Mielipide uudesta veneiden talvitelakointialueesta Uutelaan

0
588

Helsingin Kaupunkiympäristön toimialan Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu sekä WSP Finland Oy ovat tehneet suunnitelmaluonnoksen uudesta veneiden talvisäilytyspaikasta Uutelan ulkoilualueelle Vuosaaressa. Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta pitävät suunniteltua paikkaa monin tavoin epäsopivana esitettyyn tarkoitukseen.

Veneiden talvitelakointiin nyt ehdotettu alue on asemakaavassa osoitettu venesataman ja kaupungin tarpeisiin merkinnällä LV/k. Alue on kuitenkin retkeily- ja virkistysalueiden (VR/k) keskellä ja rajautuu myös aivan vieressä olevaan kulttuuriympäristönä arvokkaaseen hyvin säilyneeseen Vuosaarenlahden huvila-alueeseen (Y-1/sk). Uutelan melko tuoreessa hoito- ja käyttösuunnitelman kartassa kyseiseen alueeseen viitataan mahdollisena venesäilytyspaikkana.

Uutelan asemakaava tuli lainvoimaiseksi vuonna 2009, mutta sen laatiminen käynnistettiin jo viime vuosisadan puolella. Monet asemakaavassa tehdyt nyt ongelmallisiksi todettavissa olevat ratkaisut juontavat siten taustaltaan yli kaksikymmentä vuotta sitten tehtyisin linjauksiin, jotka yleinen ympäristötietoisuus sekä uudet paikkatiedot ovat suurelta osin tehneet vanhentuneiksi ja huonosti harkituiksi. Jo säilytysalueelle ehdotettu nimi eli Skatanniementien talvitelakointialue kertoo lähtökohdan ongelmallisuudesta; mitään Skatanniementietä ei Uutelassa ole oikeasti maastossa olemassa, muualla siis kuin mainitulla asemakaavakartalla. Asemakaavan vanhentuneet lähtökohdat ovat joiltain osin jatkaneet elämäänsä myös uudemmassa Uutelan hoito- ja käyttösuunnitelmassa.

Uutelan luontoarvoja 2010-luvulla kartoittaneet lukuisat luontoselvitykset ovat suuressa määrin lisänneet tietoutta nykyisen ulkoilualueen merkityksestä Helsingin virkistysalueiden kokonaisuudessa. Vaikka metsäalueiden monimuotoisuutta Uutelassakin kartoittaneet METSO-selvitykset eivät jostain syystä ulottuneetkaan nyt kyseessä olevalle alueelle, on maastossa selvästi havaittavissa kyseessä olevan vanhahkon monimuotoisen ja saumattomasti muuhun ympäröivään luontoalueeseen liittyvän metsän. Alueella esiintyvä erittäin uhanalainen sekä suojeltu lahokaviosammal kertoo myös omalta osaltaan kasvupaikkansa muutenkin poikkeuksellisen monimuotoisesta metsäluonnosta.

Helsingin kaupunki on pyrkinyt maankäytöllisistä ja maisemallisista syistä eroon merenrannoille sijoitetuista veneiden talvisäilytyspaikoista. Veneiden talvitelakointipaikan ehdottaminen arvokkaalle metsäiselle luontoalueelle aivan meren läheisyydessä ei kuitenkaan voi olla Helsingin kaupungin toimintatapa enää 2020-luvulla. Etenkään kun kyseessä on yksi pääkaupungin suosituimmista merellisistä ulkoilualueista, joka on myös luontoarvoiltaan erityisen merkittävä.

Helsingissä 26.1.2020

Vuosaari-Seura
Nina Ruuttu
puheenjohtaja

Vuosaari-Säätiö
Heikki Hurtta
puheenjohtaja

Vuosaari-toimikunta
Liisa Winberg
puheenjohtaja

Edellinen artikkeliMielipide Ilveskorvenpuiston puistosuunnitelman luonnoksesta
Seuraava artikkeliLausunto Vuosaaren pohjoisen lähikeskustan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta