintymis- ja harjoitustilatarpeet tulee huomioida.

Uudisrakentaminen

Lukiorakennuksen lisäksi ei materiaalissa ole ideoitu muuta julkista rakentamista kaavan alueelle. Edelleen on siis syytä painottaa, että Vuosaaren kokoisen ja uuden yleiskaavan hahmotelmien mukaan lähitulevaisuudessa noin 60 000 asukkaan kaupunginosa tarvitsisi keskustaansa muutakin päiväaktiviteettia koulujen ja kauppojen lisäksi. Riittävää ja monipuolista urbaania julkista tilaa tulee olla tulevaisuudessa Vuosaaressa niin sisällä kuin ulkona.

Jos toimistotilojen kysyntä on nyt alueella ilmeisen olematonta, voi tilanne jatkossa muuttua ja siksi kaavan ei tulisi sulkea pois toimitilavarauksia kaavoittamalla koko keskustaa asumiskäyttöön. Kaupungilla löytyi kiitettävää määrätietoisuutta Metropolian kampuksen osoittamiseen Myllypuroon. Myös Vuosaari kaipaisi konkreettisia tekoja ja määrätietoisten ratkaisujen poikkihallinnollista yhteistyötä kaupunginosan aktiiviseen kehittämiseen.

Kävely ja pyöräily alueella

Allekirjoittajayhteisöjen toivoma yhteys Vuosaaren metroasemalta suoraan Columbukseen on nyt hyvin kirjattu uusiin suunnitteluperiaatteisiin. Nykyisen Vuosaaren keskustan yksi isoimpia ongelmia on edelleen myös eteläpohjoissuuntaisten kävely- ja polkupyöräväylien vähäisyys. Columbuksen länsipuolella Valkopaadentiellä pyöräily tapahtuu ikävästi bussien ja taksien seassa tai jalankulkijoille harmillisesti jalkakäytävällä.

Kauppakeskuksen itäpuolella ei Vuotien ja metroradan ylitys ole edes mahdollista Columbuksen läheisyydessä. Nykytilanteen parantamiseen oli jo aiemmin esillä olleissa työpajavisioinneissa muutamia hyviä jatkojalostusta ansaitsevia alustavia ideoita ja asian tulisi olla keskeisesti mukana myös nyt järjestettävän arkkitehtuurikilpailun lähtökohtia ja kriteerejä määriteltäessä.

Torit

Nyt esillä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on mukana myös Vuosaaren keskustan jalankulkuympäristön laadullinen arviointi, joka pyrkii kuvaamaan alueen paikkojen hyviä ja huonoja ominaisuuksia. Vaikka selvityksessä ei hämmästyttävästi ole mukana paikkojen varsinaista esteettistä arviointia, kannattaa sitä hyödyntää jatkosuunnittelussa ja täydentää sitä asukaskokemuksia kartoittavalla tutkimuksella viihtyisiksi ja epäviihtyisiksi koetuista aukeista suunnittelualueella.

Toiminnallinen ja hyvin suunniteltu keskusaukio olisi tarpeen jäsentämään väkirikkaan kaupunginosan keskustaa. Nykyisen Mosaiikkitorin hahmottomaksi ja osin rajaamattomaksi jääneen aukion luova uudelleenajattelu olisikin nyt mahdollista, kun Tehtaanpuiston koulu puretaan ja Mosaiikkitorin lounaispuolelle nousevat uudisrakennukset rajaavat aukiota tulevaisuudessa sen toisella puolella.

Toriaukion idean toteuttamista voisi selvittää myös eritasoaukiona, vaikka Tukholman Sergelin torin tapaan. Onnistunut tori voisi toimia jatkossa nykyistä paremmin myös erilaisten ulkoilmatapahtumien järjestämispaikkana.

Helsingissä 1.3.2017

Vuosaari-Seura
Hanna-Kaisa Siimes
puheenjohtaja

Vuosaari-Säätiö
Heikki Hurtta
puheenjohtaja

Vuosaari-toimikunta
Liisa Winberg
puheenjohtaja

Edellinen artikkeliUutelan aluefoorumi Aurinkolahden peruskoululla
Seuraava artikkeliSea Change!