Vuosaarenkeskusta asemakaavamuutos 13.10.09

0
556

Mielipide Vuosaaren keskustan asemakaavamuutos-luonnoksesta

Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan (Vuosaari, Keski-Vuosaari)
kortteleita 54090, 54095–54096, 54178-54179, tontteja 54176/2, 54177/5 ja 54175/23 sekä katu- ja puistoalueita (muodostuu uudet korttelit 54157 ja 54158)
 
Ksslk 2002-2234
 
Yleistä
 
Allekirjoittaneet yhteisöt ovat antaneet keskustan kaavoitusta koskevat lausunnot 5.5.2004 ja 10.12.2008 ja niissä esitetyt yleiset näkökohdat ovat edelleen voimassa. Muutosalue on  Vuosaaren ja sen keskustatoimintojen kannalta olennainen osa Vuosaaresta ja sen imagosta annettavaa kuvaa. Suunnitellut rakennuspaikat ja korkeudet tulee sovittaa ja mitoittaa siten, että keskustan väljyys säilyy ja arkkitehtoninen ilme kohentuu. Kaavaan tuleekin merkitä vaatimus korkeatasoisesta rakentamisesta. Keskustan kaava on merkittävä myös Vuosaaren työpaikkaomavaraisuuden kannalta. Vaikka tällä hetkellä liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien tonttien kysyntä on taloudellisen laman takia vähäistä, olisi kaavoituksessa otettava huomioon edellä mainittujen toimintojen tulevaisuuden tarpeet siitä huolimatta, ettei tarvetta nyt olisikaan välittömästi näköpiirissä.
 
Keskustan kaavan laadinta on tarpeellista, koska se selkiyttää nyt vallinnutta tilannetta ja mahdollistaa rakennusprojektien käynnistymisen. Alueesta tulee entistä kiinnostavampi, kun sataman toiminta laman jälkeen taas elpyy, mahdollinen metrolinjan jatkuminen Vuosaaren kautta Östersundomiin toteutuu ja Vuosaaren yhteismarkkinointihanke alkaa tuottaa suunniteltua tulosta. Hyvin laadittuna kaava antaa mahdollisuuden täydentää jo rakennettua keskusta-aluetta niin, että siitä tulee entistä elinvoimaisempi.

Kortteli 54095

Alueelle kaavailtu ”noppatalo”  tekee korttelista ahtaan ja aiheuttaa myös pysäköintiongelmia. Talo tulisi poistaa suunnitelmasta.

Korttelit 54096 ja 54158

Porslahdenpolun etelänpuoleisten korttelien 54096 ja 54158 kerroskorkeudet (asuintalo 4-6 krs ja toimistorakennus 7 krs) vaikuttavat olevan väärinpäin, sillä takana oleva asuinrakennus on matalampana toimistorakennuksen takana avaraan eteläsuuntaan katsottaessa. Asiaa parantaisi jos Porslahden- ja Tyynylaavanteiden suuntaiset siivet olisi vain kolmikerroksisia ja Silttikujanpuoleista osaa voitaisiin tarvittaessa korottaa. Alakerrosten liiketilat ja mahdolliset toimistotilat tulisi olla muutettavissa myös käsi- ja pienteollisuustoiminnalle. Liike- ja toimisto-tiloille on varattava myös kadun varteen maanpinnantasossa olevia asiakaspysäköintipaikkoja. Osa korttelin 54096 yläkerrosten asuinhuoneistoista voisi olla myös pieniä asuntoja, jotka soveltuisivat yksin tai kaksin asuville.

Vuotalon ja Vuosaaren lukion ja Tehtaanpuiston yläasteen kortteli 54179

Vuotalon ja Vuosaaren lukion ja Tehtaanpuiston yläasteen kortteli on jätetty ennalleen, ainoastaan pohjoisaukiolta on poistettu ulkoesiintymisiin tarkoitettu ja aiemmissa suunnitelmissa ollut rakennelma. Korttelissa ei ole osoitettu rakennusoikeutta mahdollista Vuotalon laajennusta tai koulurakennuksen lisärakentamista varten. Vuosaaren lukiolle on aikaisemmassa lausunnossa ehdotettu paikkaa korttelista 54178 ja sen mahdolliseen sijoittamiseen omaan rakennukseensa tulisi edelleen varautua. Mosaiikkitorin ja Soratien väliin jäävä kapea kaistale, joka on Mosaiikkitorilta porrastettu, on muutosluonnoksessa jätetty huomioimatta. Tila on nyt hoitamattomana vajaakäytössä ja kaipaisi suunnitelmaa, jolla tila voitaisiin muuttaa esim. katetuksi ulkoesiintymislavaksi.
 
Kulttuurikeskuksella ja Vuosaaren kirjastolla ei ole mahdollisuutta Vuotalon laajennukseen, vaikka tarve on jo nyt ilmeinen. Kun nyt suunnitellaan keskustan rakennetta, ei tätä asiaa voida mielestämme sivuuttaa. Kaavamuutos tulee tehdä pitkällä tähtäimellä ja kun Vuosaaren asukasmäärä vielä kasvaa nykyisestä 37 000:sta,  tulisi kaikille asukkaille löytyä kulttuuri- ja muut palvelut lähialueelta jo ekologisuuden, kotiseutuhengen ja kotoutumisenkin parantamiseksi. Vuosaaresta puuttuu mm. elokuvateatteri, talvi- sekä kesäteatteritilat, sisäliikuntatiloja, kohtuuhintaisia kokoontumistiloja sekä asukastiloja.

Kortteli 54157

Asukasyhteisöt ovat johdonmukaisesti kaikissa aikaisemmissakin lausunnoissaan vastustaneet voimakkaasti korttelin 54157 asuinrakennusta Vuosaarentien varrella, koska se tuhoaa Vuosaarentien avaran ilmeen.
 
Korttelin rakentaminen vie myös maanpäällisiä pysäköintipaikkoja mm. Vuosaaren urheilutalon käyttäjiltä. Suunnitelmassa kortteliin jäävä yleinen paikoitusalue LP ei ole riittävä edes Rastiksen käyttäjille. Lisäksi suunnitelmassa esitetään osa autopaikoista sijoitettavaksi korttelin 54177 kerroksella korotettavaan pysäköintitaloon. Se on lähes 300 metrin etäisyydellä suunnitellusta asuintalosta ja siten käytännössä mahdoton ja toimimaton ratkaisu.
 
Nykyisen Vuosaaren Urheilutalolle 30 vuodeksi vuokratun pysäköintialueen säilyttämistä tukee myös Urheilutalon laajennuksen valmistuminen vuonna 2011, mikä luonnollisesti lisää tarvetta jopa nykyistä mittavampaan pysäköintiin, vaikka Mosaiikkitorinpysäköintiin joskus tulisikin lisäkapasiteettia.

Kortteli 54177

Korttelin 54177  pysäköintitalon korottaminen yhdellä kerroksella vaikuttaa hyvältä ratkaisulta, joka vapauttaa maanpäällistä pysäköintitilaa yleiseen käyttöön.

Kortteli 54178 ja Mosaiikkitorin pysäköinti

AL- ja K-tonteille sijoitetut liike- ja toimistotilat vaikuttavat hyviltä ratkaisulta ja kävelytasolta helposti saavutettavilta ja tarjoavat mahdollisuuden ikkunallisiin liiketiloihin. Toisaalta AL-tontin 5-kerroksinen talo ja sen viereinen ajoramppi saattavat haitata näkymiä Urheilutalon uimahallista ja rajata mahdollisesti myöhemmin tarvittavat laajennukset. Talon viereen piirretty ajoreitti kulkee Mosaiikkiraitin kevyen liikenteen väylää pitkin eikä siten ole onnistunut ratkaisu.
 
K-kortteli on liike- ja toimistotilaa ja kaava tulee sallimaan myös julkisten toimintojen sijoittamisen kortteliin. Hotellirakentaminen tulisi myös kaavassa mahdollistaa. Koulutus- ja opisto- sekä lääkäripalvelutiloja tulisi olla mahdollisuus sijoittaa toimistotorneihin.
 
K-kortteliin on kaavailtu varsin korkeita, jopa 15-kerroksisia osia siten, ylemmät kerrokset olisivat asuinkäytössä. Näin korkeiden talojen sijoittaminen on maisemallisesti varsin vaativa tehtävä samoin kuin Tyynylaavantien ja metroradan päälle esitetty rakentaminen. Niiden suunnittelu edellyttää  korkeatasoista arkkitehtikilpailua.
 
Tyynylaavantien lisääntyvän liikenteen sujuvuutta voisi helpottaa Mosaiikkipysäköintiin ohjaavilla ryhmittymiskaistoilla. Metrokorttelin 54178 rakennukset ja ajotie Mosaiikkipysäköinnin tiloihin taas tulee sijoittaa turvallisuussyistä niin, että näkyvyys tultaessa pysäköintihallista Tyynylaavantielle on hyvä molempiin suuntiin. Vastaavasti näkyvyyden Tyynylaavantieltä ja sen pohjoisreunan jalkakäytävältä pysäköintihallista tulevalle väylälle tulee olla esteetön.
 
Mosaiikkipysäköinnin pohjoisen ajoluiskan Vuosaarentieltä tulisi sijaita siten, että se on helposti saavutettavissa ja kunnolla opastettu.

Punakiventien länsireunan jalkakäytävän tulisi jatkua suojatienä suoraan Vuosaarentien yli. Tämän joka tapauksessa oikotienä toistuvasti käytetyn ylityskohdan tulisi olla sellainen, että se sopii hyvin myös niille palvelutalo Cecilian asukkaille, jotka joutuvat liikkuessaan turvautumaan erilaisiin apuvälineisiin. Suorin turvallinen reitti kauppakeskukseen on heille ensiarvoisen tärkeä ja siksi tällainen parannus tulisikin toteuttaa erillisenä hankkeena heti jäämättä odottamaan muita asemakaavan muutosta koskevia päätöksiä.

Kulku 54178 korttelista suoraan samassa tasossa  metroaseman ylätasoille on tutkimisen arvoinen ratkaisu.
 

Vuosaaressa 13.10.2009
 
 

Eero Hildén                    Seppo Tirkkonen                   Matti Suomela puheenjohtaja                  puheenjohtaja                        puheenjohtaja
Vuosaari-Seura ry        Asukastoimikunta               Vuosaari-Säätiö rs

Edellinen artikkeliKallahdenniemi asemakaava 5.10.09
Seuraava artikkeliHelsingin kaupungin palvelut kartalle