Muistutus Nordsjön kartanon ympäristön asemakaavaehdotuksesta

0
236

Nordsjön kartanon ympäristön kaavaehdotus on valmistunut ja kaava on ollut esillä mahdollisia muistutuksia varten. Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta antoivat kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta laajan mielipiteen marraskuussa 2020. Kannanotossa mainittuja näkökohtia on otettu huomioon suunnittelun jatkotyössä, ja kaavaehdotus on osin parempi kuin OAS-vaiheen materiaalissa esillä ollut asemakaavan alustava luonnos. Muutamat epäkohdat kaavassa kaipaavat silti yhä korjausta.

Kartanon päärakennuksen palvelurakennusten korttelialuetta on kasvatettu huomattavasti alustavaan luonnokseen verrattuna ja muutos pienentääkin samassa määrin julkisen puistoalueen aluetta. Asiaa on kaavaselostuksessa perusteltu toiminnallisin ja käytännöllisin seikoin, liittyen yksityisessä omistuksessa olevan kartanon päärakennuksen pihalle ajateltuun käyttöön. Aiempi suppeampi rajaus antoi kuitenkin aivan riittävän suuren alueen nykyisestä puistosta rakennuksen omistajan toiminnoille.

Aitaamiskielto palvelurakennusten korttelialueille oli vuosaarelaisyhteisöjen vaatimus, ja hyvä että asia on nyt kirjattu myös kaavakartalle. Asemakaavaehdotus sallii korttelialueilla kioskien ja muiden vähäisten rakennusten sijoittamisen kortteleiden sisällä myös rakennusalan ulkopuolelle eli käytännössä nykyiseen kartanopuistoon. Asiakohtaa tulisi täsmentää kaavakartan määräyksissä edellyttämällä mahdollisilta kioskeilta ja muilta rakenteilta maisemallista sopivuutta ja laadukkuutta kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen puistoympäristöön.

Kaavamuutosalueen pohjoisosassa eli entisellä tallipihalla olevien palvelu ja/tai asuinrakennusten korttelialueilla kahdesta uudisrakennuskohteesta ongelmallisin on edelleen entisen vellikellokallion länsipuolinen talo, jonka kohdalla ei kartanon toiminnan aikana sijainnut rakennuksia. Tallipihan jäljelle jäänyt kokonaisuus on fragmentaarisenakin edelleen kartanon maisemallisesti arvokkaimpia paikkoja päärakennuksen ja puiston ohella. Allekirjoittajat esittävät uudisrakentamisen osoittamista alueella ainoastaan muutamia vuosia sitten puretun vajarakennuksen kohdalle vellikellokallion pohjoispuolelle ja luopumista mäen länsipuolisesta rakentamisesta.

Samoilla PA-korttelialueille jalankulku- ja pyöräilyreitit on määrätty aiemmasta poiketen kulkemaan osin korttelien välistä, ja keskellä oleva kallio on merkitty yleisen puiston osaksi. Tallipihan kaakkoisosan rakennuksen OAS-vaiheessa poistettu suojelumerkintä on nyt palautettu. Molemmat muutokset ovat kannatettavia ja allekirjoittajien toiveiden mukaisia. Sen sijaan kaavakartan määräämät rajoitukset aitaamisen suhteen ovat riittämättömiä. Aitaaminen on syytä kieltää kartanon päärakennuksen ja kellarin kortteleiden tapaan myös täällä kokonaan. Kaikilla pihakokonaisuuden korttelialueilla tonttien rajaaminen julkisesta puistosta tulisi sallia vain istutuksin.

Helsingissä 24.4.2023

Vuosaari-Seura
Nina Ruuttu
puheenjohtaja

Vuosaari-Säätiö
Heikki Hurtta
puheenjohtaja

Vuosaari-toimikunta
Liisa Winberg
puheenjohtaja

Edellinen artikkeliLausunto Ramsinniemen pohjoisosan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
Seuraava artikkeliKannanotto alueen varaamisesta Mustavuoresta Helsingin Hevosurheilukeskus Oy:lle