Mielipide Vuosaarentie 3:n asemakaavamuutoksen luonnoksesta

0
659

Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kirjaamo
PL 2100
00990 Helsingin kaupunki

MIELIPIDE VUOSAARENTIE 3:N ASEMAKAAVAN MUUTOKSEEN LIITTYVÄSTÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA

HEL 2011-006774 T 10 03 03
Ksv 0579_4

Tiivistelmä

Vuoden 2002 yleiskaavassa alue on merkitty keskustatoimintojen  alueeksi. Tämän takia alueen kaavoitus tulisi tehdä yhdessä koko Vuosaaren keskustan kaavoituksen kanssa. Esitetty kaavamuutos on selvästi huonompi kuin vuoden 2009 luonnos ja siitä tulee luopua. Siihen sisältyvä Vuosaarentien siirtäminen on kallista ja aiheuttaa veronmaksajille turhia kustannuksia. Se runtelee Vuosaarentien väljää Keski-Vuosaarelle tyypillistä maisemaa ja imagoa. Esitettyä selvästi parempi vaihtoehto on vuoden 2009 kaavaluonnos ja mikäli kaavoitusprosessia jatketaan, se tulee tehdä vuoden 2009 kaavaluonnoksessa rajatulla alueella.

Keskustan kaavan ollessa vielä kehitysvaiheessa, esitämme, että Vuosaarentie 3:n kaavamuutoksesta luovutaan tässä vaiheessa ja siihen palataan, kun keskustan kaavoitus on ratkaistu ja  koko keskusta-alueen pysäköintitarve ja –järjestelyt on luotettavasti selvitetty.

Suunnitelman lähempi tarkastelu

Yleistä

Allekirjoittaneet yhteisöt ovat käsitelleet Vuosaaren keskustan kaavoitusta koskevissa aikaisemmissa lausunnoissaan  myös Vuosaarentie 3:n käyttötarkoitukseen liittyviä kysymyksiä. ja niissä esitetyt yleiset näkökohdat ovat edelleen voimassa. Muutosalue on  Vuosaaren ja sen keskustatoimintojen kannalta olennainen osa Vuosaaresta ja sen imagosta annettavaa kuvaa. Suunnitellut rakennuspaikat ja korkeudet tulee sovittaa ja mitoittaa siten, että keskustan väljyys säilyy ja ettei Vuosaarentien arkkitehtonista ilmettä huononneta.  

Ehdotettu kaavamuutos

Yleiskaavassa 2002 alue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi. Kaavamuutos poikkeaa olennaisesti aikaisemmasta 26.11.2009 kaavaluonnoksesta, jossa asuinkerrospinta-ala on ollut noin 7 000 k-m2. Sitä on kasvatettu lähes puolitoistakertaiseksi eli 10 000 k-m2:iin kasvattamalla rakennusten korkeutta 4 – 7 kerroksesta aina 10 kerrokseen asti. Samalla tonttia on kasvatettu Vuosaarentien päälle. Allekirjoittaneet yhteisöt kummastelevat halua muuttaa parin vuoden takaista kaavaluonnosta.

Kaarevan rakennuksen sijoittelu Vuosaarentien päälle on selvästi huonompi ratkaisu kuin vuoden 2009 suunnitelmassa  esitetty. Rakennuksen kaareva muoto on talon huoneistoratkaisujenkin kannalta suoraa rakennusta epäkäytännöllisempi. Kymmenkerroksinen talo Vuosaarentien eteläpuolelle sijoitettuna ei ole maisema-arkkitehtonisesti onnistunut ratkaisu. Ympäristön rakennukset ovat 4 – 7 kerroksisia.

Vaikutukset Vuosaarentien avaraan ilmeeseen ja viheralueisiin

Kaavamuutoksessa ei ole tarkasteltu Vuosaarentien pohjoispuolella olevan As Oy Säästöniemen tontin uuden kaavan vaikutusta Vuosaarentien linjaukseen. Kyseisessä kaavassa on uusi pysäköintialue sijoitettu yhtiön Ulappasaarentien viereisen talon eteläpäädyn ja Vuosaarentien väliin. Sitä varten yhtiö joutuu lunastamaan osan nyt kaupungin omistuksessa olevasta viheralueesta. Muutos pienentää jo ennestään kapeaa, mutta maiseman kannalta tärkeää viheraluetta. Kaavamuutoksessa esitetty Vuosaarentien vetäminen mutkalle vie käytännössä tien tai ainakin kevyenliikenteen väylän kiinni pysäköintialueeseen. Samalla häviää loppukin viheralueesta. Samoin käy maisema-arkkitehtonisesti komealle Keski-Vuosaarelle tyypilliselle avaralle katunäkymälle.

