Muistutus Vuosaaren Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavaehdotuksesta

0
773

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnalle

MUISTUTUS VUOSAAREN MERI-RASTILAN LÄNSIRANNAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA (NRO 12155)

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on tehnyt osayleiskaavaehdotuksen Helsingin Vuosaaren Meri-Rastilan länsirannan alueelle. Virasto esittää 2000 asukkaan kerrostalovaltaisen asuinalueen rakentamista Meri-Rastilan ulkoilualueelle. Ehdotus hyväksyttiin niukalla yhden äänen enemmistöllä kaupunkisuunnittelulautakunnassa joulukuussa 2012.

Vuosaari-Seura, Vuosaaren asukastoimikunta sekä Vuosaari-Säätiö toteavat osayleiskaavaehdotuksesta seuraavaa.

Allekirjoittaneet yhteisöt kannattavat ehdotukseen sisältyvää Meri-Rastilan ostoskeskuksen ja metroaseman lähiympäristöjen kehittämistä, mutta vastustavat Meri-Rastilan ulkoilualueelle suunniteltua asuinrakentamista.

Toteutuessaan osayleiskaavaehdotus hävittäisi merkittävän osan itähelsinkiläisille tärkeästä vuonna 1951 perustetusta Meri-Rastilan ulkoilualueesta (aiemmin nimellä Rastilan ulkoilualue).

Vaikka kaupungin ympäristökeskuksen uusimmassa luonnonsuojeluohjelmassa jo mukana olevan muinaisrantakivikko säilyisikin, niin sen välittömän lähiympäristön näyttävän jyrkkä kallio- ja metsäalue jäisi rakentamisen alle, samoin jo 1600-luvun kartoissa viljelyalueena näkyvä puistomainen rinneniittyalue. Havainnekuvat eivät vastaa rakentamisen jälkeistä tilaa, vaan antavat vaikutuksien vähäisyydestä liian optimistisen kuvan.

Myös ulkoilualuetta kiertävä liikuntaviraston hoitama 2,5 km pituinen hiihtolatu supistuisi merkittävästi. Maastohiihtolatu on eteläisen Vuosaaren ainoa.

Ympäristökeskuksen alueella vuonna 2011 teettämät vielä julkaisemattomat Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaan liittyvät METSO-selvitykset tuovat huomattavaa uutta tietoa koko metsäalueen maakunnallisestikin merkittävistä luontoarvoista. Kaava-alueeseen sisältyvästä metsästä iso osa on julkisuudessa jo olleiden tietojen mukaan arvokasta I- ja II-luokan lajistoltaan monimuotoista vanhaa metsää.

Myös alueella tehty tuore kääpäselvitys (Keijo Savola: Helsingin metsien kääpäselvitys 2011, Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 5/2012) todistaa alueen metsän tärkeistä luontoarvoista: alue kuuluu kääpien osalta arvoluokkaan I (hyvin arvokas kääpäalue).

Luonto-Liitto sekä Helsingin seudun lintutieteellinen yhdistys Tringa esittivätkin viime vuoden maaliskuussa lähes koko alueen osoittamista luonnonsuojelualueeksi.

Meri-Rastilan ulkoilualueelle suunniteltu mittava kerrostaloalue on lisäksi selkeästi voimassa olevan Uudenmaan maakuntakaavan vastainen.

Maankäyttö- ja rakennuslaki toteaa maakuntakaavan ja yleiskaavan suhteesta: ”Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.”

Jos yleiskaavaa nyt ollaan muuttamassa, tulee voimassa oleva maakuntakaava ottaa huomioon suunnittelussa. Ympäristöministeriön vuonna 2006 vahvistamassa maakuntakaavassa koko nykyinen Meri-Rastilan ulkoilualue on merkitty virkistysalueeksi.

Laskennallinen yleiskaavavaranto  on Helsingissä kaupunkisuunnitteluviraston tuoreen selvityksen mukaan tällä hetkellä noin 15 vuotta. Asukkaille tärkeille ja luontoarvoiltaan merkittäville viheralueille rakentaminen ei tässä tilanteessa ole perusteltavissa.

Vuosaari-Seura, Vuosaaren asukastoimikunta sekä Vuosaari-Säätiö esittävät, että Meri-Rastilan länsirannan epäonnistuneen osayleiskaavaehdotuksen jatkokäsittelystä tuleekin nyt luopua ja laatia koko alueelle myöhemmin kaikessa rauhassa alueen tärkeitä luonto- ja virkistysarvoja kunnioittava sekä kaupunkisuunnitteluviraston Itä-Helsingin kulttuuripuisto -hankkeeseen paremmin sopiva asemakaava.

Helsingissä 8.2. 2013

Vuosaari-Seura ry     Vuosaaren asukastoimikunta        Vuosaari-Säätiö rs
Anja Hinkkanen         Eero Hilden                                 Matti Suomela
puheenjohtaja          puheenjohtaja                             puheenjohtaja

Edellinen artikkeliVuosaari-Seura tiedottaa 2/2013
Seuraava artikkeliVuosaari-Seura tiedottaa 3/2013