Muistutus Harbonkatu 8:n poikkeamispäätöshakemuksesta

0
149

Kaupungin asemakaavoituspalvelussa valmistellaan poikkeamispäätöshakemusta Meri-Rastilassa. Kaupunkiympäristön toimiala on hakenut lupaa saada poiketa asemakaavasta kiinteistöllä 91-54-9904-5, josta muodostuu tontti 54245/1, osoitteessa Harbonkatu 8. Poikkeamista haetaan voimassa olevasta Meri-Rastilan itäosan asemakaavasta. Kaavassa rivitalojen tai muiden kytkettyjen asuinrakennusten tontille haetaan lupaa uuden päiväkodin rakentamiseksi. Päiväkodin aidattu piha sijoittuisi kokonaisuudessaan viereiselle puistoalueelle.

Vuosaari-Seura ja Pro Meri Rastila tunnistavat hyvin päiväkotipaikkatarpeiden vaikean tilanteen kaupunginosassa, mutta pitävät ikävänä, että vasta noin kaksi kuukautta sitten lainvoiman saaneesta kaavasta ollaan jo nyt hakemassa poikkeamispäätöstä. Hakemuksen esittämät muutokset asemakaavasta Ison Kallahden puistossa eivät ole pieniä ja sisältävät useita ongelmallisia piirteitä. Huomattavasti parempi tapa edetä asiassa olisi ollut asemakaavamuutoksen käynnistäminen sekä siihen kuuluva normaali vuorovaikutusprosessi, tai huolellisempi suunnittelu jo nykyisen asemakaavan taustatyössä.

Ison Kallahden puiston länsiosan niitty on oikeusvaikutteisella asemakaavakartalla osoitettu kulttuurihistoriallisista ja maisemallisista syistä pääosin avoimena säilytettävä merkinnällä sa-1. Paikka liittyy puistossa sijaitsevan suojellun Sjökullan torpan historiaan. Niittyalue kokonaisuudessaan on ainoa varsinainen niitty Ison Kallahden puiston alueella. Päiväkodin vaatimat aidattavat piharakenteet supistaisivat avointa niittyä ja sa-1-aluetta merkittävästi alueen pohjoisosassa. Myös muutos näkyvässä koetussa maisemassa alueella olisi huomattava. Uusi suuri päiväkotirakennus tulisi hallitsemaan maisemanäkymää koko ympäristössä.

Niityllä sijaitsee luonnonlähde (Ison Kallahden puiston lähde, LTJ-Kohde 48, arvoluokka I), johon kohdistuu haittavaikutuksia rakentamisen toteutuessa. Lähde kerää pohjavettä kallioitten välisestä laaksosta, joka on jo osin rakennettu. Jos kostean niittyalueen laidalle rakennetaan lisää, ja tehdään uusia kulkuväyliä, on riski pohjavettä peittävän hienosedimenttisen maakerroksen puhkeamiselle ja pohjaveden purkautumiselle pinnalle, jolloin alempana oleva lähde voi kuivua kokonaan. Myös lähteen luontainen valuma-alue kutistuu, koska rakennettavilta alueilta, katoilta ja kivipinnoilta hulevedet ohjattaneen sadevesiviemäreihin, mikä pienentää maahan imeytyvää vesimäärää alueella. Rakennusten perustukset tulevat rikkomaan suojaavan pintamaan pohjavesikerrokseen saakka, ja jos perustukset viemäröidään, se laskee vääjäämättä koko alueen pohjaveden korkeutta ja ehdyttää lähdettä. Samoin tekevät uusien liikenneväylien yhteyteen mahdollisesti kaivettavat ojat. Mikäli mahdollista, pohjaveden taso tulisi säilyttää ennallaan, hulevedet imeyttää paikallisesti ja välttää ojituksia. Näin aluetta elävöittävä luonnonlähde voisi säilyä lähialueen muutoksista huolimatta. Luontotietojärjestelmän kohdekortin mukaan Ison Kallahden puiston lähteellä on aivan erityistä arvoa, sillä luonnontilaisia lähteitä ei Helsingissä juuri ole. Lähteelle suositellaan kohdekortilla myös pohjavesien muodostusalueen määrittämistä sekä kasvillisuuden kartoitusta. Nämä olisi syytä toteuttaa mahdollisimman pian ja ennen mahdollisia rakennustoimenpiteitä.

