Pohjoisostari ja sen ympäristö 24.3.09

0
608

MIELIPIDE VUOSAAREN POHJOISEN OSTOSKESKUKSEN JA SEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA JA SIIHEN  LIITTYVÄSTÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMASTA

Hankenro 0592, Kslk 2005-1767, Oas 317-02/09

Allekirjoittaneet yhteisöt esittävät mielipiteenään suunnittelun lähtökohdista ja suunnitteluperiaatteista seuraavaa:
Yleistä:

Suunnittelualue on keskeinen osa Vanhan Vuosaaren pohjoisosan 1960-luvulla rakennettua asuntoaluetta, joka on luokiteltu kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaaksi. Allekirjoittaneet ovat suunnittelun eri vaiheissa esittäneet näkökohtia kulloinkin esillä olleisiin suunnitelmiin. Viimeisin lausunto on annettu 31.5.2006.

Suunnittelualueella on voimassa 1.7.1970 vahvistettu asemakaava, joka sisältää nykyisen ostoskeskuksen liikerakennusten korttelialueeksi merkityn tontin, sen itäpuolisen kunnallisteknisten laitosten ja rakennusten tontin, lasten päiväkodin alueen sekä Kivisaarentien päässä olevan yleisten rakennusten tontin.

Pohjoisen ostoskeskuksen kehittämishanke on nyt uudelleen esillä ja se on käynnistynyt YIT:n intressien pohjalta. Kaavamuutossuunnitelmat merkitsevät huomattavia muutoksia nykytilanteeseen.

Kaavamuutosta suunniteltaessa johtavana periaatteena tulee olla 1960-luvulta peräisin olevan ns. Vanhan Vuosaaren arkkitehtonisen ilmeen kunnioittaminen. Tämän vuoksi suunnitelmassa olisi esitettävä kunnollinen viitesuunnitelma, miten vanha ja uusi rakennus liittyvät toisiinsa eri suunnista tarkasteltuna.

Tavoite kehittää aluetta Vanhan Vuosaaren pohjoisosan kaupallisten ja julkisten palvelujen monipuoliseksi keskukseksi on kannatettava ja asukkaiden toiveiden mukainen.
Kehittämisperiaatteet:

Kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaan suunnittelualueen kehittämisessä on noudatettava kaupunkisuunnittelulautakunnan 4.5.2006 hyväksymiä suojelu- ja kehittämisperiaatteita ja toimenpidesuosituksia sekä otettava huomioon Keski-Vuosaaren alueesta tehdyt maisema- ja kaupunkikuvaan ym. liittyvät selvitykset.
Ostoskeskuksen kiinteistön laajennus:

Kaupunginmuseo on antanut ennakkolausunnon, jonka mukaan ostoskeskusrakennus tulisi suojella asemakaavassa, koska se on yksi arvokkaimmiksi inventoiduista pääkaupunkiseudun 60-luvun ostoskeskuksista.

Kaupallisten ja julkisten palvelujen kehittäminen edellyttää ostoskeskus-rakennuksen laajentamista. Sen perusteena tulee olla huolella tehty palvelujen tarvekartoitus. Sitä tehtäessä on otettava huomioon myös nykyisen ostoskeskuksen vaatimukset ja tarpeet. Päivittäistavaramyymälän laajentamisen lisäksi tulisi selvittää esim. postin, apteekin ja mahdollisten muiden erikoisliikkeiden  sijoittamista joko nykyiseen ja/tai laajennusosaan.

Laajennusosa olisi suunniteltava siten, että Vuosaaren puistopolun ja tontin väliin voidaan sijoittaa jonkinlainen viherkaista ja siten säilyttää Vuosaaren keskuspuiston yleisilmettä.

Puistovyöhykkeen leventäminen lähes kaksinkertaiseksi ostoskeskuksen kohdalla parantaa alueen puiston yhtenäisyyttä.

