Mielipide Vuosaaren Pohjoisen ostoskeskuksen asemakaavan muutosehdotuksesta

0
582

HEL 2011-001862 T 10 03 03, Ksv 0592_1

Allekirjoittaneet yhteisöt esittävät mielipiteenään otsikon kaavaehdotuksesta seuraavaa:

Tavoite kehittää aluetta Vanhan Vuosaaren pohjoisosan kaupallisten sekä julkisten että muiden palvelujen monipuoliseksi keskukseksi on kannatettava ja asukkaiden toiveiden mukainen.

Täydennysrakentaminen

Tontin 54052 käyttötarkoitusta on muutettu siten, että siihen voidaan rakentaa liikehuoneistoja ja julkisen palvelun tiloja sekä toiseen kerrokseen hoivapalvelutiloja. Hyväksymme tämän muutoksen.

Alueelle suunniteltu senioritalo on tarpeellinen, mutta VI-kerroksinen talo poikkeaa korkeudeltaan ympäristön rakennuskannasta ja tekee ostoskeskuksen lähiympäristöstä ahtaan. Hyväksymme kuitenkin suunnitelman mukaisen rakennuksen, mutta ehdotamme tutkittavaksi, voitaisiinko se sijoittaa jonkinverran lähemmäksi kaava-alueen pohjoisrajaa.

Päiväkodin tontti

Olemme jo aikaisemmissa lausunnoissamme pitäneet päiväkodin sijoittamista kaavaan merkittyyn paikkaan epäonnistuneena ratkaisuna. Nyt tilannetta on yritetty parantaa liittämällä päiväkodin tonttiin puistosta erotettu YL-tontti 54058/4. Se samoin kuin muukin päiväkodin alue ovat suurimman osan päivästä korkealla mäellä sijaitsevan Kivisaarentien suuren 9 –10 kerroksisen talon varjostamina, joten lisäalue ei poista päiväkodin sijoituksesta aiheutuvia ongelmia, mutta parantaa kyllä lasten ulkoilumahdollisuuksia.

Päiväkodin huoltoliikenne on suunniteltu tapahtuvaksi kevyen liikenteen väylää Puhospolkua pitkin. Sitä käyttää myös nykyisen ostoskeskuksen tavaran kuljetus ja jätteidenkäsittelyalueelle suuntautuva huoltoliikenne. Ehdotettu reitti aiheuttaa päiväkodille melu- ja pakokaasuongelmia, joten se ei ole edelleenkään onnistunut.

Muut asukkaita palvelevat julkiset tilat

Kaavaan merkitystä asukaspuistosta ja siihen sisältyvästä asukastalosta ei suunnitelmassa ole esitetty, mitä toimintoja sinne tulisi. Pohjois-Vuosaaresta puuttuu mm. nuorisotalo, jonka sijoittamista asukastaloon tulisi harkita. Ehdotamme, että asukastalon kokoa harkittaessa otettaisiin huomioon, että muiden asukastaloon sijoitettavien toimintojen lisäksi siellä olisi tilaa myös nuorisotalotoimintaan. Toinen mahdollisuus olisi sijoittaa lähiöaseman tilojen lisäksi nuorisotalon vaatimat tilat ostoskeskuksen laajennusosaan.

Asukaspuistoon ei tulisi sijoittaa läheisiä taloja häiritsevää ja meluisaa toimintaa.

Liikenneyhteydet

Kannatamme, että bussilinjan päätepysäkki siirretään ehdotetulle paikalle. Sitä ovat myös alueen asukkaat toivoneet jo pitkään, koska se helpottaa heidän edestakaisia yhteyksiään Vuosaaren keskustaan ja metroasemalle. Bussipysäkin ja viereisen talon välialueelle on syytä istuttaa näkösuojaksi riittävän tiheä puusto.

Pysäköintijärjestelyt

Pidämme 25-30 pysäköintipaikan vähennystä 20.1.2010 päivättyyn muutosehdotukseen verrattuna liian radikaalina ostoskeskuksen laajennus-osaan sijoittuvia toimintoja sekä seniorien asuintalon tarpeita silmällä pitäen. Ehdotammekin tutkittavaksi, voitaisiinko lisäpysäköintipaikkoja rakentaa ostoskeskuksen uudisosan alle. Koska kauppakeskuksessa käy myös lapsiperheitä, pitäisi ainakin osan pysäköintipaikoista olla riittävän leveitä perheiden vaivatonta käyttöä varten.

Kierrätyspiste

Kierrätyspiste on sijoitettu erittäin keskeiselle ja näkyvälle paikalle. Koska kokemus on osoittanut, että kierrätyspisteen ympäristö ei pysy siistinä, olisi parasta sijoittaa se pysäköintialueen koilliskulmaan, kuten se oli edellisessä muutosehdotuksessa.

Pylvässali

Pylvässali on suunnitelmassa sijoitettu Kangaslammen puistoon aivan liian näkyvälle ja keskeiselle paikalle. Pylvässalin tarve ja paikka ja paikka vaativat lisäselvityksiä.

Vuosaaressa 19.3.2012

Vuosaari-Seura          Vuosaaren asukastoimikunta     Vuosaari-Säätiö
Anja Hinkkanen         Seppo Tirkkonen                      Matti Suomela
puheenjohtaja           puheenjohtaja                         puheenjohtaja

Edellinen artikkeliVuosaari-Seura tiedottaa 3/2012
Seuraava artikkeliToimintakertomus 2011