Mielipide Puotilanrannan asemakaavahankkeesta

0
627

Nykyisen Puotilan venesataman alueelle Vartiokylänlahdella suunnitellaan uutta asuinaluetta noin 3200 asukkaalle ja asemakaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä mielipiteitä varten. Asemakaava koskee pääosin Meripellontien eteläpuoleista Puotilan venesataman maa- ja vesialuetta, joka sijaitsee Puotilan kerrostaloalueen eteläpuolella ja vastapäätä Vuosaaren Meri-Rastilan metsäaluetta.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta ehdottavat, että hahmotellusta rantaviivan siirtämisestä sekä erillisen tekosaaren rakentamisesta Vartiokylänlahdelle luovutaan alueen luontoympäristölle ja maisemallisille arvoille haitallisena. Allekirjoittajat pitävät tärkeänä, että heti kaavan valmistelun alkuvaiheissa ennen jatkosuunnittelua selvitetään laajasti Vartiokylänlahden nykyistä ekologista tilaa ja mahdollisen rantarakentamisen aiheuttamien muutosten seurauksia luontoalueille.

Vartiokylänlahti on melko suljettu ja matala murtovetinen sisälahti, joka on syntynyt peruskallion ikivanhaan murtumalinjaan. Vartiokylänlahden vesialueesta on julkaistu vuonna 2004 selvitys (Kajaste Ilppo: Vartiokylänlahden tila – Vartiokylänlahden veden laatu vuosina 2000–2001, Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 4/2004), jossa todettiin lahden rehevöityminen, mutta havaittiin sen toipuneen hiljalleen aiempina vuosikymmeninä tapahtuneesta runsaasta kuormituksesta, joka johtui purojen tuomista asuma- ja teollisuusjätevesistä sekä Herttoniemen jätevedenpuhdistamon purkuvesistä. Vartiokylänlahdella tehtiin vuosina 1974–78 myös laajahkoja koeruoppauksia Puotilan uimarannan ja Leppäniemen välillä noin viiden hehtaarin alueella. Läjitykset tehtiin ruoppausalueen lähelle rannalle rakennettuihin altaisiin. Nyt viidenkymmenen vuoden kuluttua läjitysalueesta on muodostunut hieno kosteikkoalue.

Vartiokylänlahti lähiympäristöineen on hyvin tärkeä lintu- ja lepakkoalue. Vuosaaren puolella lahden itärannalla sijaitsee 51 hehtaarin laajuinen luontoalueena arvokas Meri-Rastilan ulkoilualue, josta 25 hehtaaria on mukana nykyisessä luonnonsuojelualueohjelmassa. Rannassa vastapäätä uutta Puotilanrannan suunnittelualuetta on myös luontotyyppinä erittäin uhanalainen tuore runsasravinteinen lehtoalue (Kohdealue: Meri-Rastilan lehto 1 (273/2017)).

Mainitulla Vartiokylänlahden tilaa koskeneella selvityksellä on ikää jo noin kaksi vuosikymmentä, joten uuden ja toimeksiannoltaan huomattavasti laajemman tutkimuksen tekeminen koko Vartiokylänlahden ja sen lähiympäristön ekosysteemistä on tässä yhteydessä nyt välttämätöntä. Lisäselvityksien tarpeellisuus todettiin myös Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteiden laatimisen yhteydessä Sitowise Oy:llä teetetyssä suppeassa Vartiokylänlahden kaupunkiekologisessa suunnitelmassa, jossa selvitystarve valitettavasti rajattiin vain mahdollisen rantaviivan muuttamisen sekä kelluvan rakentamisen vaikutuksiin virtausolosuhteisiin lahdella ja vedenalaisen ympäristön kehittymismahdollisuuksiin.

Helsingissä 15.6.2022

Vuosaari-Seura
Nina Ruuttu
puheenjohtaja

Vuosaari-Säätiö
Heikki Hurtta
puheenjohtaja

Vuosaari-toimikunta
Liisa Winberg
puheenjohtaja

Edellinen artikkeliLausunto Kulttuurikorttelin asemakaavahankkeesta
Seuraava artikkeliLausunto Vuosaaren pienvenesataman asemakaavahankkeesta