Muistutus Lokkisaarenpuiston asemakaavan muutoksesta

0
1003

Taustaa

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan kolmea uutta asemakaavaa Punakiventien ja Lokkisaarentien ympäristöön. Kaava-alueet ovat toistensa välittömässä läheisyydessä, joten niitä olisi ollut hedelmällistä ja luontevaa tarkastella yhdessä. Jostain syystä ne kuitenkin on esitetty erikseen.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-toimikunta ja Vuosaari-Säätiö antoivat kaavaluonnoksista lausunnon loppuvuodesta 2013. Kannanotossa ei nähty suuria periaatteellisia ongelmia Punakiventie 1-11:n tai Vuosaarentie 10:n kaavaluonnoksissa. Yhteisöjen esittämät muutamat kriittiset huomiot kaavoista eivät vastustaneet taloyhtiöiden omille tonteille tapahtuvaa täydennysrakentamista. Lausunnossa esitetyt ajatukset oli myös suurelta osin korjattu kaavojen lopullisiin luonnoksiin. Lokkisaaren puistoon esitetyn kaavan allekirjoittajayhteisöt sen sijaan näkivät tuolloin ja näkevät edelleen hyvin ongelmallisena ja vahingollisena alueelle.

Lokkisaarenpuisto on osa Vuosaaren keskuspuistoa

Puistoalue on hyvin keskeinen osa 1960-luvulla rakennettua Keski-Vuosaaren maisemakokonaisuutta: pienellä kumpareelle oleva metsäinen saareke yhdistyy sitä ympäröivien entisten viljely- ja niittyalueiden sekä puiston läpi kulkevan puron kanssa muodostaen viihtyisän ja toiminnallisesti monikäyttöisen puiston, jota vuosaarelaiset eri vuodenaikoina aktiivisesti käyttävät.

Paikan merkitys asukkaille on suuri ja puisto liittyy myös laajempaan Vuosaaren keskuspuiston vihervyöhykkeeseen. Viereisen päiväkodin lapset retkeilevät päivittäin alueella ja puisto toimii myös läheisen Vuosaaren ala-asteen koulun suunnistus- ja hiihtoharjoitusalueena. Puisto nurmikkokenttineen onkin Vuosaaressa harvinainen toiminnallinen puistokokonaisuus, jossa mahdollistuvat sekä leppoisa oleilu että myös pienimuotoiset pallopelit. Keskeisen osan alueesta muodostaa rakennusviraston arvoniittynä hoitama Punakivenpuiston uusniitty, joka on 1,22 hehtaarin kokoinen ja myös kaupungin luontotietojärjestelmässä oleva merkittävä perinnemaisemakokonaisuus.

Punakiventien länsi- ja luoteispuolelle kaavahankkeessa ehdotetaan rivitalonauhaa, joka olisi vastapäätä pihakaduksi muutettavan Punakiventien toiselle puolelle esitettyä mittavaa uutta lamellitaloa. Luonnosteltu rivitalovyöhyke veisi merkittävän osan nykyisestä puistosta ja pilaisi yhden alueen viihtyisimmistä läpikulkumaisemista. Punakiventie toimii nykyään myös luontevana asuintalot tilallisesti puistoalueesta erottavana rajana.

Lokkisaarentien eteläpuolelle ehdotetut rakennukset eivät liioin sovellu alueelle. Kahden talon alle jäisi koko puistolle ominainen hieno koivikko. Niiden länsipuolelle merkitty kolmas rivitalo rakennettua Lokkisaarentie 4:n tonttia alemmalla tasolla tuskin olisi asuinpaikkanakaan kovin houkutteleva. Lisäksi se merkitsisi nykyisen kevyen liikenteen väylän siirtämistä niin, että metsäsaarekkeen koillisnurkan puusto tuhoutuisi.

Avoimien maisemien merkitys

Niilo Kokon suunnittelemat Lokkisaarentien pistetalot sekä Viljo Revellin toimiston suunnittelema Punakiventien kortteli ovat maisemallisesti tärkeitä puistoa reunustavia maamerkkejä ja uudet rivitalot rikkoisivat myös siten erästä Keski-Vuosaaren leimallisinta maisemakokonaisuutta. Kaupunkisuunnitteluviraston julkaisemassa maisemaselvityksessä todetaan selkeästi alueen avonaisten näkymien tärkeys:

”Keski-Vuosaaren laaksomaisemat ovat alueen eteläisen avoimen maisematilan vihreä ydin. Keski-Vuosaaressa on tilallisesti avoimia alueita vähän, ja siksi niiden merkitys on kokonaismaiseman kannalta olennainen. Avoin tila on peruspinta, josta korttelikokonaisuudet ja metsäsaarekkeet nousevat. Avoimen tilan luoma tauko kaupunkirakenteessa ja sen mahdollistamat pitkät näkymät laaksojen yli ovat tärkeä Keski-Vuosaaren maiseman arvo.” (Keski-Vuosaari – maisema- ja kaupunkikuvallinen selvitys, Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2006:4).

Lopuksi

Allekirjoittajayhteisöt pitävät täydennysrakentamisen esittämistä julkiselle ja asukkaiden yhteiselle puistoalueelle harkitsemattomana ja epäviisaana ajatuksena. Vuosaaressa – kuten muuallakin Helsingissä – täydennysrakentaminen tulisi kohdistaa muille kuin yleisille puisto- ja viheralueille. Hahmotettujen Lokkisaarentien eteläpuolisten rakennuksien sekä Punakiventien luoteispuolen rivitalojen jatkosuunnittelusta tuleekin siten luopua.

Helsingissä 16.11.2014

Vuosaari-Seura ry
Anja Hinkkanen
puheenjohtaja

Vuosaari-toimikunta
Liisa Winberg
puheenjohtaja

Vuosaari-Säätiö rs
Matti Kanerva
asiamies

Edellinen artikkeliSyyskokous Sjökullassa
Seuraava artikkeliHelsingin luonnonsuojeluohjelmaa päivitetään