Mielipide Heteniityn koulun asemakaavan muutoksesta

0
698

Keski-Vuosaaressa sijaitsevan Heteniityn koulun ympäristöön tehdään uutta asemakaavaa, jonka osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut esillä mielipiteitä varten. Kaavan laatimisen pääasiallinen motiivi on koulutilojen laajennustarpeet, mutta samalla tarkastellaan myös muuten koulun lähialueen kehittämistä.

Nykyinen Vuoniityn peruskoulun Heteniityn toimipiste on Vuosaaren vanhin suomenkielinen koulurakennus, joka valmistui Rannikkopiirin kansakouluksi vuonna 1950. Koulun nimi vaihtui Vuosaaren kansakouluksi vuonna 1961 ja edelleen Heteniityn kansakouluksi vuonna 1974. Koulun tontilla sijaitsee lisäksi kaksi alun perin opettajien asuinkäyttöön osoitettua rakennusta vuosilta 1951 ja 1963.

Kaikki rakennukset ovat siten ajalta, jolloin Vuosaari kuului vielä Helsingin maalaiskuntaan ja kokonaisuus ilmentää hauskasti aikaa ennen 1960-luvun puolivälin intensiivistä Keski-Vuosaaren rakennusvaihetta, jonka yhtenä esimerkkinä on naapurissa ja myös nyt kaava-alueeseen kuuluva Asunto-Oy Säästöfasaanin rivitalo vuodelta 1965.

Heteniityn koulun laajentaminen

Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen on suunnitteilla uudisrakennus, johon tulisi koulutilojen lisäksi päiväkoti sekä kokoontumis- ja liikuntatiloja yleiseen käyttöön. Koulun tontilla sijaitsevien entisten opettajien asuntojen purkamista tutkitaan osana uudistushanketta. Kaavamateriaaliin kuuluvien alustavien maankäyttökaavioiden mukaan koulun pohjois- ja länsipuolella olevat puustoiset alueet pyritään säilyttämään.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta kannattavat Heteniityn koulun nykyään riittämättömien tilojen laajentamista ja pitävät hyvänä yleisemmän asukaskäyttötarpeen huomioimista uudistuksen yhteydessä. Allekirjoittajat kuitenkin myös muistuttavat, että Heteniityn koulun rakennus on merkittävä vuosaarelainen maisemallinen maamerkki Kallvikintien reunalla. Koulun ympäristö on säilynyt poikkeuksellisen hyvin alkuperäisessä maalaiskunnan ajoilta periytyvässä muodossaan.

Koulun uusi laajennusosa tulisikin laatia siten, että näkymä Kallvikintien suunnalta muuttuisi mahdollisimman vähän. Tämä on toteutettavissa sijoittamalla uudisosa tai useammat uudisosat siten, että ne asettuvat sisäpihan suuntaan vanhan koulurakennuksen ja Heteniityntien eteläpuolella olevan pienen metsikön taakse. Olisi myös toivottavaa säilyttää 50-luvun koulun hahmo erillisenä rakennuksena sekä sisäänkäyntijulkisivu uusien rakenteiden lomassa.

Verrattain iso nykyinen piha tekee mahdolliseksi paikkaan sopivan ja paikan kulttuuriympäristöä kunnioittavan suunnittelun. Koulun kanssa samaan aikaan rakennetun vanhemman eteläisen pientalon säilyttämistä tulisi vielä tutkia osana uudistusta, jos rakennuksen purkamiseen ei ole välttämättömiä teknisiä syitä. Keski-Vuosaaressa kun on hyvin vähän enää jäljelle 60-lukua vanhempaa rakennuskantaa.

Säästöfasaani ja urheilukenttien ympäristö

Säästöfasaanin tontin länsiosaan tutkittavan täydennysrakentamisen suhteen alueen pienuus asettaa melkoisia rajoituksia ja herättää kysymyksiä mahdollisten korvaavien autopaikkojen sijoittamisen suhteen. Heteniityntien kapeus ei nykyisellään mahdollista jatkuvaa tienvarsipysäköintiä. Pysäköinnin ajoittaiset ongelmat Heteniityn urheilukentillä järjestettävien jalkapallo-otteluiden ja muiden tapahtumien aikana vaativat edelleen ratkaisua, joka on luontevaa tehdä nyt tehtävän uuden asemakaavan laatimisen yhteydessä.

Urheilukenttien käytön kehittäminen koulun uusien liikuntatilojen suunnittelun yhteydessä on kiitettävästi huomioitu esillä olevassa kaavamateriaalissa. Yhteensovittamista voisi tutkia esimerkiksi siten, että koulun pukuhuone-, wc- ja suihkutilat toimisivat myös kentän käyttäjiä palvellen. Erityisesti tapahtumien ja monien junioriturnausten aikana nykyiset puku- ja wc-tilat ovat täysin riittämättömät. Asukkaiden puolelta on esitetty aika ajoin toiveita myös osittain kaavan alueella kulkevan pururadan kunnostamisesta.

Viheralueverkoston osalta kaava-alueen läpi kulkee Viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelman (Vistra II) tavoitteellinen viherlinjayhteys, mutta linjaus kulkee melko erikoisesti Koukkusaarentietä pitkin itään, kun tosiasiallinen nykyinen viheryhteys nousee urheilukenttien suuntaan Koukkusaarentie 13 ja 15 välistä kävelytietä pitkin ja jatkuu sieltä Koukkusaarentien koulurakennuksen pohjoispuolelle sekä edelleen Lokkisaarenpuistoon ja siitä itään jatkuvaan poikittaiseen yhteyteen. Tämä linjaus vaatisi tarkistamista.

Sasekan entisessä hiekkamontussa sijaitsevan Vuosaaren vanhimman urheilukentän länsipuolella sijaitseva pieni kallioinen ja metsäinen luontoalue tulee allekirjoittajien mielestä jatkossakin säilyttää mainitun tärkeän poikittaisen ekologisen yhteyden osana mahdollisimman luonnontilaisena, vaikka alueen kävelyteiden linjauksia voidaankin selkeyttää nykyisestä. Reitistön hienosäätöön voidaan palata myöhemmin tarkemmin asemakaavatyön edetessä.

Helsingissä 14.5.2020

Vuosaari-Seura
Nina Ruuttu
puheenjohtaja

Vuosaari-Säätiö
Heikki Hurtta
puheenjohtaja

Vuosaari-toimikunta
Liisa Winberg
puheenjohtaja

Edellinen artikkeliLausunto Vuosaaren keskustan länsiosan asemakaavahankkeesta
Seuraava artikkeliLausunto Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteiden luonnoksesta