Täydennysrakentaminen:

Alueelle suunniteltu senioritalo on varmaan tarpeellinen ja palvelee myös YIT:n intressejä. Hanke on sinällään kannatettava, mutta nykyisessä muodossaan VI-kerroksinen talo poikkeaa ympäristön rakennuskannasta eikä sulaudu Vanhan Vuosaaren arkkitehtoniseen ilmeeseen. Lisäksi se tekee ostoskeskuksen lähiympäristöstä ahtaan. Tilannetta ehkä helpottaisi, jos rakennus sijoitettaisiin LPA-tontin pohjoisreunaan ja muotoiltaisiin uudestaan. Rakennuksen uudelleen sijoittelulla ja muotoilulla sekä puistopolun esitetyllä siirrolla voitaisiin Vuosaaren puistopolun ja rakennuksen välistä viherkaistaa leventää, josta hyötyisivät sekä senioritalon asukkaat että puistopolun käyttäjät.

Kaavamuutoksessa on jätetty huomiotta nykyisten lasi-, pienmetalli- ja muiden jätteiden keräysastioiden paikan häviäminen. Keräysastioille tulisikin suunnitella uusi paikka. Nykyisten pinnalla olevien keräysastioiden korvaaminen syväkeräysastioilla olisi sekä maisemallisesti että taloudellisesti järkevä ratkaisu.

Laatoitetun torialueen voisi korvata ainakin tässä vaiheessa viheristutuksin.
Asukkaita palvelevat julkiset tilat:

Kannatamme asukaspuiston ja siihen välittömästi kuuluvien tilojen rakentamis-mahdollisuuden tutkimisen suunnitellulle paikalle. Suunnitelmassa tulisi kuitenkin esittää yksityiskohtaisemmin, mitä asukaspuistoon tulee. Myös nuorisolle pitäisi saada järjestetyksi jonkinlainen kokoontumispaikka. Asukaspuisto ei saa haitata Vuosaaren puistopolun käyttöä tärkeänä kevyen liikenteen väylänä ja ulkoilureittinä.

Päiväkodin sijainti

Suhtaudumme kriittisesti ja epäillen ajatukseen sijoittaa päiväkoti ostoskeskuksen eteläpuolelle. Sijainti on huonompi kuin nykyinen. Tulisikin tutkia esim. rakennuslupavaiheessa olevan Päiväkoti Korallin uudisrakennuksen tai parakkien käyttämistä väliaikaispaikkana, kunnes uusi päiväkotirakennus saataisiin rakennettua nykyiselle ja varsin rauhalliselle paikalle.

Suunnitellussa paikassa päiväkoti on sijoitettu huoltoliikennekeskuksen viereen, josta voi aiheutua melu- ja pakokaasuhaittoja. Kaksikerroksinen ratkaisu ei varmaan ole paras mahdollinen. Lisäksi rakennus on sijoitettu aivan kiinni Vuosaaren puistopolkuun ja siten osaltaan hävittää polun puistomaista luonnetta.  Päiväkotia tulisikin siirtää niin, että sen ja Vuosaaren puistopolun väliin jäisi kunnollinen viherkaista.

Päiväkodin piha on sen eteläpuolisessa ylärinteessä kasvavien puiden samoin kuin sen eteläpuolella olevien talojen varjostama. Lumien sulamisvedet valuvat päiväkodin pihalle.  Piha-alue on pieni päiväkotiin suunnitellulle lapsimäärälle. Sitä tulisi laajentaa YL-tontille, joka tulisi muuttaa loppuosaltaan puistoalueeksi.
Pylvässali:

Viime vuonna tehdyssä Vuosaaren turvallisuuskyselyssä tuli selvästi esille, että Vanhan Vuosaaren asukkaat kokevat pylvässalin sijainnin ja sen käyttäjät ylivoimaisesti suurimpana alueen haittana ja jonkinlaisena uhkanakin. He puoltavat järkevän ratkaisun löytämistä pylvässalille, mutta mahdollisimman etäälle ostarin lähiympäristöstä.