Poikkeamispäätöshakemuksessa päiväkotirakennuksen julkisivujen värityksen osalta ehdotetaan muutosta asemakaavan määräyksiin, jotka edellyttävät tumman sävyistä puuta ja Harbonkadun suuntaan vaaleaa tiiltä tai muurauksen päälle tehtyä rappausta. Allekirjoittajat kannattavat pitäytymistä asemakaavan määräämässä värityksessä, vaikka materiaali olisikin puu. Harbonkadun toisella puolella on vaaleita taloja ja päiväkodin seinä on umpinaisempi kadun puolella kuin pihan puolella.

Asemakaavassa määrätään edelleen, että tontin korkotasot on sovitettava ympäröivien tonttien, viher- ja katualueiden korkotasoihin maisemaan paikkakohtaisesti sopivin rakentein, välttäen korkeita muuri- ja/tai sokkelirakenteita. Tämä on erityisen tärkeää niityn suuntaan, koska Harbonkatu ja myös sen viereen ajateltu päiväkotirakennus sijaitsevat topografisesti huomattavasti alavaa niittyaluetta korkeammalla. Ero näkyy hyvin pihasuunnitelmassa esitetyissä korkeustasojen eroissa alueella. Pihan huolellisen suunnittelun avulla, ja säästämällä mahdollisimman paljon puita sekä aluskasvillisuutta, eron tasaamista pihassa voidaan toteuttaa siten, että korkeustasojen ero olisi vähemmän häiritsevä.

Päiväkodin aluetta kuvaava Arkkitehdit Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy:n tekemä asemapiirros ja Loci Maisema-arkkitehdit Oy:n laatima pihasuunnitelma esittävät muutoksia myös Ison Kallahden puiston jalankulku- ja pyöräilypolkujen linjauksiin. Asemakaavassa Kalkkihiekanpolku kulkee heti rivitalotontin itäpuolella, ja se oli perusteltavissa yhteytenä Meri-Rastilan tieltä Harbonkadun kautta edelleen Ison Kallahden uimarannan suuntaan. Ajatuksena tässä oli myös vähentää aivan Sjökullan torpan vieritse kulkevaa runsasta läpikulkua. Nyt polkua ollaan esittämässä keskelle nykyistä niittyä, jolloin se tulisi jo melko lähelle Sjökullaan kulkevaa vanhaa polkua. Jättämällä uusi polku pois, säästyisi Ison Kallahden puiston pohjoisosan niittyä enemmän.

Allekirjoittajayhteisöjen mielestä on ongelmallista, että poikkeamispäätöshakemuksen materiaalissa esitetään muutossuunnitelmia tuoreeseen asemakaavaan laajalti hakemuksessa varsinaisena kohteena olevan tontin ulkopuolella. Koko Ison Kallahden puiston puistosuunnitelman valmistelu on toivottavasti käynnistymässä lähiaikoina, ja vasta sen laatimisen yhteydessä on oikea hetki tarkastella myös asemakaavan osoittamien kävely- ja pyöräilypolkujen tarkempia linjauksia ja leveyksiä, sekä myös niiden tarpeellisuutta niityllä ja muuallakin laajemman suunnittelualueen maastossa. Tuolloin myös asiallinen vuorovaikutus ennen tehtäviä päätöksiä on mahdollista huomattavasti laajemmin kuin hyvin suppeassa poikkeamispäätöskäsittelyssä.

Helsingissä 29.10.2023

Vuosaari-Seura
Nina Ruuttu
puheenjohtaja

Pro Meri-Rastila -liikkeen puolesta,
Anna Maija-Virta

Edellinen artikkeliKannanotto alueen varaamisesta Mustavuoresta Helsingin Hevosurheilukeskus Oy:lle
Seuraava artikkeliLausunto Ramsinniemen lehdon luonnonsuojelualueen laajentamisesta sekä hoito- ja käyttösuunnitelmasta