Mielipide Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta 17.6.2011

0
558

Uudenmaan liitto
Esterinportti 2 B
00240 Helsinki

MIELIPIDE UUDENMAAN 2. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSESTA 17.6.2011

Yleistä

Esitämme, että viheralueiden turvaamiseen myös Helsingissä tulisi luonnoksessa kiinnittää huomiota rakentamispaineista huolimatta. Helsingin Vuosaaren kaupunginosa on jo pitkään ollut voimakkaan rakentamisen kohteena. Tiheästi asutun kaupunkitaajaman lähivirkistys- ja viheraluetarpeet ovat erilaiset verrattaessa niitä maalaismaisiin tai taajaan asuttuihin kuntiin. Seuraavassa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksen keskeisimpiä ongelmakohtia Helsingin Vuosaaren osalta.

Vuosaaren Mustavuori

Niinisaarentien pohjoispuolinen alue Vuosaaren Mustavuoressa on uudessa maakuntakaavassa muutettu voimassa olevan maakuntakaavan valkoisesta selvitysalueesta taajamaksi. Vuosaari-Seura esittää alueen säilymistä nykyisessä ulkoilualuekäytössä Mustavuori-Östersundomin laajan seudullisesti merkittävän viheralueen oleellisena eteläisimpänä osana ja esittää alueen merkitsemistä myös maakuntakaavassa nykyiseen virkistyskäyttöön.

Meri-Rastilan ulkoilualue ja Itä-Helsingin kulttuuripuisto

Meri-Rastilan ulkoilualue on osa laajempaa seudullisesti merkittävää Itä-Helsingin kulttuuripuistoa, joka ulottuu merellisenä alueena Vuosaaresta Vartiokylänlahden ympäri Broändaan, Mustavuoreen, Vartiosaareen ja Laajasaloon. Puisto koostuu luonnonmetsistä sekä kartano- ja huvila-alueista. Itä-Helsingin rakentamattomat merenrannat koetaan metropolialueen asukkaiden kesken yhteisinä ja arvokkaina virkistysalueina

Voimassa olevassa vuonna 2006 vahvistetussa maakuntakaavassa lähes koko nykyinen Meri-Rastilan ulkoilualue on merkitty virkistysalueeksi. Alue sisältää myös metroradan pohjoispuolella olevan Rastilan leirintäalueen sekä Ramsinniemen lukuun ottamatta Ramsinniemen lehdon luonnonsuojelualuetta. Nykyisen ulkoilualueen itäisin kapea kaistale on merkitty valkoiseksi selvitysalueeksi. Alue on Uudenmaan maakuntakaavassa Virkistysaluekohde 289 Rastila-Ramsinniemi 87,1 ha.

Nyt esillä olevassa luonnoksessa uudeksi maakuntakaavaksi virkistysaluemerkintä on muutettu viheryhteystarvemerkinnäksi Vuosaaren sillan eteläpuolella osin ja sillan pohjoispuolella kokonaan. Samalla iso osa virkistysaluetta on muutettu taajama-alueeksi.

Sillan eteläpuolinen alue on ulkoilualueen sekä luonnoltaan sekä maisemaltaan arvokkaimpia paikkoja. Lisäksi metsä on Meri-Rastilan ainoa luonnontilainen lähivirkistysalue, johon on myös muualta Helsingistä tulevien on metrolla helppo päästä. Kaukana sijaitsevat muut Vuosaaren virkistysalueet ovat soveltumattomia vaikeasti liikkuville. Myös leirintäalue tulisi pitää virkistysaluemerkinnän piirissä: sen alueen keskeisen osan muodostavat Rastbölen kartanon vanha maisema- ja metsäpuisto sekä entiset viljelyalueet.

Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin, Helsingin luonnonsuojeluliiton ja Suomen ladun lausunnossa Meri-Rastilan länsirannan metsästä todetaan, että siinä on useita osia, jotka täyttävät Etelä-Suomen metsäluonnon monimuotoisuusohjelmaan (METSO) kriteerit. Alue voisi jatkossakin toimia kaupunkilaisille hyvänä ja ainutlaatuisena esimerkkinä suomalaisesta luonnontilaisesta merenrantametsästä. Lisäksi rantavyöhyke on tärkeä lepakkoalue.

Vuosaari-Seura kannattaa voimassa olevan maakuntakaavan virkistysaluerajausta Meri-Rastilan ulkoilualueen osalta ja esittää sitä muuttavien kumoavien merkintöjen poistamista maakuntakaavaluonnoksesta. Myös muiden Itä-Helsingin kulttuuripuiston alueiden osalta tulisi maakuntakaavassa painottaa niiden virkistyskäyttöä. Vuosaari-Seura esittää Vartiosaaren merkitsemistä valkoisen selvitysalueen sijaan virkistysalueeksi ja Laajasalon itäosien merkitsemistä taajamakäytön sijaan myös virkistysalueiksi. Vain näin saadaan seudullisesti merkittävän Itä-Helsingin kulttuuripuiston asema säilytettyä.

Helsingissä 16.6.2011

Vuosaari-Seura ry
Anja Hinkkanen
Puheenjohtaja

Viitteet

Helsyn, UYSP:n ja Helsingin Ladun mielipide Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavaluonnoksesta 9.12. (pdf)

 

Edellinen artikkeliVuosaari-Seura 45 vuotta -juhlaliite
Seuraava artikkeliLähiörahastosta tukea Sjökullan torpalle