Retkeilijänkadun asemakaavamuutoksesta

0
687

Muistutus Vuosaaren Retkeilijänkadun kortteleita koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta 11865/20.6.2007

Viitaten allekirjoittaneiden yhteisöjen Retkeilijänkadun kortteleiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 6.3.2007 (Liite) antamaan lausuntoon toteamme, että siinä esitetyt näkökohdat ovat edelleen relevantteja.

Lisäksi on otettava huomioon, että ns. kahvikorttelin varsin suuri, alunperin yritystoiminnoille kaavoitettu tontti on jo muutettu asuintontiksi, mikä on vähentänyt liike- ja toimistotonttien määrää. Vastaavanlaisia muutoksia ei enää pidä tehdä, jottei haitata Vuosaaren elinkeino- ja työpaikkarakenteen monipuolistumista ja työpaikkaomavaraisuuden kasvua. Näin ollen kaavamuutosta siltä osin kuin se merkitsee Retkeilijänkadun liike- ja toimistotilatonttien muuttamista pääosin asuinkäyttöön ei tule nyt hyväksyä lukuunottamatta  itäreunan LPA-tontin muuttamista liike- ja toimistokäyttöön.

Vuosaaren sataman valmistumisen jälkeen uskomme liike- ja toimistotonteille olevan enemmän kysyntää, joten nyt kannattaa tehdä pitkäjänteistä kaupunkisuunnittelua.

Vuosaaressa 24.9.2007
 

Vuosaari-Seura Vuosaaren asukastmk  Vuosaari-Säätiö

Juha Helansuo   Seppo Tirkkonen         Matti Suomela

puheenjohtaja   puheenjohtaja             puheenjohtaja

 
 

Liite: Mielipide Vuosaaren Retkeilijänkadun kortteleiden asemakaavan muutosluonnoksesta 2.2.2007

Kaupunkisuunnitteluvirasto                                                 Liite
Kirjaamo
PL 2100
00099 Helsingin kaupunki

Mielipide Vuosaaren Retkeilijänkadun kortteleiden asemakaavan muutosluonnoksesta 2.2.2007

Kslk 2005-177

Allekirjoittaneet yhteisöt esittävät kantanaan esitetystä asemakaavan muutosluonnoksesta seuraavaa:

Aikaisemmin esitellystä Retkeilijänkadun kortteleiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta  8.6.2006 antamassamme lausunnossa esitimme, ettei voimassa olevassa kaavassa liike- ja toimistotoimintojen korttelialuetta tulisi tässä vaiheessa muuttaa asuinkortteleiksi. Näkemyksiämme ei kuitenkaan kaavan muutosluonnoksessa ole otettu huomioon.

Vuosaaren sataman valmistuminen loppuvuodesta 2008 aiheuttaa muutaman vuoden aikajänteellä  liike- ja toimistotilojen kysyntää Vuosaaressa, koska  sataman ko. tilat täyttyvät. Sataman generoimana tulee lisääntymään sellaisten yritysten määrä, joiden ei tarvitse sijaita satama-alueella, mutta joille on tärkeätä olla lähellä satamaa ja hyvien yhteyksien päässä Helsingin keskustasta. Mikäli Vuosaaresta ei silloin tällaisille yrityksille löydy toimitiloja tai ole valmiiksi kaavoitettuja vapaita tontteja, joille uudet tilat voitaisiin rakentaa, yritykset siirtyvät Helsingin ulkopuolelle.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että liiketilojen kysyntä Vuosaaressa on elpymässä. Tästä osoituksena on Hartelan Oy:n Kallvikintien ja Tyynylaavantien kulmaukseen rakenteilla oleva ja vuodenvaihteessa 2007-2008 valmistuva liiketalo. Toimitilojen lisätarpeen on havainnut myös kaavamuutoksen hakija, joka esittää  Retkeilijänkadun korttelialueen 54010 itäpäässä olleen LPA-alueen muuttamista yritystoimintojen alueeksi. Näin ollen Vuosaaren tulevan kehityksen kannalta ei ole perusteltua muuttaa Retkeilijänkadun liike- ja toimistokortteleita asuntokortteleiksi.

Liike-, toimisto- ja muiden yritystilojen muuttamista asunnoiksi on suunnitelmassa koetettu lieventää määräyksellä, jonka mukaan asuinkerrostalojen ensimmäiset kerrokset on varattava liike-, toimisto- ja yrityskäyttöön siten, että niistä voi olla sisäinen yhteys seuraavaan asuinkerrokseen. Esitys on periaatteessa kannatettava, mutta samalla pitäisi näiden ensimmäisten kerrosten tilat  määrätä helposti muunneltaviksi, jolloin erikokoisten yritysten sijoittuminen niihin olisi mahdollista.

Positiivisena seikkana on myös pidettävä korttelin 54003 säilyttämistä liike- ja toimistorakennusten korttelialueena, vaikkakin ko. tontti on erittäin pieni..

Mielestämme suunnittelualueen korttelien 54008 ja 54009  asuntotontit ovat sijainniltaan ja muodoltaan huonosti asuntotuotantoon soveltuvia, vaikka ne tehtyjen selvitysten mukaan olisivatkin rakennusteknisin erityisehdoin rakennettavissa. Meri-Rastilan aluefoorumissa saatujen tietojen mukaan kaavoittajat ovat ajatelleet talojen soveltuvan lähinnä sinkkuasunnoiksi. Se johtaa yksipuoliseen asukasjakautumaan ja asukkaiden suureen vaihtuvuuteen, mikä ei ole eduksi alueelle.

Asemakaavaluonnoksessa oleva määräys piha-alueiden korkeatasoisesta rakentamista istutuksineen ja puineen lienee aarinkokoisten pihojen ahtauden takia vaikea toteuttaa.

Pidämme myös tärkeänä, ettei olemassa olevan kaavan rakennustehokkuutta ja kerrosmääriä nosteta. Voimassa olevassa kaavassa sallitaan IV- V –kerroksiset rakennukset, muutossuunnitelmassa V – VI –kerroksiset, mitä emme voi hyväksyä, koska näin jälkikäteen muutettaisiin tilannetta, joka vallitsi, kun Retkeilijänkadun pohjoispuolella asuvat ovat huoneistojaan valinneet. .

Edellä olevan perusteella esitämme, että liike- ja toimistotilakortteleiden muuttamisesta asuntokortteleiksi luovutaan.

Vuosaaressa 6.3.2007

 

Vuosaari-Seura Vuosaaren asukastmk  Vuosaari-Säätiö

Juha Helansuo  Seppo Tirkkonen          Matti Suomela
puheenjohtaja  puheenjohtaja              puheenjohtaja

Edellinen artikkeliKeski-Vuosaaren ja Rastilan aluesuunnitelma
Seuraava artikkeliLausunto Särkkäniemen grillipaikasta rakennusvirastolle