Muistutus Satamakaaren teknisen huollon alueen asemakaavaehdotuksesta

0
457

Asemakaavan muutos koskee Satamakaaren teknisen huollon aluetta Vuosaaressa sekä suojaviheraluetta Vuosaaressa Itäreimarintien, Niinisaarentien ja Satamakaaren sekä̈ Vuosaaren golfkentän välisellä alueella. Kaavaratkaisu mahdollistaa nykyisin lumen vastaanottopaikkana toimivan teknisen alueen kehittämisen ja laajentamisen viereiselle luontoalueelle. Tavoitteena on, että aluetta voidaan jatkossa käyttää myös rakennusmateriaalien kierrättämiseen.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta antoivat kaavahankkeesta lausunnon vuoden 2020 lopulla. Yhteisöt esittivät kannanotossaan näkemyksiä laadittavasta ympäristövaikutusten arvioinnista, Niinisaarentien metsäalueesta sekä alueen liikenneyhteyksistä ja ehdottivat samalla nykyisen asemakaavan mukaisesta Itäreimarintien uudesta linjauksesta luopumista luonnolle vahingollisena. Nyt Itäreimarintien pohjoisosan mahdollisesta siirrosta arvometsäalueen läpi on luovuttu. Samalla tien koillispuolinen osa luontoalueesta on poistettu kokonaan asemakaavaehdotuksesta ja liitetty mukaan uuteen Vuosaaren pelastusaseman asemakaavahankkeeseen. Tehty muutos on Itäreimarintien osalta hyvä.

Kaavan valmistelun jatkotyössä on teetetty uusina selvityksinä Vahanen Environment Oy:llä tutkimusraportti hankkeen vaikutuksista kaavan alueella esiintyvän suojellun viitasammakon elinolosuhteisiin sekä Ramboll Finland Oy:n raportti teknisen huollon alueen toiminnasta ja ympäristövaikutuksista.

Viitasammakkon osalta raportin antama kuva nykytilanteesta on huolestuttava. Sammakon esiintyvyys alueella on heikentynyt viime vuosina. Kosteikossa on kohonneita pitoisuuksia haitta -aineita ja ravinteita sekä ajoittain alhainen happipitoisuus. Kohonneet pitoisuudet johtuvat raportin mukaan entisestä Vuosaaren kaatopaikasta Vuosaarenpuron valuma-alueella, viljelypalstoista, lumenvastaanottopaikan sulamisvesistä sekä muista Vuosaaren teollisuusalueen hulevesistä. Alueella sijaitsevaan Helenin huoltotunneliin johtavaa ajoyhteyttä levennettiin vuonna 2020 kaasuputkityömaan vuoksi. Luhdan reunaan tuotiin silloin kivilouhetta sekä kivituhkaa, ja rakentamisen seurauksena kostean luhdan pinta-ala pieneni.

Tulevaisuutta ajatellen viitasammakon esiintymisalueen ja laajennettavaksi suunniteltavan yhdyskuntateknisen huollon alueen väliin on syytä jättää kunnollinen suojavyöhyke. Kaavaehdotuksessa näin ei valitettavasti ole tehty.

Selvityksissä käy ilmi myös tulevaisuudessa toiminnoiltaan monipuolistuvan teknisen huollon alueelta läheisille Porslahdentien ympäristön asuinalueille ja viereisille luontoalueille kuuluvien meluhaittojen mahdollisuus. Meteli johtuisi pääosin lisääntyvästä liikenteestä, kuormien purkamisesta ja lastauksesta, massojen esikäsittelystä sekä erityisesti alueella ajoittain tehtävästä puuaineksen haketuksesta. Häiritsevän melun seurannasta ja eliminoimisesta tulee paikan rakentamisen sekä varsinaisen toiminnan suunnittelun jatkotyössä pitää erityistä huolta.

Vuonna 2019 tehdyssä Luontotieto Keiron Oy:n luontoselvityksessä alueelta todettiin, että nykyisen lumenkaatopaikan läheisyydessä kasvaa runsaasti haitallisia vieraslajeja ja että maanomistaja eli kaupunki on velvoitettu hävittämään mailtaan haitalliseksi luokitellut vieraslajit, eikä niitä saa levittää esimerkiksi maansiirtojen seurauksena. Tämä on syytä huomioida huolella uuden teknisen huollon alueen toteutuksessa ja toiminnassa.

Helsingissä 20.5.2022

Vuosaari-Seura
Nina Ruuttu
puheenjohtaja

Vuosaari-Säätiö
Heikki Hurtta
puheenjohtaja

Vuosaari-toimikunta
Liisa Winberg
puheenjohtaja

Edellinen artikkeliÄäniteos Sjökullan runoilijasta – ett ljudverk om Karl August Tavaststjerna
Seuraava artikkeliMielipide Vuosaaren pelastusaseman asemakaavahankkeesta