Muistutus NESTE MARKKINOINTI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEEN

0
677

Muistutus Helsingin kaupungin Ympäristökeskuksen ympäristövalvontayksikön teollisuusvalvonnassa käsiteltävään:

 

NESTE MARKKINOINTI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEEN      Ymk 2007-204

 

Neste Markkinointi Oy hakee lupaa rakentaa miehittämätön polttoaineiden jakeluasema Mustalahdentie 3.   54 / 54053-3 tontille, joka on yli kolmekymmentä vuotta vanhassa kaavassa (6310/1970) merkitty moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialueeksi ( AM ). Jakeluaseman rakentamisen vuoksi yhtiö haluaa purkaa tontilla nyt sijaitsevan huoltamorakennuksen. Tilalle yhtiöllä on tarkoitus rakentaa ns. kylmäasema, jolle tulisi maan päälle kaksi jakelumittaria ja maan alle 3 säiliötä, joiden yhteistilavuus olisi 110 m. Tankkauspiste tulisi olemaan avoinna 24 tuntia vuorokaudessa. 

Vaikka huoltamon polttoaineen myynti loppui 1999, muu toiminta on jatkunut yksityisomistuksessa. Rakennuksessa on Vuosaaren asukkaita palvelevaa tuotantoa mm. vilkkaassa käytössä olevat lounasruokaravintola-kahvio, tarvikemyynti, huoltokorjaamo ja itsepalvelupesuhalli. Näitten tarjoamat palvelut ovat vuosaarelaisille tärkeitä, koska kyseisiä palveluja ei Vuosaaressa muualla ole saatavissa. Näin ollen miehittämättömän jakeluaseman rakentamista kyseiselle tontille ei pidä sallia.

 

Helsingissä sijaitsee seitsemän (7) tärkeää pohjavesialuetta, joista yksi, Fazerila sijaitsee lähes kokonaan Vantaan puolella. Vuosaaressa näistä sijaitsee kolme, Vartiokylä, Vuosaari ja Kallahti, joista Vartiokylä ja Vuosaari ovat jatkuvasti toimintakunnossa pidettäviä kaupungin varavedenottamoita. Vuosaaren pohjavesiallas on riittoisuudeltaan Helsingin suurin. Tontti, jolle lupaa ollaan hakemassa, sijaitsee kahden Helsingin tärkeimmän (luokka 1) pohjavesiesiintymän jakavalla kannaksella. Pienetkin öljymäärät voivat pilata laajat pohjavesialtaat juomakelvottomiksi. Tästä syystä riski kahden pohjavesialtaan päälle rakentamisessa on erittäin suuri, eikä polttoaineenjakelutoimintaa tule sallia kyseisellä tontilla.

Liite 1a ja 1b

 

Kaksoispohjaisten muovisäiliöiden turvallisuudesta ei ole kovin pitkäaikaisia käytännön kokemuksia. Kuormitusten vaikutuksia ei ole juurikaan tutkittu. Polttonesteiden vaikutuksia säiliöiden ja öljynerottimien saumoihin ja pinnan tiiviyteen ei ole riittävästi tutkittu. Ministeriöiden ja VTT:n kannanotot ja lausunnot eivät puolla säiliöiden vuotovarmuutta (tyyppihyväksynnät ja varmennetut käyttöselosteet).

 

Öljynerotuskaivoihin mahdollisesti ohjautuvat polttoaineita sisältävät pintavedet, joita voi virheellisen tankkauksen yhteydessä tulla erittäin paljon, saattavat ylitäyttymisestä johtuen jo yksistään pilata pohjaveden käyttökelvottomaksi. Tekniset hälytysjärjestelmät ovat hyviä, jos ne ovat lisäjärjestelmänä, mutta kriisiaikojen ruokavesivarastojen päällä oleva kemiallisia yhdisteitä ja öljyä sisältävien poltto-aineiden säilyttäminen ei vaikuta lain tarkoittamalta toiminnalta.(pohjaveden pilaantumisvaara) Liite 2

 