KSV:n  ”Nähtävänä nyt” -sivujen materiaalissa  ei uuteen kaavaluonnokseen ole merkitty Vuosaarentien auto- ja kevyen liikenteen väyliä. Katua pitkin kulkee paljon koululaisia, joten sekä jalankulku- että pyöräteiden tulee olla väljästi mitoitettuja. Kaavaluonnoksen perusteella voisi arvella, että Vuosaarentien varren talo on keskikaupunkimaiseen tapaan kiinni suoraan jalkakäytävässä. Muualla Vuosaarentiellä on aina viherkaista kadun ja talojen välillä. Tässäkin luonnos näyttää poikkeavan Vuosaarentien yleisestä väljästä tyylistä ja arvostetusta 1960- luvulta peräisin olevista Keski-Vuosaaren katumaisemista.

Katua pitkin ajaa nykyisinkin monta bussivuoroa ja uuden Jokerilinja 2:n käyttöönoton yhteydessä vuonna 2014 isojen bussien liikennöinti kadulla vain lisääntyy. KSV:n renesanssihankkeen tiedotustilaisuudessa viitattiin mahdollisuuteen, että Jokerilinja muutettaisiin tulevaisuudessa raidejokeriksi, joka kulkisi pitkin Kallvikintietä ja kääntyisi Vuosaarentielle. Sellainen liikennejärjestely edellyttää, että Vuosaarentie on riittävän leveä ja suora. Suunniteltu mutka ei ole ainakaan liikenteen kannalta parannus, joten siitä tuleekin luopua.

Pysäköintijärjestelyt

Vaikka suunnitelmassa esitetään, että rakennuksiin tulee myös toimisto- ja muita liiketiloja, ei niiden asiakkaille ole osoitettu kadun varteen pysäköintipaikkoja eikä niitä muuallakaan lähitienoilla ole. Nykyisessä Vuosaarentiessä vieraspysäköintitasku on olemassa. Vuosaarentien uusi linjaus hävittää sen ja johtaa siihen, ettei taloon saada  liike- tai muita toimistotiloja, joita Helsingin  kaupungin elinkeinopalvelun johtamassa Vuosaaren yhteismarkkinointihankkeessa ja muutenkin on yritetty aikaansaada. Asiakaspysäköintipaikkojen puuttumisella estetään tehokkaasti liikkeenharjoittajien kiinnostus tuoda toimintojaan Vuosaarentie 3:een.

Suunnitelmassa Nordsjö-Rastiksen korttelin LPA-pysäköintialue on liitetty suunnittelualueeseen ja muutettu yleiseksi paikoitusalueeksi LP. Muutos on selvä huononnus sekä Nordsjö-Rastiksen henkilökunnan mutta erityisesti korttelitalossa olevien lasten päiväkoti- ja muun kerhotoiminnan kannalta .

Mitään arviota 10 000 k-m2:n talon asukkaiden tarvitsemien autopaikkojen lukumäärästä ei ole suunnitelmassa esitetty. Tällä hetkellä käytössä olevien normien mukaan edellytetään yli 100 autopaikkaa. Osa autopaikoista on kaavakuvassa sijoitettu sisäpihan alle, mutta niiden lukumäärää ei ole ilmoitettu.. Lisäksi suunnitelmassa esitetään ilman lukumääräarviota osa autopaikoista sijoitettavaksi korttelin 54177 kerroksella korotettavaan pysäköintitaloon. Se on yli 200 metrin päässä suunnitellusta asuintalosta ja siten asukkaiden kannalta epäkäytännöllinen ratkaisu.  Sinänsä Edenin pysäköintitalon korotus on kannatettava, mikäli autopaikkojen tarve sitä edellyttää.

Nyt kun Urheilutalon laajennus on valmistunut, se on lisännyt tarvetta jopa nykyistä mittavampaan pysäköintiin. Vuosaaren Urheilutalolle 30 vuodeksi vuokratun Vuosaarentie 3:n pysäköintialueen kaavaa ei pitäisi muuttaa ennen kuin Mosaiikkitorin  pysäköintilaitoksen kapasiteetin riittävyys tulevaisuudessa on varmistettu, pysäköintilaitos korjattu ja muutettu siten, että asukkaat ja urheilutalon asiakkaat voivat sitä turvallisesti käyttää ja että siitä on useamman vuoden kokemus. Mosaiikkitorin pysäköintipaikkojen määrää arvioitaessa on otettava huomioon, että se toimii myös metron liityntäpysäköintipaikkana sekä Vuotalon pysäköintipaikkana.

Vuosaaressa 2.12.2011

Anja Hinkkanen            Seppo Tirkkonen                 Matti Suomela        
puheenjohtaja              puheenjohtaja                     puheenjohtaja
Vuosaari-Seura ry         Asukastoimikunta                Vuosaari-Säätiö rs

Edellinen artikkeliLähiö 2.0 – utopiaa ja totta
Seuraava artikkeliAsahi-kurssi Vuosaaren Urheilutalolla