Lausunto Vuosaaren keskustan länsiosan asemakaavahankkeesta

0
735

Asemakaavapalvelu valmistelee Vuosaaren keskustan länsiosaan uutta asemakaavaa, jonka osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut esillä mielipiteitä varten. Aluekokonaisuuden suunnittelu käynnistyi jo yli neljä vuotta sitten ja Vuosaaren keskustan suunnitteluperiaatteet hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa vuoden 2016 lopulla.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta ovat antaneet aiemmin esillä olleista suunnitelmista lausunnot vuosina 2016 ja 2017. Nyt alueen rajausta on korjattu, joten OAS on päivitetty ja myös kaavan muuta valmisteluaineistoa on tuotu uudelleen vuorovaikutukseen nähtäville ja keskusteluun.

Suunnittelutilanne

Keskustan suunnitteluperiaatteiden hyväksymisen jälkeen Vuosaaren keskustan kokonaistilanne on muuttunut huomattavasti. Vuotien eteläpuolella olevan Aromikujan vierekkäisten korkeiden tornitalojen asemakaava on tullut lainvoimaiseksi ja odottaa enää toteuttamista. Valmistuttuaan Aromikujan korttelien maisemavaikutus kaupunginosan keskustaan ja laajemminkin Vuosaareen ja myös merelle päin tulee olemaan huomattava.

Vuosaaren lukion uuden koulurakennuksen rakentaminen on jo täydessä vauhdissa ja lukio pääsee aloittamaan uusissa tiloissa ensi vuonna. Rakennukseen on luvattu tulevan myös taiteiden perusopetukseen ja teatteritoimintaan soveltuvia tiloja sekä monikäyttötiloja asukkaiden iltakäyttöön. Allekirjoittavat toivovat uuteen lukioon kohdistettujen odotusten toteutuvan myös käytännössä, kun tilojen käyttöönottoa ja hallinnointia järjestetään.

Vuonna 2017 järjestetty arkkitehtiopiskelijoille suunnattu arkkitehtuurikilpailu Vuosaaren keskustan ideoimiseksi tuotti 38 hyvin erilaista ja osin radikaaliakin ehdotusta keskustakokonaisuuden kehittämiseksi nykyistä toimivammaksi ja viihtyisämmäksi. Kilpailuun osallistui opiskelijatyöryhmiä kaikista maan kolmesta arkkitehtuuria opettavasta yliopistosta. Voittajatyöksi valikoitui vuoden 2018 alussa Amélie Halbachin, Riikka Lakselan ja Carlos Orbean ehdotus nimeltään Ranka. Nyt nähtävillä oleva OAS ei valitettavasti ole kuitenkaan avannut tai jatkanut keskustelua kilpailun ajatuksista millään tavalla.

Mosaiikkikortteli

Merkittävin nyt esillä olevan asemakaavahankkeen rakennettavista alueista on Mosaiikkikorttelin alue Urheilutalon ja metroradan välissä Vuosaaren uuden lukiorakennuksen itäpuolella. Mosaiikkikorttelin toteuttamista ideoidaan liike-, toimitila- ja asuinkäyttöön kilpailullisen neuvottelumenettelyn kautta sopivan kaavoituskumppanin valitsemiseksi. Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi kilpailuohjelman keväällä 2020. Kaksivaiheinen kilpailu on tarkoitus ratkaista alkuvuodesta 2021.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta kannattavat Mosaiikkikorttelin toteuttamista esitettynä hybridikorttelina ja painottavat aiemmissakin kannanotoissaan esillä pitämäänsä ajatusta aidosti keskustamaisuutta tavoittelevan kaupunkisuunnittelun edellyttävän toimitila- ja liiketilojen luomisen ensisijaisuutta suhteessa kaupunginosassa ennestään lähes kaikkialla muulla vallitsevaan asuinrakentamiseen. Kävely- ja pyöräilytie Mosaiikkikorttelin läpi eri suuntiin on myös hyvä ajatus.

Uusien rakennusten ulkoasun suhteen olisi tutkittava huolella niiden suhdetta viereisten Columbuksen ja Vuotalon arkkitehtuuriin ja esimerkiksi niissä olevien kaarevien muotojen peilaamista mahdollisuuksien mukaan torin toisella laidalla. Muutenkin kortteli nousee niin keskeiselle paikalle, että laadukkaisiin julkisivuratkaisuihin on kiinnitettävä asemakaavatasolla aivan erityistä huomiota.

Mosaiikkitori

Vuosaaren Urheilutalon laajennus yhdessä Mosaiikkikorttelin kanssa rajaisi nykyisin länsisuuntaan melko hahmottoman Mosaiikkitorin huomattavasti paremmin suojaisammaksi rakennusten ympäröimäksi torimiljööksi. Tosin torin laajentuessa myös Valkopaadentien lounaispuolelle syntyy tilanne, että bussiliikenne ja tuleva pikaraitiotieliikenne kulkee torin läpi. Arkkitehtuurikilpailun voittaneessa Ranka-ehdotuksessa esitettiin kyseiseen torin reunaan paviljonkimaista kahvila- ja työtilarakennusta. Idea on kannatettava.

Mosaiikkipuisto

Arkkitehtuuriopiskelijakilpailussa oli useita hyviä ideoita myös Mosaiikkipuiston toteuttamiseksi. Uimahallin viereen on ajateltu ulkoaltaita ja itse puistoon pieni lammikko. Vesielementti sopisi hyvin Vuosaaren keskustaan ja ajatusta olisi luontevaa kehittää yhteistyössä Urheilutalon kanssa myös laajennusosan yhteydessä tehtävissä ratkaisuissa. Vesiaihetta on tutkittu hauskasti ja erilaisilla ratkaisuilla esimerkiksi ehdotuksissa Vuosaaren Triangeli ja Sopraano.

