Ramsinranta IV asemakaavahanke käynnistyy

0
1475

Uusi Vuoranta

Kaupungin asemakaavapalvelu valmistelee asemakaavan muutosta Meri-Rastilan Ramsinrantaan. Vilsandinkujan ja Ramsinniementien varteen suunnitellaan uusia asuinrakennuksia sekä uutta rantaraittia. Olemassa olevat suojellut rakennukset kunnostetaan.

Asemakaavan muutos koskee kahta aluetta: entisen Alkon koulutuskeskuksen Vuorannan tonttia 54201/2 osoitteessa Vilsandinkuja 3 ja Vilsandinkuja 4 ja sen läheisyydessä sijaitsevia katu- ja pysäköintialueita, sekä korttelia 54353 osoitteessa Ramsinniementie 18, siihen liittyviä katualueita ja metsää, Pikku Kortlahden puistoa sekä Ramsinkannasta.

Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa Ramsinrantaan asuinrakennusten täydennysrakentaminen ja muuttaa rantavyöhyke puistoksi, jossa kulkee yhtenäinen rantareitti. Vuorannan suojellut rakennukset kunnostetaan palvelu- ja hoiva-asumiseen. Vuorannan tontin länsiosa ja Pärnunkadun varressa sijaitseva pysäköintialue kaavoitetaan asumiseen. Ramsinniementien ja Huvilavahdinkujan väliselle alueelle suunnitellaan asuinrakennuksia. Suojeltu kesähuvila ja rantasauna säilyvät osana asuinrakennusten pihapiiriä.

Kummallakin muutosalueella ranta säilyy metsäisenä. Ranta-alue muutetaan puistoksi, jonka läpi kulkee yhtenäinen rantareitti Vuorannasta Ramsinkannakselle asti. Rantareitti toteutetaan myös muutosalueiden välissä oleville yksityisomistuksessa oleville tonteille laadittujen maankäyttösopimusten mukaisesti.

Ramsinkannaksen lähivirkistysalueella oleva kanavavaraus poistetaan. Jatkamalla rantaraittia Kortlahdelle asti parannetaan kulkuyhteyksiä kannaksen yli. Täydennysrakentamisen myötä alueelle tulee arviolta 450 uutta asukasta. Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille tonttien omistajien hakemuksista. Kaupunki valmistelee asemakaavan muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevat maankäyttösopimukset tontinomistajien kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 2005–2011) ja niissä Vuorannan alue on merkitty pääosin palvelurakennusten korttelialueeksi, jolla rakennus- ja puutarhataiteellisesti merkittävä ympäristökokonaisuus tulee säilyttää. Ramsinniementien alue on merkitty loma-asuntojen korttelialueeksi, jonka maisemallisesti arvokas huvilaympäristö tulee säilyttää. Ramsinkannas ja osa rannasta on merkitty lähivirkistysalueeksi. Vilsandinkuja 3 on merkitty autopaikkojen korttelialueeksi. Ramsinkannaksen ympäristö on merkitty virkistysalueeksi. Lisäksi alue on merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi, jota kehitetään siten, että alueen arvot säilyvät. Helsingin yleiskaavassa alue on merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi. Ramsinniementiellä on varaus baana- ja pikaraitiotieyhteydelle. Alueen läpi on esitetty viheryhteys.

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaikutuksia muun muassa kaupunkikuvaan, luontoon, virkistykseen, maisemaan, rakennettuun kulttuuriperintöön ja liikenteeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat sekä tarvittaessa muut viranomaiset ja osalliset.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa (havainnekuva ja Vuorannan viitesuunnitelmia) on esillä 19.11.–10.12. Vuotalon aulassa, Mosaiikkitori 2 sekä verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat. Aineistoon voi käydä tutustumassa myös Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa (käyntiosoite Sörnäistenkatu 1, ala-aula, avoinna ma–to klo 9–16, pe 10–15). Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavahankkeen hankekortti: Ramsinranta IV.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 10.12.2018. Niille, jotka ovat mielipiteen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa, lähetetään tieto lautakunnan päätöksestä. Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13, avoinna arkisin ma-pe klo 8.15–16) tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Edellinen artikkeliAsukastilaisuuksia Vuosaaren aluesuunnitelmasta
Seuraava artikkeliNina Ruutusta Vuosaari-Seuran uusi puheenjohtaja