Tasavertaisuusperiaatettakin voidaan käyttää perusteluna jättäessä lupa myöntämättä,

sillä Oy Shell Ab:n hakema ympäristölupa hylättiin pohjavesialueen suojeluun ja lakiin vedoten. ( Shell- Select, Kallvikintie 72 sijaitsee pohjavesialueen reunalla ). Liite 3

 

Tankkauspisteen ympärillä liikenne tulee lisääntymään, sillä lähiasukkaiden lisäksi osa Niinisaarentietä työmatkoihinsa käyttävistä sataman ja sen yritysalueen työntekijöistä voisivat käyttää tankkauspistettä ja siten lisätä liikennettä tankkauspisteen ympäristössä. Ympärivuorokautisesti toimivaan satamaan ja sen yritysalueelle on arvioitu tulevan noin 4000 työpaikkaa.

 

Vuosaari-Seura ja allekirjoittaneet yhteisöt katsovat, että nykyistä rakennusta tulisi korjata säästäen rakennuksen historiallinen 1960 luvun lopun huoltoaseman leima ja sisällyttää se viereisen historiallisesti samanaikaisen ostoskeskuksen ja sitä ympäröivien asuintalojen suojeluun sekä tarvittaessa puhdistaa tai vaihtaa tontin maamassat ja muuttaa tontti lähipalveluiden alueeksi (PL) tai rakennussuojelualueeksi (SR) ja jatkaa kiinteistössä nykyistä toimintaa. Aluehan on 2002 yleiskaavassa merkitty kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi alueeksi.

 

Edellä esitettyjen syiden perusteella allekirjoittaneet yhteisöt vastustavat ympäristöluvan myöntämistä Neste Markkinointi Oy:lle.

 

Vuosaaressa 20.3.2007

 

Vuosaari-Seura ry   Vuosaaren asukastoimikunta Vuosaari-Säätiö                                   

   

 

Juha Helansuo        Seppo Tirkkonen                Matti Suomela               

puheenjohtaja        puheenjohtaja                   puheenjohtaja

    

 

 

 

 

Liitteet 4 kpl (vieritä sivua alas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
                                                                                                                           Liite 1 a                                                                                                            

Alueluokka I: Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Numero

 Alueen nimi

Kokonaispinta-ala (km2)

Muodostumisalueen pinta-ala (km2)

Kokonaisantoisuus (m3/d)

 

 

 

 

 

109101

Vuosaari

2,94

1,15

1000

 

 

 

 

 

109102

Tattarisuo

1,26

0,53

1200

 

 

 

 

 

109103

Santahamina

1,13

0,85

400

 

 

 

 

 

109105

Vartiokylä

1,63

 

800

 

 

 

 

 

109106

Isosaari

0,71

0,43

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                   Liite 1 b                                                                         

 

 


                                                                                                   

                                                                                                              Liite 2

KTM:n päätös 415/1998   9. kesäkuu 1998

VAARALLISTEN KEMIKAALIEN KÄSITTELYSTÄ JA VARASTOINNISTA JAKELUASEMALLA

2 luku

Sijoitus

5 §

Jakeluaseman sijoitus

Jakeluasema on ensisijaisesti sijoitettava tärkeän tai muun veden hankintaan soveltuvan pohjavesialueen ulkopuolelle.

Jos polttoainehuollon järjestäminen tai muut painavat syyt edellyttävät jakeluaseman sijoittamista edellä 1 momentissa tarkoitetulle pohjavesialueelle, toiminta tulee järjestää rakenteellisin ja käyttöteknisin toimenpitein sellaiseksi, ettei siitä aiheudu pohjaveden pilaantumisvaaraa.