Toinen kiinnostava tutkimisen arvoinen arkkitehtuurikilpailun yhteydessä noussut ajatus voisi olla on eräänlainen ulkoilmakasvimuseo, jossa olisi istutettuina kasveja jollakin paikkaan sopivalla ja esimerkiksi vuosaarelaiseen luontoon tai alueen puistohistoriaan liittyvällä periaatteella.

Mosaiikkipuisto on keskeinen eikä kovin suuri puistoalue, jonka läpi kuitenkin kulkee runsas jalankulku- ja polkupyöräliikenne. On tärkeää toteuttaa uudet polut niin, että kaikki lapsista ikäihmisiin ja liikuntarajoitteisiin pääsevät kulkemaan turvallisesti puistossa. Mahdollisia liikuntapaikkoja suunniteltaessa tulee huomioida kaupunginosan kaikki eri-ikäiset väestönosat.

Liikkuminen

Vuosaaren metroasemalta Malmin kautta Myyrmäkeen ulottuva uusi pikaraitiotie Raide-Jokeri 2 on nykytiedon mukaan liikenteessä mahdollisesti 2030-luvulla. Pikaraitiotie korvaa nykyisen runkobussilinjan 560. Valkopaadentiellä nykyään olevien jäljelle jäävien bussilinjojen päätepysäkeille on alustavasti hahmoteltu uutta sijaintia uuden Mosaiikkikorttelin viereen Tyynylaavantielle. Uusi bussiterminaali vaikuttaa merkittävästi korttelin jatkosuunnittelun reunaehtoihin ja Vuosaaressa tehtäviin liikenneratkaisuihin ja asia olisi voinut olla selkeämmin esillä myös OAS-aineistossa. Mosaiikkikorttelin rajautumisessa Tyynylaavantien suuntaan on hyvä ennakoida tulevaa suunnittelutilannetta jättämällä riittävästi tilaa tulevalle bussiterminaalille.

Suunnittelualueeseen kuuluvan Valkopaadentien eteläosan suhteen Columbuksen länsipuolella on tulevassa suunnittelussa tarpeen ottaa huomioon nykyinen hyvin ongelmallinen jalankulkuyhteys metroasemalta Valkopaadentien yli Columbukseen samassa tasossa muun liikenteen kanssa.

Pyöräily Valkopaadentien kohdalla tapahtuu puolestaan nykyään ikävästi bussien seassa ajoradalla tai jalankulkijoille harmillisesti jalkakäytävällä. Uuden asemakaavan tulisi selkeyttää tilannetta pyöräilyn kannalta Valkopaadentiellä ja jalankulkijoiden osalta on syytä selvittää vielä uudelleen nousuyhteyden toteuttaminen metroasemalta myös suoraan sisälle kauppakeskukseen.

Vuosaaren keskustan kokonaiskuva

Nykyään jo lähes 40 000 asukkaan Vuosaaren kaupunginosan keskustan uudistaminen on edennyt hyvin pitkälle hyväksyttyjen suunnitteluperiaatteiden ja asemakaavojen viitoittamalta pohjalta, vaikka muutoksia maisemassa ei työn alla olevaa lukiorakennusta lukuun ottamatta ole vielä juuri nähtävissä. Erityisesti Vuotien eteläpuolinen alue on suurelta osin jo lyöty lukkoon Aromikujan kortteleiden asemakaavan myötä.

Allekirjoittajayhteisöt edellyttävät siksi arkkitehtuurikilpailun ideoiden parempaa hyödyntämistä alueen jatkosuunnittelussa Vuotien pohjoispuolella, jossa suunnittelun haasteellisuus nykyisen kaupunkirakenteen lomassa sekä metroradan ja nelikaistaisen autoväylän vieressä vaatii rohkeita ja kunnianhimoisia ratkaisuja. Tehdyt valinnat kun muokkaavat keskustan ja koko kaupunginosan tulevaisuutta hyvin pitkälle eteenpäin.

Runsaan neljän vuoden aikana on suunnittelualueesta laadittu kiitettävän laaja kokoelma erilaisia kiinnostavia taustaselvityksiä. Silti ei voi välttyä vaikutelmalta, että kokonaiskuva Vuosaaren liikenteen ja palvelujen solmukohdan tulevaisuudesta on osin edelleen jäsentymättä.

Toivottavasti keväällä 2020 tehtävä Vuosaaren keskustan yleissuunnitelma tuo selkeyttä tilanteeseen ja kokoaa myös arkkitehtuurikilpailun ideoiden parhaimmistoa yhtenäiseksi visioksi, jotta asemakaavoja ei ainakaan tulevan Vuosaaren keskustan itäosan kaavoituksen osalta laadittaisi pala palalta pieninä osina pelkästään rakennuttajatahojen toiveiden pohjalta. Yleissuunnitelman työn alla oleva luonnos olisi oikeastaan sopinut hyvin mukaan myös nyt vuorovaikutuksessa olevaan materiaaliin.

Helsingissä 25.4.2020

Vuosaari-Seura
Nina Ruuttu
puheenjohtaja

Vuosaari-Säätiö
Heikki Hurtta
puheenjohtaja

Vuosaari-toimikunta
Liisa Winberg
puheenjohtaja

Edellinen artikkeliPERUTTU Avoimet ovet torpalla 22.3.
Seuraava artikkeliMielipide Heteniityn koulun asemakaavan muutoksesta