Selostusluonnoksessa mainitaan palvelukeskuksen kehittämisestä, että tavoitteena on luoda asemakaavalliset edellytykset ostoskeskuksen lähiympäristön kehittämiselle viihtyisänä asiointi- ja oleskeluympäristönä. Siksi tulisi tutkia mahdollisuutta sijoittaa oleskelutila pylvässalin asiakkaille nykyisen ostoskeskuksen rakennukseen tai sen laajennusosaan vastaavaan tapaan kuin Itäkeskuksessa ja Myllypurossa on tehty. Näin sekä ympäristön asukkaiden ja pylvässalin asiakkaiden olosuhteet paranisivat olennaisesti.

Pylvässali on suunnitelmassa sijoitettu aivan liian näkyvälle ja keskeiselle paikalle. Ostoskeskuksen laajentuessa ei pylvässalille ole enää luontevaa ja mahdollisimman vähän häiriöitä aiheuttavaa paikkaa. Mikäli pylvässali halutaan kuitenkin rakentaa, asia vaatii lisäselvityksiä.

Liikenneyhteydet:

Linja-autopysäkki on esitetty rakennettavaksi Mustalahdentien pohjoisreunalle. Kuitenkaan palvelulinjan bussille eikä normaalikokoiselle bussille ei ole osoitettu kääntymistilaa, mikä osaltaan estää esim. asukkaiden toivoman bussilinjan 90 jatkamisen ostoskeskukseen.

Senioritalosta ei ole jalkakäytävää bussipysäkille, vaan senioritalon asukkaat joutuisivat nykyisessä suunnitelmassa kulkemaan sinne pysäköintialueen halki. Mustalahdentiellä tulee olla jalkakäytävät molemmin puolin koko matkan.

Vaikkakaan kaavassa ei ole osoitettu Keskuspuiston pohjoispäähän mahdollisesti rakennettavan julkisen liikenteen Niinisaarentielle johtavaa joukkoliikennekatua, se sisältyy kuitenkin asemakaavamuutoksen selostukseen. Suhtaudumme jyrkän kielteisesti keskuspuistoon sijoitettavan joukkoliikennekadun rakentamissuunnitelmiin, sillä puistoon tehtävä katu turmelisi ja pirstoisi puiston pohjoispään. Lisäksi kokemus on osoittanut, että liikenteenohjauksesta ja valvonnasta huolimatta yksityisautoilua ei kyetä täysin estämään julkisen liikenteen ajoväylällä. Kyseisen kadun liikenne katkaisisi Niinisaarentien viereisen vilkkaassa käytössä olevan jalankulku- ja polkupyörätien ja aiheuttaisi turvallisuusriskin. Samalla katkeaisi Niinisaarentien meluaita pitkältä matkalta.
Pysäköintijärjestelyt:

Pidämme ensiarvoisen tärkeänä, että suunnittelussa varataan riittävä määrä pysäköintipaikkoja kaupallisia palveluja ja muita ostoskeskukseen sekä sen läheisyyteen sijoittuvia toimintoja varten. Koska kauppakeskuksessa käy myös lapsiperheitä, pitäisi ainakin osan pysäköintipaikoista olla riittävän leveitä, jotta niitä olisi ko. perheiden vaivatonta käyttää. Vuosaaren puistomaisen luonteen huomioonottaen pysäköintialueet tulisi suunnitella viheristutuksin, jotta pysäköintikenttä sulautuisi paremmin maisemaan. Pysäköintisuunnitelmassa ei ole osoitettu polkupyörille paikkaa.

 
Vuosaaressa 24.3.2009
 
Vuosaari-Seura     Vuosaaren asukastoimikunta       Vuosaari-Säätiö
Eero Hildén               Seppo Tirkkonen                      Matti Suomela
puheenjohtaja                puheenjohtaja                      puheenjohtaja

Edellinen artikkeliVuosaari-Seuran jäsenilta la 28.11.09 klo 19
Seuraava artikkeliKallvikintien SHELL-liikenneaseman ympäristö 16.6.09