Mielipide Furuborginkatu 6 ja 8 asemakaavan muutoksesta

0
769

Meri-Rastilan etelärantaan Furuborginkadulle suunnitellaan hotellin laajennusosaa ja lähelle Valkkusuonkujan viereen 3-5-kerroksisia kerrostaloja. Asemakaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä mahdollisia mielipiteitä varten.

Allekirjoittajat Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta pitävät hyvänä asiana Vuosaaren monipuolisen kehittämisen kannalta, että matkailu- ja kokouspalveluja tarjoava Hotelli Rantapuisto on menestynyt toiminnassaan ja sitoutunut myös arvokkaiden ja asemakaavassa suojeltujen rakennustensa korjaamiseen ja ylläpitoon. Nyt suunnittelussa olevat laajennushankkeetkin ovat periaatteessa kannatettavia ja tukevat osaltaan Vuosaaren matkailijoille ja kokousvieraille tarjoamia palveluja sekä mahdollistavat myös kokonaan uusia toimintoja perinteikkään Unitas-opiston ympäristössä.

Hotellin uuden kongressikeskuksen mahdollistava laajennushanke sijoittuu pääosin nykyisen liikuntahallin paikalle. Alueen voimassa oleva Ramsinranta III -asemakaava vuodelta 2011 mahdollistaa jo nykyisellään kaksikerroksisen laajennusosan rakentamisen vanhemman osan itäpuolelle. Tältä osin ei uudessa suunnitelmassa ehdoteta muutoksia. Samoin nykyisen asemakaavan mukaisen yleisen ulkoilupolun mahdollistaminen ja toteuttaminen rannassa on tärkeää myös jatkossa.

Hotellin laajennusosa Villa Furuborgin suuntaan näyttää esillä olevassa kaavamateriaalissa mukana olevan viitesuunnitelman havainnekuvassa maisemallisesti silti kuitenkin aika hallitsevalta. Myös kadun toiselle puolelle rakennettava hotellin osa näyttää melko massiiviselta vanhaan osaan nähden. Kokonaisuus voisi siten olla tasapainoisempi, vanhan hotellin korkean laadun mukaisesti.

Martta ja Ragnar Ypyän suunnittelema Unitas-opisto on esimerkillinen onnistuneesta merenrantaan sijoitetusta rakentamisesta, joka ottaa hyvin huomioon maaston muodot, sijainnin meren äärellä sekä myös näkyvyyden mereltä. Nykyinen Hotelli Rantapuisto ei erotu häiritsevästi mereltä päin katsottaessa toisin kuin monet uudemmat rakennukset rannan läheisyydessä Vuosaaressa. Hotellin laajennushankeen jatkokehittämisessä tuleekin huomioida paremmin laajemmat maisemavaikutukset ja esittää ne myös viitesuunnitelmissa laajemmin kuin nyt on tehty.

Kaavahankkeen toinen osa eli uuden kerrostalokorttelin suunnittelu nykyisen pysäköintialueen paikalle Valkkusuonkujan eteläpuolelle kertoo, samoin kuin useat muut kaavamuutoshakemukset muualla Ramsinrannassa, enemmän kiinteistökehittämisen taloudellisten tuottojen maksimoinnista kuin pitkäjänteisen kaupunkisuunnittelun harkituista valinnoista. Nykyisessä alle kymmenen vuoden takaisessa toteutumattomassa asemakaavassa kortteli on pientaloaluetta.

Välittömästi Valkkusuonkujan pohjoispuolella kulkee uuden yleiskaavan viheryhteys Ramsinniemestä ja Meri-Rastilan ulkoilualueelta Rastilan nevan ja Ole Kandelinin puiston kautta Ison Kallahden puistoon ja edelleen Kallahdenniemeen. Yhteys on hyvin merkittävä, sillä se on ainoa itä-länsi-suuntainen yleiskaavassa osoitettu viheryhteys eteläisessä Vuosaaressa. Yhteys on jo nykyisellään paikoittain hyvin ohut. Kapeus käy ilmi ajantasaisessa asemakaavassa ja ilmakuvassa, mutta kokonaiskuva hahmottuu kunnolla vasta maastokatselmuksessa.

Nyt kun Ramsinrannassa ollaan monessa samaan aikaan käynnissä olevassa asemakaavahankkeessa kasvattamassa huomattavasti vain muutamia vuosia vanhojen lainvoimaisten asemakaavojen kerrosneliomääriä, olisi syytä vastapainoksi samalla luopua Valkkusuonkujan pohjoispuolelle nykyisessä asemakaavassa epäviisaasti osoitetun asuinpientalotontin rakentamisesta ja osoittaa tontti jatkotyössä asemakaavassa virkistysalueeksi.

Valitettavasti alueelle osoitetun rivi- ja paritaloyhtiön asuntojen ennakkovaraus on jo käynnistynyt. Koska nykyisessä yleiskaavassa osoitettua viheryhteyttä länteen ja itään ollaan tosiasiallisesti katkaisemassa, tulee uuden asemakaavan laatimisen yhteydessä aivan erityisesti huolehtia korvaavan viheryhteyden osoittamisesta ja toteuttamisesta nyt suunnittelussa olevan alueen läpi.

Helsingissä 15.6.2020

Vuosaari-Seura
Nina Ruuttu
puheenjohtaja

Vuosaari-Säätiö
Heikki Hurtta
puheenjohtaja

Vuosaari-toimikunta
Liisa Winberg
puheenjohtaja

Edellinen artikkeliMielipide Pärnunkatu 6 asemakaavan muutoksesta
Seuraava artikkeliMuistutus Kurkimoision asemakaavaehdotuksesta