 

                                                                                                            Liite 3

 


VALITUS KORKEIMPAAN HALLINTO-OIKEUTEEN VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN OY SHELL AB:N VUOSAAREN POLTTONESTEIDEN JAKELUASEMAN YMPÄRISTÖLUPA-ASIASSA TEKEMÄSTÄ PÄÄTÖKSESTÄ

Ymk 2005-2037

ESITTELIJÄ

Ympäristölautakunta päätti 20.6.2006, 224 §, että Oy Shell Ab:n Vuosaaren polttonesteiden jakeluasemalle osoitteessa Kallvikintie 72, 00980 Helsinki, ei myönnetä ympäristölupaa. Päätöksessään ympäristölautakunta myös määräsi polttonesteiden varastoinnin ja käsittelyn jakeluasemalla lopetettavaksi viimeistään 31.10.2009. Lisäksi ympäristölautakunta päätti, että polttonesteiden varastointiin ja jakeluun käytetyt säiliöt, putkistot ja muut laitteistot on poistettava kiinteistöltä viimeistään 31.12.2009. Ympäristölautakunta päätti myös, että polttonestesäiliöiden, putkistojen ja muiden laitteistojen poiston yhteydessä on asianmukaisin maaperätutkimuksin Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen tarkastaman tutkimussuunnitelman mukaisesti selvitettävä toiminnan aiheuttama vaikutus maaperän puhtauteen ja pilaantuneisuuden laajuuteen. Tutkimuksen perusteella arvioidaan alueen maaperän ja pohjaveden puhdistamistarve.

Lupapäätöksestä valittivat määräaikaan 28.7.2006 mennessä Oy Shell Ab ja Uudenmaan ympäristökeskus. Oy Shell Ab on vaatinut, että ympäristölautakunnan päätös on kumottava ja Vaasan hallinto-oikeuden on myönnettävä haettu lupa hakemuksen mukaisesti asiaa lupaviranomaiselle palauttamatta tai toissijaisesti päätös on kumottava ja palautettava lupaviranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi luvan myöntämistä varten. Uudenmaan ympäristökeskus on vaatinut, että polttonesteiden jakeluaseman toiminnan lopettam

iselle, laitteiston poistamiselle ja toiminnan vaikutusten selvittämiselle varattua määräaikaa lyhennetään.

Vaasan hallinto-oikeus on antanut asiassa päätöksen 19.1.2007 (07/0028/3). Hallinto-oikeus on kumonnut ympäristölautakunnan päätöksen ja palauttanut asian ympäristölautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi ympäristöluvan myöntämistä varten. Hallinto-oikeus on hylännyt Uudenmaan ympäristökeskuksen valituksen ja poistanut ympäristölautakunnan asettamat määräykset toiminnan lopettamisesta, laitteistojen poistamisesta ja maaperätutkimusten tekemisestä siihen liittyvine valtakirjojen hankkimisvelvoitteineen.

Vaasan hallinto-oikeuden päätös on liitteenä.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Näin ollen valitus on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen viimeistään 19.2.2007.

EHDOTUS

Ympäristölautakunta päättänee hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta seuraavasti.

Päätös, johon haetaan muutosta

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 19.1.2007, 07/0028/3.

Valittaja Helsingin kaupungin ympäristölautakunta PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Vaatimus Helsingin kaupungin ympäristölautakunta hakee muutosta päätökseen siltä osin, kuin hallinto-oikeus on kumonnut ympäristölautakunnan päätöksen ja palauttanut asian ympäristölautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi ympäristöluvan myöntämistä varten. Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä on muutettava siten, että Oy Shell Ab:n ympäristölupahakemus hylätään.

Perusteet Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on velvoittanut Oy Shell Ab:n hakemaan ympäristölupaa polttonesteiden jakeluasemalle, joka on toiminut kiinteistöllä jo 1960-luvulta lähtien. Toiminnalla ei ole aikaisempaa ympäristölupaa, eikä toiminnan ympäristövaikutuksia ole arvioitu ympäristönsuojelulain edellyttämällä tavalla. Lupaharkinta on siten verrattavissa uuteen hankkeeseen. Lisäksi Oy Shell Ab on hakemuksessaan ilmoittanut purkavansa aseman ja rakentavansa aseman kokonaan uudestaan hieman toiseen paikkaan kiinteistöllä. Hanketta on siis arvioitava uuden polttonesteiden jakeluaseman sijoittamisena kyseiselle alueelle.

Ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 momentin mukaan luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamää

räykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa: 1) terveyshaittaa; 2) merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa; 3) ympäristönsuojelulain 7–9 §:ssä kiellettyä seurausta; 4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella; 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Ympäristönsuojelulain 42 §:n 2 momentin mukaan toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Sijoittamisessa on lisäksi noudatettava, mitä 6 §:ssä säädetään. Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, ettei toiminnasta aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja että pilaantumista voidaan ehkäistä. Toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon: 1) toiminnan luonne ja pilaantumisen todennäköisyys sekä onnettomuusriski; 2) alueen ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva, oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta koskevat kaavamääräykset; 3) muut mahdolliset sijoituspaikat alueella. Ympäristönsuojelulain 8 §:n mukaan ainetta tai energiaa ei saa panna tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että 1) tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai sen laatu muutoin olennaisesti huonontua; 2) toisen kiinteistöllä oleva pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää; tai 3) toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata yleistä tai toisen yksityistä etua (pohjaveden pilaamiskielto). Kauppa- ja teollisuusministeriön vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia jakeluasemalla koskevan päätöksen 5 §:n 1 momentin mukaan jakeluasema on ensisijaisesti sijoitettava tärkeän tai muun veden hankintaan soveltuvan pohjavesialueen ulkopuolelle. Edelleen 2 momentin mukaan, jos polttoainehuollon järjestäminen tai muut painavat syyt edellyttävät jakeluaseman sijoittamista edellä 1 momentissa tarkoitetulle pohjavesialueelle, toiminta tulee järjestää rakenteellisin ja käyttöteknisin toimenpitein sellaiseksi, ettei siitä aiheudu pohjaveden pilaantumisvaaraa. Polttonesteiden jakeluasema sijaitsee tärkeällä kriisiajan vedenhankintaan varatulla I-luokan pohjavesialueella (Vuosaaren pohjavesialue nro 0109101). Tämän vuoksi toimintaan liittyy onnettomuustilanteissa erityinen vaara pohjaveden pilaantumiselle. Pohjaveden pilaamiskielto käsittää myös vaaran aiheuttamisen kiellon. Lisäksi aikaisemmasta toiminnasta on jo aiheutunut lievää pohjaveden pilaantumista. Pohjaveden pilaamiskiellon vastainen seuraus on luvan myöntämisen ehdoton este. Jakeluaseman sijoittamiselle pohjavesialueelle ei myöskään ole olemassa mitään polttoainehuollon järjestämiseen tai muihin painaviin syihin liittyviä perusteita, mitä kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä edellytetään, jos jakeluasema sijoitetaan tärkeälle tai muuhun veden hankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle.

Vaikka jakeluaseman rakentamisen yhteydessä toteutettavat tekniset toimenpiteet parantavat jakeluaseman suojaustasoa, ei tekniikasta saadut tämänhetkiset pitkäaikaiset kokemukset ole vielä riittäviä, jotta lisäpilaantumisen vaara voitaisiin sulkea pois. Huolellisestikin toteutettuihin turvajärjestelmiin ja rakennelmiin voi ajan myötä ilmaantua vikoja ja puutteita. Myös polttoaineiden koostumuksissa voi tapahtua muutoksia, joita ei nyt valittuja ratkaisua tehtäessä voida ottaa huomioon. Lisäksi pelkästään rakenteellisilla suojatoimenpiteillä ei voida varmistaa, että pilaantumisvaaraa ei ole. Myös muut tekijät, kuten inhimilliset virhemahdollisuudet, polttoaineiden kuljetus ja purkaminen sekä poikkeukselliset tilanteet voivat aiheuttaa vaaratilanteita pohjavesialueella.

