Muistutus Pohjoisostari ja sen ympäristö 7.9.09

0
671

MUISTUTUS VUOSAAREN POHJOISEN  OSTOSKESKUKSEN JA SEN YMPÄRISTÖN (KIVISAARENTIE 1) ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA

Muutosehdotus nro 11894, Kslk 2009-0738

Allekirjoittaneet yhteisöt esittävät muistutuksena muutosehdotuksesta ja sen perusteluista seuraavaa:
 
Yleistä
Muutosalue on keskeinen osa Vanhan Vuosaaren pohjoisosan 1960-luvulla rakennettua asuntoaluetta, joka on luokiteltu kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaaksi. Allekirjoittaneet ovat suunnittelun eri vaiheissa esittäneet näkökohtia kulloinkin esillä olleisiin suunnitelmiin. Viimeisin lausunto on annettu 24.3.2009. Siinä esitetyt kannanotot ovat edelleen relevantteja.

Päiväkodin sijainti

Pidämme parhaana ja tarkoituksenmukaisimpana ratkaisuna, että päiväkoti Meritähti jatkaa nykyisellä paikallaan. Ehdotettu uusi paikka on selvästi huonompi kuin nykyinen. Lisäksi päiväkodille ehdotettu tontti on lähes kokonaan otettu Vuosaaren keskuspuistosta, mikä on vastoin kslk:n hyväksymiä Keski-Vuosaaren eli 1960-luvun alueen suojelu- ja kehittämistavoitteita, joissa todetaan mm. ”Viheralueet, keskuspuisto ja urheilupuisto säilytetään laajoina yhtenäisinä alueina ja niiden alkuperäiset ominaispiirteet säilytetään.”
 
Kiinteistöviraston tilakeskuksesta saadun tiedon mukaan Tilakeskus ratkaisee viikolla 37 peruskorjataanko Meritähden nykyinen rakennus vai puretaanko se ja rakennetaanko sen paikalle  uusi päiväkoti, koska päiväkodin nykyinen sijainti on ihanteellinen päiväkotitoimintaa varten. Samoin Tilakeskuksesta saadun tiedon mukaan päiväkoti Korallin rakentaminen alkaa joulukuussa ja tilat olisivat valmiit käyttöön tammikuussa 2011.
 
Tulisikin selvittää ennen kaavamuutosehdotuksen jatkokäsittelyä, miten lasten päivähoito voitaisiin väliaikaisesti järjestää, mikäli päiväkoti Meritähden rakennus perus­korjataan tai rakennetaan uusi nykyiselle paikalle.
 
Luopumalla ehdotetusta päiväkodin tontista se voitaisiin säilyttää nykyisessä tilassaan eli puistoalueena. Samalla vältettäisiin päiväkodin rakentaminen ostoskeskuksen huoltoliikenne­keskuksen viereen, mistä voi aiheutua melu- ja pakokaasuhaittoja. Puiston yhtenäisyyden säilyttämiseksi olisi samalla luontevaa muuttaa Kivisaarentien päässä puiston keskellä oleva YL-tontti  puistoalueeksi täydentämään keskuspuiston yhtenäisyyttä.
 
Kaavamuutosehdotuksesta luopumista puoltaa myös se, että siinä ei ole otettu huomioon aikaisemminkin esittämäämme vaatimusta että päiväkotirakennuksen Vuosaaren puistopolun väliin jäisi kunnollinen viherkaista, vaan kaava sallii  päiväkodin rakentamisen käytännössä aivan kiinni Vuosaaren puistopolkuun.

Pylvässali

Kaavamuutosselostuksessa alkoholiongelmaisten kokoontumispaikka eli ns. pylvässali on siirretty Ilveskorvenpuiston luoteiskulmaan, joka ei kuulu nyt esillä olevaan kaavamuutosalueeseen. Lisäksi esitetty paikka on pylvässalille sopimaton, käytettävissä oleva pinta-ala liian pieni ja pylvässali tuhoaisi lähiöprojektin yhteydessä kunnostetun Ilveskorvenpuiston rauhan ja ilmeen.  Puiston kulmasta muodostuisi siivoton ja sen pensaistoista tulisi pylvässalin käymälä. Lisäksi pylvässalin väki kulkisi puiston ja lasten leikkipuiston läpi ostoskeskuksessa käydessään.
 
Kaavamuutosesityksessä tulisikin sijoittaa oleskelutila pylvässalin väelle nykyisen ostoskeskuksen rakennukseen tai sen laajennusosaan vastaavaan tapaan kuin Itäkeskuksessa ja Myllypurossa on tehty. Tällöin pylvässalin väelle voitaisiin järjestää sosiaalisia palveluita sekä ympäristön asukkaiden ja pylvässalin väen olosuhteet paranisivat olennaisesti.

Ostoskeskuksen laajentuessa ei pylvässalille ole enää luontevaa ja mahdollisimman vähän häiriöitä aiheuttavaa paikkaa. Mikäli pylvässali halutaan kuitenkin rakentaa, asia vaatii edelleen lisäselvityksiä.

  
Vuosaaressa     7.9.2009
 

Vuosaari-Seura     Vuosaaren asukastoimikunta       Vuosaari-Säätiö
Eero Hildén              Seppo Tirkkonen                      Matti Suomela puheenjohtaja              puheenjohtaja                      puheenjohtaja

Edellinen artikkeliKallahden Kunigattaren laituri 18.7.09
Seuraava artikkeliMeri-Rastilan länsiranta 4.10.09