Säännöt

Hyväksytty seuran kevätkokouksessa 30.3.2011 sekä patentti- ja rekisterihallituksessa 10.11.2011.

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Vuosaari-Seura ry, ruotsiksi Nordsjö Samfundet rf. Yhdistyksen, joka on kaupunginosayhdistys ja jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena on Vuosaari. Seura on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Seuran tarkoituksena on

 • työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta lähtien,
 • toimia kokonaisvaltaisen kotiseututyön tavoitteiden saavuttamiseksi paikalliskulttuurin, ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon sekä matkailun aloilla,
 • olla toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä sekä
 • syventää asukkaiden kotiseuduntuntemusta ja paikallishenkeä sekä pyrkiä kaikin tavoin lisäämään heidän kiintymystään kotiseutuunsa.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura

 • toimii alueensa asukkaiden etujärjestönä, osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon,
 • tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille,
 • on yhteistyössä kotiseututyön keskusjärjestöjen, kunnan sekä muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa,
 • suorittaa ja tukee kotiseutua koskevaa tallennus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa,
 • järjestää kokouksia, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta seuran sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa koulutus- ja tiedotustoimintaa,
 • järjestää kotiseutupäiviä sekä muita juhla-, taide- ja viihdetilaisuuksia,
 • toimeenpanee näyttelyjä, retkiä ja opintomatkoja,
 • edistää asukkaiden omatoimisuutta ja tukee paikallista harrastustoimintaa sekä
 • pyrkii muillakin samankaltaisilla tavoilla toteuttamaan seuran tarkoitusperiä ja tavoitteita

Jäsenistö

4 §

Seuran varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen sen tarkoitusperät ja säännöt hyväksyvä henkilö, jonka seuran hallitus jäseneksi hyväksyy. Jäsenyys katsotaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäseneksi ilmoittautuminen on hyväksytty.

Jäsen on velvollinen suorittamaan seuran syyskokouksen määräämän jäsenmaksun.

Seuran kannattajajäseneksi pääsee jokainen oikeuskelpoinen yhteisö, jonka hallitus hyväksyy ja joka suorittaa seuran syyskokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

Hallitus pitää seuran jäsenistä lainmukaista jäsenluetteloa.

5 §

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai suullisesti seuran kokouksen pöytäkirjaan.

Seuran hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka toimii seuran sääntöjä tai periaatteita vastaan tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen määräaikana.

Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan kirjallisesti valittaa päätöksestä seuran kokoukselle jättämällä valituskirjelmänsä hallitukselle.

6 §

Kunniajäsenekseen seura voi hallituksen esityksestä kokouksessaan kutsua henkilön, joka huomattavalla tavalla ja pitkäaikaisesti on vaikuttanut seuran tarkoituksen toteuttamiseksi.

Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

Kokoukset

7 §

Seuran varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään ennen huhtikuun loppua ja syyskokous loka-joulukuun aikana. Lisäksi hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Mikäli vähintään kymmenesosa (1/10) seuran jäsenistä kirjallisesti vaatii ylimääräisen kokouksen kutsumista koolle tietyn asian käsittelyä varten, hallitus on velvollinen toimittamaan kokouskutsun neljäntoista (14) päivän kuluessa.

Seuran kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla kirjeellisesti tai sähköpostilla jokaiselle jäsenelle sekä niissä lehdissä, joista syyskokous päättää. Kokouskutsu on toimitettava vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

8 §

Seuran kokouksessa on äänioikeus jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheen johtajan ääni, vaaleissa arpa.

9 §

Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä

4. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

5. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa kevätkokoukselle esittää

10 §

Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma

4. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus

5. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista

6. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio

7. Valitaan seuran hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi

8. Valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näille varahenkilöt tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa

10. Päätetään, missä lehdissä kokouskutsut seuran kokouksiin julkaistaan

11. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa syyskokoukselle esittää.

Hallitus

11 §

Seuran toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksessa valittava hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kahdeksan (8) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua muuta jäsentä, joista vuosittain on puolet erovuorossa.

Hallituksen jäsenenä voi yhtäjaksoisesti toimia enintään kuuden vuoden ajan. Riippumatta siitä, kuinka monta vuotta henkilö on ollut hallituksen muuna jäsenenä, henkilö voi yhtäjaksoisesti toimia puheenjohtajana enintään kuuden vuoden ajan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, taloudenhoitajanja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä vaatii, ja on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään neljän jäsenen ollessa läsnä.

12 § Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kaksi yhdessä.

Talous

13 §

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on jätettävä toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

14 §

Seuralla on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa kustannustoimintaa, tavanomaista kioskikauppaa ja kahvilaliikettä sekä asianmukaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

15 §

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan seuran kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

16 §

Ehdotus seuran purkamiseksi on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) tunnetuista äänistä.

17 §

Seuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen sen mukaan kuin seuran viimeinen kokous päättää.