Muistutus Hallkullanniemen ja Nuottasaaren asemakaavaehdotuksesta

0
786

Uutelan Hallkullanniemen ja Nuottasaaren asemakaava on ollut valmisteilla lähes viisi vuotta. Nyt kaavaehdotus on nähtävillä mahdollisia muistutuksia varten. Alueen länsiosa siirtyi yksityisomistuksesta Helsingin kaupungille maanvaihtona vuonna 2013.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta ovat ottaneet Hallkullanniemen ja Nuottasaaren asemakaavahankkeeseen kantaa ensimmäisen kerran jo neljä vuotta sitten. Viimeisin lausunto asiasta on viime vuoden joulukuulta. Aiemmissa mielipiteissään allekirjoittajat ovat korostaneet alueen luonto- ja kulttuuriympäristöarvojen vaalimisen tärkeyttä sekä puolustaneet paikan säilymistä kaikille avoimena osana Uutelan ulkoilualuetta. Mahdollista pienimuotoista yleistä kahvila- ja saunatoimintaa on pidetty mahdollisena Villa Notsundin yhteydessä. Lausunnot ovat luettavissa Vuosaari.fi-sivustolla.

Vuosaari-Seura järjesti viime kesäkuussa kaupunkiympäristölautakunnalle myös kaavakävelyn, jolla keskusteltiin kaavahankkeen ongelmakohdista. Lautakunta päätti sitten kokouksessaan poistaa kaavaehdotuksessa osoitetun uudisrakentamisen Villa Notsundin pohjoispuolelta Hallkullanniemessä ja teki muutamia muitakin kävelyllä toivottuja täsmennyksiä reitistöjen, aitauksen sekä viljelypalstojen pysäköintipaikan laajennuksen suhteen. Muilta osin lautakunta hyväksyi kaavan laitettavaksi nähtäville.

Ohessa vielä muutamia vuosaarelaisyhteisöjen tarkennusesityksiä päivitettyyn kaavamateriaaliin.

Kaavan aluerajauksen pohjoisosaan on uutuutena osoitettu pieni luonnonsuojelullisesti arvokkaan alueen merkintä (sl) kohtaan, jota on nykyisessä luonnonsuojeluohjelmassa esitetty sisältymään valmisteilla olevaan Uutelan metsän luonnonsuojelualueeseen. Merkintä on päivityksenä hyvä, mutta sen laajuus olisi syytä ulottaa myös kattamaan vuoden 2011 METSO-inventoinnissa todettu arvokas METSO I -luokan metsäkuvio paikan itäpuolella. Samassa inventoinnissa esiintyy kaava-alueen itäosassa uimarannalle johtavan polun ympärillä laajoja METSO I-luokan kuvioita sekä pienempi METSO II-luokan kuvio. Nämä arvometsäalueet olisi hyvä merkitä kaavassa myös sl-merkinnällä tai luo-merkinnällä luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiksi alueiksi.

Nykyisessä Uutelan asemakaavassa oleva uimapaikan kaavamerkintä (vv) on ehkä epähuomiossa jäänyt pois kaavaehdotuksesta ja tulisi palauttaa takaisin uimarannan alueelle. Ulkoilualueen ja yksityisomisteisen tontin väliin kaavassa sallituksi esitettävä kaksi metriä korkea aitarakenne ei ole maisemallisista syistä kannatettava. Yksityistontilla mahdollisesti kaivatut näköesteet virkistysalueen suuntaan voidaan toteuttaa esimerkiksi viheristutuksin.

Sekä Hallkullanniemeen että Nuottasaareen osoitetaan kaavaehdotuksessa lukuisia uusia ulkoilupolkuja. Uudet polut seurailevat melko hyvin nykyisinkin maastossa havaittavia pieniä polkuja sekä paikan topografiaa. Useiden uusien ulkoilupolkujen tarpeellisuutta on kuitenkin syytä vielä arvioida. Polut tulee toteuttaa mahdollisimman kapeina.

Kaavassa on merkitty Nuottasaaren entisen kesämökin paikalle ja sen ympäristöön 150 neliötä rakennusalaa matkailu- ja virkistyskäyttöä palvelevalle rakennukselle (mv) sekä myös laiturivaraus saaren länsirannalle. Matkailu- ja virkistysrakennuksen huolto tapahtuisi merellisen yhteyden kautta ja tämä osaltaan vaatisi myös uutta laituria. Jos laituri päätetään kaavassa säilyttää, sen olisi syytä olla maisemallisesti Uutelaan sopiva ja varustettu vain muutamalla vieraspaikalla. Laiturin pitäisi olla turvallisesti myös uimalaiturikäyttöön sopiva.

Nuottasaaren mäntyvaltaisella metsäalueella on merkittäviä luontoarvoja ja myös Uutelan hoito- ja käyttösuunnitelman karttaliitteissä Nuottasaaren puusto on todettu hyvin iäkkääksi. Paikan arvokas luonto on kaavaehdotuksessa osin huomioitu täälläkin uusin sl-merkinnöin, mutta ristiriita saarelle ehdotetun intensiivisen matkailu- ja virkistyskäytön kanssa säilyy silti ongelmallisena.

Allekirjoittajayhteisöt ehdottivat edellisessä lausunnossaan viime vuoden joulukuussa, että idyllinen pieni Nuottasaari jätettäisiin rauhaan kaikelta rakentamiselta ja puretun kesämökin nyt sepelillä peitetty paikka palautettaisiin luonnontilaan. Tämä olisi yhä edelleen perusteellisen harkinnan arvoinen hyvä suunnitteluratkaisu Nuottasaaressa.

Helsingissä 20.10.2021

Vuosaari-Seura
Nina Ruuttu
puheenjohtaja

Vuosaari-Säätiö
Heikki Hurtta
puheenjohtaja

Vuosaari-toimikunta
Liisa Winberg
puheenjohtaja

Edellinen artikkeliAvoimet ovet torpalla
Seuraava artikkeliMuistutus Villenkallion asemakaavaehdotuksesta