Muistutus Pärnunkatu 6 asemakaavaehdotuksesta

0
678

Meri-Rastilassa sijaitsevan Pärnunkatu 6 kaavahankkeessa esitetään voimassa olevan asemakaavan muuttamista siten, että nykyiselle asuinpientalojen korttelille osoitettaisiin myös kerrostalorakentamista. Kaavamuutos on käynnistetty maanomistaja Kojamo Oyj:n aloitteesta.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö sekä Vuosaari-toimikunta ottivat kantaa kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sekä muuhun esillä olleeseen aineistoon viime kesänä, ja esittivät kritiikkiä uusien kerrostalojen Ramsinrannan muusta rakennetusta ympäristöstä huomattavasti poikkeavista rakennuskorkeuksista sekä kannattivat Ole Kandelinin puiston säilyttämistä nykylaajuudessaan kallio- ja metsäalueena.

Kaavan vuorovaikutuksessa esitetyt mielipiteet on otettu huomioon siten, että kaavaehdotuksessa rakennuksia on porrastettu naapurikortteleihin päin ja tarkennettu rakennusten mittakaavaa sekä materiaaleja paremmin ympäristöönsä sopiviksi. Lisäksi on varmistettu hulevesien ohjaaminen suojellulle Rastilan nevalle sen vesitasapainon säilyttämiseksi. Rastilan nevalla ollaan myös käynnistämässä käyttö- ja hoitosuunnitelman päivittämistä sekä hanketta vesitasapainon parantamiseksi.

Allekirjoittajat pitävät asemakaavaan tehtyjä muutoksia ja täydennyksiä sinänsä hyvinä, mutta muistuttavat edelleen siitä, että Ramsinrannan alueella suunnitteilla olevien ja jo toteutusvaiheessa olevia useiden samanaikaisten kaava- ja rakennushankkeiden viheryhteyksiä huonontavien muutosten yhteisvaikutuksia ei edelleenkään ole riittävästi otettu huomioon.

Jättämällä Pärnunkatu 6 nyt kokonaan rakentamatta olisi mahdollista hieman hyvittää Ramsinniemen ja Ison Kallahden puiston yhdistävän ekologisen yhteyden jatkuvuudessa erityisesti Valkkusuonkujan ja Ramsinniementien välillä äskettäin toteutettuja ikäviä heikennyksiä. Viheryhteys on osoitettu kehitettäväksi myös kaupungin omassa viherverkoston toteutuksen tuoreessa oppaassa (Metsä- ja puustoinen verkosto – Opas verkoston huomioimiseksi Helsingin kaupunkisuunnittelussa, Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:5).

Helsingissä 28.2.2021

Vuosaari-Seura
Nina Ruuttu
puheenjohtaja

Vuosaari-Säätiö
Heikki Hurtta
puheenjohtaja

Vuosaari-toimikunta
Liisa Winberg
puheenjohtaja

Edellinen artikkeliMielipide Satamakaaren teknisen huollon alueen asemakaavahankkeesta
Seuraava artikkeliMielipide Villenkallion asemakaavan päivitetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta