Muistutus Kurkimoision asemakaavaehdotuksesta

0
765

Kaavaehdotuksessa esitetään täydennysrakentamista Keski-Vuosaareen Kallvikintien eteläpuolelle nykyiselle luontoalueelle. Alueella on jo ennestään ollut useita vuosia voimassa asuinrakentamista mahdollistava valmis asemakaava, mutta syystä tai toisesta tonttien varsinainen rakentaminen ei ole toteutunut. Nyt hanketta on valmisteltu kumppanuuskaavoituksena Rakennusliike Reponen Oy:n ja Roslings Manor Gardensin kanssa ja uudessa kaavaehdotuksessa on rakennusten kerroskorkeuksia nostettu huomattavasti.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta ovat ottaneet kantaa alueen suunnitteluun viime vuonna kahteen otteeseen: ensin tammikuussa Kallvikintien suunnitteluperiaatteita koskien ja myöhemmin kesäkuussa Broändan ja Kurkimoision asemakaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta antamassaan lausunnossa.

Molemmissa aiemmissa mielipiteissään allekirjoittajatahot kritisoivat suunnittelualueen kautta kulkevan Vartiokylänlahden ympäristön ja Mustavuoren välisen tärkeän vihervyöhykkeen heikentämistä nykytilanteeseen verrattuna. Uuden rakentamisen alle jäisi osittain myös runsaan hehtaarin laajuinen Broändan rinnelehdon arvokas kasvillisuus- ja kasvistokohde. Vuosaarelaisyhteisöt esittivät uuden rakentamisen asemoinnin ja määrän tarkistamista suhteessa vihervyöhykkeeseen ja arvokkaaseen rinnelehtoon.

Nyt kun suunnittelualueen rakennusten kerroskorkeuksia ehdotetaan kasvatettavaksi moninkertaisiksi nykyiseen vuoden 2007 asemakaavaan verrattuna olisi ollut tulevaisuuteen katsovan ja luontoarvoja kunnioittavan kaupunkisuunnittelun mukaista vastapainoksi pienentää rakennettavaa aluetta Broändanpurolaakson suuntaan huomattavasti nyt tehtyä enemmän. Näin olisi ollut esittää edes yksi hyvä yleisempi asiaperuste kuitenkin melko tuoreen asemakaavan muuttamiseen.

Asemakaavaehdotuksen selostukseen on liitetty mukaan Faunatica Oy:ltä tilattu koko Vuosaarta koskeva erittäin uhanalaiseksi luokiteltua lahokaviosammalta koskeva selvitys. Faunatican raportin mukaan arvokkaimmat ja laajimmat lahokaviosammalen elinympäristöt Vuosaaren alueella ovat Mustavuoressa, Uutelassa ja Meri-Rastilassa. Lajin esiintymisalueita on kuitenkin muuallakin Vuosaaressa ja osin myös nyt rakennettavaksi esitetyllä alueella. Lahokaviosammal on Euroopan Unionin luontodirektiivin liitteen II mukaan suojeltava laji sekä luonnonsuojeluasetuksen mukaan erityisesti suojeltava laji. Se on myös tärkeä indikaattorilaji, joka kertoo yleisemmin esiintymisalueidensa runsaista monimuotoisista luontoarvoista. Kaavaehdotuksen selostuksessa tätä asiakokonaisuutta ei ole oikein haluttu ymmärtää.

Muuten allekirjoittajayhteisöt pitävät asemakaavaehdotusten laittamista esille muistutuksia varten keskellä kesää erittäin huonona ideana, joka toivottavasti ei tule tavaksi. Erityisen ikävää se on silloin – kuten nyt keskustelussa olevan kaavahankkeen kohdalla – kun kaavan luonnosta ei ole tuotu lainkaan nähtäville ja avoimeen vuorovaikutukseen.

Helsingissä 23.7. 2020

Vuosaari-Seura
Nina Ruuttu
puheenjohtaja

Vuosaari-Säätiö
Heikki Hurtta
puheenjohtaja

Vuosaari-toimikunta
Liisa Winberg
puheenjohtaja

Edellinen artikkeliMielipide Furuborginkatu 6 ja 8 asemakaavan muutoksesta
Seuraava artikkeliMuistutus Meri-Rastilan länsiosan päivitetystä asemakaavaehdotuksesta