Jakeluaseman sijoituspaikka pohjavesialueella on erityisen huono, kun otetaan huomioon alueen maaperäolosuhteet, aluetta halkova kallioruhjevyöhyke ja pohjaveden pinnankorkeus. Jakeluasema-alueella ja sen viereisellä asuinkiinteistöalueella pohjavesi on vain 2,6 – 3,5 metrin syvyydellä maanpinnasta. Päästön sattuessa haitta-aineet pääsevät helposti kulkeutumaan hyvin vettä johtavaa sora- ja hiekkakerrosta pitkin pohjaveteen. Jos säiliö sijoitetaan pohjaveden pinnan alapuolelle kalliokaivantoon, kalliopohjaveden pilaantumisvaara lisääntyy. Aluetta halkovan kallioruhjevyöhykkeen johdosta pilaantuminen voi levitä laajemmallekin ja kalliopohjaveden puhdistaminen olisi tällöin myös lähes mahdotonta.

Jakeluasemasta noin 1,1 km etelään ja kaakkoon sijaitsevat Hautalan ja Huvilamäen vedenottamot eivät ole tällä hetkellä käytössä. Pohjaveden pilaamiskiellon kannalta ei ole kuitenkaan ratkaisevaa se, onko pohjavesialueella käytössä olevia pohjavedenottamoita. Golder Associates Oy:n 4.3.2005 päivätyssä jatkotutkimusraportissa ei ole esitetty luotettavaa näyttöä jakeluasemakiinteistön itä- ja kaakkoispuolen kalliokynnyksestä. Kalliokynnystä ei ole myöskään piirretty Helsingin kaupungin geotekniseen karttaan eikä Geologian tutkimuskeskuksen maalajikarttaan. Vaikka pohjavesi ei tällä hetkellä virtaisikaan vedenottamoille päin, pohjavedenottamojen käyttöönotto muuttaisi pohjaveden pinnankorkeutta ja virtaussuuntaa kohti vedenottamoa, mikä lisäisi pilaantumisvaaran merkittävyyttä entisestään. Hallinto-oikeuden perustelu, että pohjavesialue on suhteellisen pieni ja koko pohjavesialueen muodostumisalue on taajama-aluetta, jossa on runsaasti pohjavettä uhkaavia toimintoja, ei lievennä pohjaveden pilaamiskiellon ehdottomuutta.

Ympäristölautakunnan käsityksen mukaan pohjaveden pilaantumisvaaraa ei voida poistaa hakijan esittämillä tai muillakaan suojaustoimenpiteillä tai luvassa annettavilla määräyksillä. Jakeluaseman sijoituspaikka ei siten täytä ympäristönsuojelulain 6 §:ssä säädettyjä sijoituspaikan valintaa koskevia vaatimuksia eikä ympäristönsuojelulain 42 §:ssä säädettyjä luvan myöntämisen edellytyksiä.

Kirje korkeimpaan hallinto-oikeuteen (PL 180, 00131 Helsinki) asiakirjoineen, pöytäkirjanote ympäristövalvontayksikölle.

Lisätiedot:
Peltomäki Markku, ympäristötarkastaja, puhelin 310 31998

LIITE

Vaasan hallinto-oikeuden päätös Oy Shell Ab:n ympäristölupa-asiassa

 

 

 

 

                                                                                                                                                 Liite 4

 

MAANKÄYTTÖ JA RAKENNUSLAKI  5.2.1999/132

Luku 1

12§

Rakentamisen ohjauksen tavoitteet

Rakentamisen ohjauksen tavoitteena on edistää:

 

1) hyvän ja käyttäjien tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen ja viihtyisän sekä sosiaalisesti toimivan ja esteettisesti tasapainoisen elinympäristön aikaansaamista;

 

2) rakentamista, joka perustuu elinkaariominaisuuksiltaan kestäviin ja taloudellisiin, sosiaalisesti ja ekologisesti toimiviin sekä kulttuuriarvoja luoviin ja säilyttäviin ratkaisuihin; sekä

 

3) rakennetun ympäristön ja rakennuskannan suunnitelmallista ja jatkuvaa hoitoa ja kunnossapitoa.

 

Edellinen artikkeliPostikortteja Vuosaaresta
Seuraava artikkeliVuosaari-postikortit