Ramsinranta III

0
900

 

Vuosaari, Meri-Rastila, Ramsinranta III

Asemakaavaluonnos

 

Allekirjoittaneet yhteisöt esittävät mielipiteenään asemakaavaluonnoksesta seuraavaa:

 

Luonnos noudattaa alueen suunnittelun lähtökohtia, jotka julkaistiin osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa. Olemme lausuneet niistä mielipiteemme 15.11.2006.

On kuitenkin todettava, että luonnoksessa ei ole otettu huomioon kaikkia lausunnossamme tehtyjä esityksiä. Siksi esitämme vielä luonnoksen ja sen määräysten tarkistamista:

1.            Kortteleissa 54354 ja 54355 olevat pientalot muodostavat muurimaisen kokonaisuuden. Esitämme tutkittavaksi, olisiko kyseisten korttelien rakentamisväljyyttä lisättävissä, jolloin alue saataisiin luontevammin liittymään viereiseen lähivirkistysalueeseen.

 

2.            Verkkopolun jatkeena oleva pientaloalueen poikki virkistysalueelle johtava jalankulkupolku vastaa aikaisempia esityksiämme.

 

3.            Luonnokseen sisältyy asemakaavamääräys, jonka mukaan kalliota ja puustoa tulee säilyttää mahdollisimman suuressa määrin. Siihen vedoten esitämme, että kortteleissa 54354 ja 54241 niiden Ramsinniementien puoleisella osalla ja tien vastakkaisella puolella VL/AO-virkistysalueella olevia järeitä kilpikaarna-mäntyjä ja kuusia voitaisiin säilyttää alueen maisemallisten arvojen vuoksi.

 

4.            Olemme huolissamme alueen koillispuolella olevan Rastilannevan vesitasa-painon säilymisestä huolimatta sitä koskevista ympäristökeskuksen parannus-suunnitelmista.

Ramsinniementien varrelle suunniteltujen kuuden kerrostalon perustojen louhinta saattaa synnyttää kalliohalkeamia, jotka entisestään kuivattavat nevaa. Uhka on otettava huomioon räjäytysten voimakkuutta mitoitettaessa.

          Nevan vesitasapainon säilymistä on seurattava tiiviisti rakentamisen aikana.

 

5.            Hotellin ja rannan välille sijoittuvaan jalankulkuväylän rakentaminen ja käyttö on varmistettava hotellikiinteistöyhtiön kanssa tehtävällä maankäyttö-sopimuksella ja varmistettava polkuverkoston saavutettavuus lähiasutuksen kannalta ja jatkuvuus osana Vuosaaren merellistä ulkoiluväylästöä.

 

6.            Alueen asukkaiden kulkua varten uimapaikalleen Pikku Kortlahden rantaan on suunniteltava jalankulkupolku autojen kääntöpaikan ja rannan välille.

 

7.            Pidämme varauksen kevytvenekanavaa varten perusteltuna. Väylän voisi alkuvaiheessa raivata helpottamaan kanoottien kantamista kannaksen yli.

 

 

Vuosaaressa 6.3.2007

 

 

Vuosaari-Seura  Vuosaaren asukastoimikunta   Vuosaari-Säätiö

 

Juha Helansuo    Seppo Tirkkonen                   Matti Suomela

puheenjohtaja    puheenjohtaja                       puheenjohtaja

Edellinen artikkeliVuosaari, Retkeilijänkadun korttelit
Seuraava artikkeliTankovainio-Broända